Interv. en persones amb malaltia de baixa preval. Codi:  M9.209    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Intervenció des del Treball social sanitari en persones amb malalties de baixa prevalença" se centra en els diagnòstics més rellevants d'aquesta esfera assistencial i els aspectes psicosocials que els envolten, tant en ralación a la persona malalta com a la seva família.

En aquesta assignatura es prepara a l'estudiant per planificar intervencions individuals, grupales i comunitàries.

Relaciona l'assistència quotidiana amb el futur desenvolupament de recerques clíniques basades en les persones ateses.

Desenvolupa una ètica i una manera de ser i estar en la societat.

Amunt

L'assignatura se centra en les persones qeu pateixen malalties de baixa prevalença. Es tracta que la persona se'l centre d'atenció i al voltant de la qual giren els serveis que se li presten, a ella i a la seva família.

Amunt

El Treball social.
El Treball social sanitari
Les polítiques sanitàries i socials

Amunt

Els propis de la Diplomatura o Grau de Treball Social
Els propis de la Diplomatura o Grau d'Educació Social

Amunt

La pròpia rebuda per la tutora.

Amunt

Objectius:

 • Conèixer diferents institucions dels diferents sistemes relacionats, per causa de les persones que atenen, amb el sistema sanitari.
 • Aprendre a proposar accions conjuntes tant en prevenció com en promoció.
 • Valorar el treball en equip com a base de l'assistència integral. 
 • Prendre consciència de l'existència d'altres sectors i àmbits que poden mantenir algun tipus de contacte amb la persona que estem atenent

Competències:

 • Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o al risc d'una malaltia
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustades a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic
 • Promoure models d'intervenció interdisciplinària basats en la prevenció de problemes socials i la reinserció de les persones malaltes al seu entorn.
 • Participar activament en projectes multicentros per promoure l'intercanvi d'informació amb altres professionals del sistema sanitari o altres sistemes com el de serveis socials, així com amb les autoritats sanitàries.

Amunt

 • Persones amb malalties rares
 • Persones amb fatiga crònica, fibromialgia
 • Persones amb transtorn i disfuncions sensorials i discapacitats  físiques i psíquiques
 • Persones amb grans cremades
 • Persones amb malalties infeccioses

Amunt

Amunt

El consultor facilitarà títols d'articles i/o materials per buscar a la biblioteca o altres espais.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt