Mètodes i tècniques en el TSS Codi:  M9.205    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En paral·lel a l'assignatura de "Eines de treball per a la intervenció" en la qual estudiem  els procediments, protocols, el diagnòstic social sanitari i la intervenció per processos, l'abordatge de l'ansietat ens la malaltia aguda o crònica i la gestió de casos, iniciem "Els mètodes i tècniques en el treball social sanitari" que, relacionada amb l'anterior, instrueix sobre els mètodes de casework (cas individual), grup, família i comunitat.

Finalment la formació en ètica professional i la pràctica basada en l'evidència. 

Amunt

Tant les "Eines de treball per a la intervenció" com "Els mètodes i tècniques en el treball social sanitari" constitueixen el centre neuralgico de la professió i la seva expressió en forma de serveis beneficiosos per a la salut de les persones. 

La combinació entre l'homogeneïtzació mitjançant els procediments i protocols, i la gestió mitjançant els mètodes i tècniques, aplicant aquells que són els indicats per als diferents serveis que es volen prestar, facilita itineraris assistencials que resulten fàcils de validar. 

Amunt

 • El treball social.
 • El treball social sanitari.
 • L'educació social contextualitzada en el camp sanitari.

Amunt

 • Els propis de la Diplomatura o Grau de Treball Social.
 • Els propis de la Diplomatura o Grau d'Educació Social.

Amunt

La pròpia rebuda en la tutorización.

Amunt

OBJECTIUS

 • Adquirir el coneixement i la competència per aplicar els diferents médodos de treball social sanitari i això amb les tècniques més adequades. 
 • Diferenciar els mètodes i les tècniques d'acord amb la seva finalitat terapèutica. 
 • Guanyar habilitats perquè la inrtervención sigui el màxim d'eficar i eficient. 
 • Aprendre a rescatar les fortaleses de les persones a les quals atenem perquè elles siguin el seu primer recurs per articular el canvi.

 RESULTATS D'APRENENTATGE

 • Aplicar en un establiment sanitari la teoria dels procediments i protocols.
 • Definir els serveis prestats i els processos corresponents i serveis prestats dins del Treball social sanitari.
 • Implementar un procediment del programa de planificació de l'alta.
 • Elaborar el diagnòstic social sanitari.
 • Desenvolupar una entrevista terapèutica respectant els principis i valors el Treball social sanitari.
 • Identificar els models seguits en cada cas social sanitari i liderar la gestió del cas. 

 

Amunt

 • Mètode de casework. Intervenció individual. Mètode d'intervenció en famílies de les persones malaltes.
 • Mètode d'intervenció de grup amb persones afectades (com a malaltes o familiars).
 • Mètode d'intervenció comunitari en el Treball social sanitari.
 • Tècniques d'intervenció: mediació, counseling, motivació, promoció, escolta activa, empatia...
 • La intervenció ètica i resolució de dilemes en el Treball social sanitari.
 • La pràctica basada en l'evidència.

Amunt

L'entrevista, els sistemes de classificació i els instruments PDF
L'avaluació en psicologia de la salut PDF
Medicina basada en la evidencia PDF
Mètodes i tècniques en el treball social sanitari XML
Mètodes i tècniques en el treball social sanitari DAISY
Mètodes i tècniques en el treball social sanitari EPUB 2.0
Mètodes i tècniques en el treball social sanitari MOBIPOCKET
Mètodes i tècniques en el treball social sanitari KARAOKE
Mètodes i tècniques en el treball social sanitari HTML5
Mètodes i tècniques en el treball social sanitari PDF

Amunt

El consultor facilitarà títols d'articles i/o materials per buscar a la biblioteca o altres espais.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt