Disseny de programes i recursos de suport Codi:  M9.206    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura "Disseny de programes i recursos de suport a les persones malaltes i les seves famílies" prepara l'estudiant per planificar intervencions tant sobre la persona malalta com a individu com sobre la comunitat en la qual conviu i desenvolupa el seu dia a dia.

Igualment el prepara per liderar accions preventives per prevenir la pèrdua de qualitat de vida en el si de la família, àmbit laboral, escolar, etcètera.

En aquesta assignatura es relaciona l'assistència quotidiana amb el futur desenvolupament d'investigacions clíniques basades en les persones ateses. S'ofereix formació en la intervenció breu i l'extensa, així com en l'avaluació qualitativa i quantitativa. L'alumne o alumna, també aprendrà a retre comptes a l'organització i la societat. Desenvoluparà una ètica i una manera de ser i estar en la societat.

Amunt

L'assignatura enforteix el coneixement après dins de les funcions dels treballadors socials sanitaris, sobretot en la de recerca i prevenció. Això sense deixar de banda la funció assistencial que és la que permet desenvolupar propostes i proposar-les.
Es farà referència als coneixements adquirits en assignatures dels semestres precedents i s'enfortirà el sentit de la responsabilitat envers les persones a les que atenem i les institucions des de les quals s'atenen, per reforçar la confiança i credibilitat en l'estat del benestar.

Amunt

 • El treball social. 
 • El treball social sanitari. 
 • La planificació social contextualitzada en el camp sanitari. 
 • La medicina comunitària. 
 • Les polítiques sanitàries i socials. 
 • La història i evolució de l'atenció sanitària i social.

Amunt

 • Els propis de la Diplomatura o Grau de Treball Social. 
 • Els propis de la Diplomatura o Grau d'Educació Social. 
 • Els de primer i segon semestre de màster.

Amunt

La pròpia rebuda de la tutorització. 

Amunt

OBJECTIUS
 • Aprendre a plantejar una investigació des del treball social sanitari.
 • Aplicar diferents tècniques d'avaluació qualitativa i quantitativa.
 • Saber transformar els resultats d'investigacions en plans d'intervenció.
 • Aprendre a avaluar informació de bases de dades pròpies i/o de les diferents institucions públiques o privades.
 • Guanyar iniciativa i capacitat per liderar programes innovadors que responguin a les necessitats reals de la població.
 • Adquirir la responsabilitat d'aquest lideratge gestionant d'acord amb l'avaluació i rendició de comptes.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Transmetre a un públic especialitzat o no, els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten garantint la responsabilitat social i ètica.
 • Dissenyar i gestionar projectes multi i interdisciplinaris garantint a tot moment els principis i valors del model biopsicosocial.
 • Desenvolupar una actitud d'aprenentatge i actualització permanent per garantir el desenvolupament professional de la seva especialització en un o més camps d'estudis.
 • Integrar els coneixements adquirits i transformar-los en serveis de qualitat per mantenir, protegir i promoure la salut de les persones ateses i les seves famílies.
Competències transversals
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la comunicació.
 • Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
Competències específiques
 • Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustat a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic.
 • Garantir la prestació del servei sanitari adequat a les necessitats de les persones, així com de la institució sanitària, i assumir la responsabilitat que es deriva mitjançant el diagnòstic social sanitari.
 • Desenvolupar els mecanismes de comunicació per implicar a altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionals per a la millora de la salut i del benestar social

RESULTATS D'APRENENTATGE
 • Dissenyar un pla d'intervenció individual, grupal o comunitària, avalat pel diagnòstic social sanitari.
 • Analitzar i explotar les bases de dades del sistema d'informació desenvolupant recerques sobre seccions específiques.
 • Proposar programes i serveis de nova creació sobre la base de realitats empíriques més que sobre projeccions estadístiques.
 • Integrar en el seu quefer professional la responsabilitat de rendir comptes.

Amunt

 • Avaluació qualitativa i quantitativa en el Treball social sanitari.
 • L'assistència i la recerca clínica en el Treball social sanitari
 • Intervenció breu. Intervenció extensa.
 • Rendir comptes en el Treball social sanitari: dimensió individual, grupal i comunitària.
 • Projectes d'intervenció: de la persona a la comunitat.

Amunt

Amunt

El consultor facilitarà títols d'articles i/o materials per buscar a la biblioteca o altres espais.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt