Intervenció segons àmbits sanitaris Codi:  M9.203    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura contextualitza l'atenció des del treball social sanitari atenent la tipologia de l'establiment sanitari en el qual la persona rep l'atenció. Un àmbit que sempre està subjecte a condicionants del contracte programa i així mateix a la legislació vigent.

Amunt

L'assignatura és la materialització de les teories en la practica professional, en el dia a dia dels establiments sanitaris.

Com els nostres coneixements, les teories que estudiem, arriben a les persones malaltes i a les seves famílies? Com les beneficien? com influïm en l'entorn i medi ambient?

Amunt

·       El treball social.
·       El treball social sanitari.
·       L'educació social contextualitzada en el camp sanitari.
·       Les polítiques sanitàries.

Amunt

  • Els propis de la Diplomatura o Grau de Treball Social.
  • Els propis de la Diplomatura o Grau d'Educació Social.

Amunt

La pròpia rebuda en la tutorización.

Amunt

OBJECTIUS

Adequar els serveis de treball social sanitari i la seva organització d'acord a l'àmbit sanitari. 

Contribuir, amb aquesta adequació, a fer més eficient i eficaç, la intervenció professional, assumint les funcionis prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació.

Proposar plans d'intervenció adequats a l'àmbit sanitari en el qual s'estigui exercint.

Optimitzar els recursos personals i institucionals, evitant derivacions inadequades o errònies.

 

COMPETÈNCIES

Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.

Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustades a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic.

Desenvolupar els mecanismes de comunicació per implicar a altres professionals d'altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionales per a la millora de la salut i del benestar social.

Participar activament en projectes multicentros per promoure l'intercanvi d'informació amb altres professionals del sistema sanitari o altres sistemes com el de serveis socials, així com amb les autoritats sanitàries.

Amunt

  1. Treball social sanitari en atenció primària.
  2. Treball social sanitari en atenció especialitzada.
  3. Treball social sanitari en salut mental.
  4. Treball social sanitari en atenció sociosanitària.
  5. Tabajo social sanitari en emergències i en trasplantament d'òrgans i teixits.
  6. Treball social sanitari i violència de gènere i violència domèstica.

Amunt

Intervenció segons àmbits sanitaris XML
Intervenció segons àmbits sanitaris DAISY
Intervenció segons àmbits sanitaris EPUB 2.0
Intervenció segons àmbits sanitaris MOBIPOCKET
Intervenció segons àmbits sanitaris KARAOKE
Intervenció segons àmbits sanitaris HTML5
Intervenció segons àmbits sanitaris PDF

Amunt

El consultor podrà facilitar títols d'articles i/o materials per buscar a la biblioteca o altres espais.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt