Interv. en persones amb malaltia mental Codi:  M9.208    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Intervenció des del treball social sanitari amb persones amb malaltia mental" se centra en els diagnòstics més rellevants en salut mental i els aspectes psicosocials que els envolten tant en relació amb la persona malalta com a la seva família.

En aquesta assignatura es prepara a l'estudiant per planificar intervencions individuals, grupales, comunitàries. Relaciona l'assistència quotidiana amb el futur desenvolupament de recerques clíniques basades en les persones ateses. Desenvolupa una ètica i una manera de ser i estar en la societat. 

Amunt

L'assignatura se centra en la salut mental. Es tracta que la persona sigui el centre d'atenció i al voltant de la qual giren els serveis que se li presten, a ella i a la seva família. 

Amunt

 • El treball social.
 • El treball social sanitari.
 • Les polítiques sanitàries i socials. 

Amunt

 • Els propis de la Diplomatura o Grau de Treball Social.
 • Els propis de la Diplomatura o Grau d'Educació Social.
 • Els de el primer i segon semestre de Master. 

Amunt

La pròpia rebuda en la tutorización. 

Amunt

OBJECTIUS

 • Conèixer diferents institucions dels diferents sistemes relacionats, per causa de les persones que atenen, amb el sistema sanitari.
 • Aprendre a proposar accions conjuntes tant en prevenció com en promoció.
 • Prendre consciència de l'existència d'altres sectors i àmbits que poden mantenir algun tipus de contacte amb la persona que estem atenent.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • Analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 • Transmetre a un públic especialitzat o no, els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten garantint la responsabilitat social i ètica
 • Dissenyar i gestionar projectes multi i interdisciplinaris garantint a tot moment els principis i valors del model biopsicosocial.
 • Desenvolupar una actitud d'aprenentatge i actualització permanent per garantir el desenvolupament professional de la seva especialització en un o més camps d'estudis.

Competències transversals:

 • Interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències específiques:

 • Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o al risc d'una malaltia
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustades a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • Destriar entre la idiosincràsia de cada diagnòstic mèdic.
 • Actuar de manera preventiva davant els aspectes psicosocials que es desprenen de la presència de la malaltia i alhora determinar la vivència particular en cada persona.
 • Actuar terapèuticament perquè la persona, la seva família, pugui rehabilitar-se i reinserir-se a la seva cotidianeidad.
 • Promoure entitats del tercer sector, associacions o ONG, etcètera, o propiciar acords de col·laboració i participació integrada.

Amunt

 • Persones amb trastorn d'hiperactivitat.
 • Persones amb trastorns de conducta alimentària.
 • Persones amb trastorn bipolar.
 • Persones amb esquizofrènia i altres desordres psicóticos.
 • Persones amb depressió.

Amunt

Amunt

El consultor facilitarà títols d'articles i/o materials per buscar a la biblioteca o altres espais.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt