Eines per a la intervenció Codi:  M9.204    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Eines per a la intervenció" sosté les bases de l'organització i de la intervenció. És la bastida dins del com es construeixen les diferents accions que arribaran a les persones ateses en forma de servei.

Quins serveis es presten des de treball social sanitari? Com els prestem, amb quins procediments o protocols? 

El mes important és que aquests serveis han d'estar avalats pel diagnòstic social sanitari, o un prediagnóstico, en cas contrari, estem satisfent demandes, però no necessitats estudiades.

Amunt

L'assignatura inclou l'estudi dels procediments, protocols, el diagnòstic social sanitari i la intervenció per processos. la tècnica d'entrevista com a eina bàsica del treball social sanitari en particular. I també inclou el tractament de l'ansietat en la malaltia aguda i crònica. 
El treball social sanitari es recolza en l'estudi d'aquestes teories i coneixements, l'aprenentatge constant, a més, en la pràctica i en la recerca. El coneixement de les principals teories guia l'acció professional evitant la improvisació.
l'aplicació d'eines d'intervenció quan atenem a les persones, aporta, a més, credibilitat a la nostra acció.

Amunt

 • El treball social.
 • El treball social sanitari.
 • L'educació social contextualitzada en el camp sanitari.
 • La medicina.
 • Les polítiques sanitàries.

Amunt

 • Els propis de la Diplomatura o Grau de Treball Social.
 • Els propis de la Diplomatura o Grau d'Educació Social.

Amunt

La pròpia rebuda en la tutorización.

Amunt

OBJECTIUS 

 • Saber dissenyar un procediment o protocol. 
 • Aprendre a definir els processos. 
 • Veure la importància del diagnòstic social sanitari i saber elaborar-ho d'acord a les definicions formulades. 
 • Saber estructurar una entrevista i adequar-la als objectius. 

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • Aplicar en un establiment sanitari la teoria dels procediments i protocols.
 • Definir els serveis prestats i els processos corresponents i serveis prestats dins del Treball social sanitari.
 • Implementar un procediment del programa de planificació de l'alta.
 • Elaborar el diagnòstic social sanitari.
 • Desenvolupar una entrevista terapèutica respectant els principis i valors el Treball social sanitari.
 • Identificar els models seguits en cada cas social sanitari i liderar la gestió del cas. 

Amunt

 • Procediments, protocols i processos en el Treball social sanitari. Desenvolupament d'indicadors.
 • Models d'intervenció en el Treball social sanitari. La gestió de casos.
 • L'entrevista clínica en el Treball social sanitari: el procés d'ajuda.
 • El diagnostico social sanitari: Metodologia, intervenció, denominació.
 • El procediment de la planificació de l'alta sanitària
 • El tractament de l'ansietat en la malaltia crònica i aguda.

Amunt

L'entrevista, els sistemes de classificació i els instruments PDF
L'avaluació en psicologia de la salut PDF
Eines per a la intervenció XML
Eines per a la intervenció DAISY
Eines per a la intervenció EPUB 2.0
Eines per a la intervenció MOBIPOCKET
Eines per a la intervenció HTML5
Eines per a la intervenció PDF

Amunt

Les recollides al final de cada material de text d'estudi.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt