Pràcticum Codi:  M9.211    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Les pràctiques permeten a l'estudiant / a el contacte directe amb la realitat quotidiana dels establiments considerant tant l'esfera assistencial, com la de gestió (incloent-hi l'avaluació), i planificació, així com el desenvolupament de la iniciativa professional en gestionar pel seu compte visites institucionals.
En aquest sentit, el / la estudiant haurà d'avaluar diferents programes i procediments, tant d'atenció primària com d'atenció especialitzada.
Aquesta assignatura pot vincular-se a la del Treball Final de Màster, atès que l'experiència pot suggerir línies d'investigació.
rrrrrrrr

Amunt

Les pràctiques culminen el procés d'aprenentatge i serveixen per vivenciar els coneixements que s'han anat adquirint al llarg dels diferents semestres. Les pràctiques suposen quatre crèdits.

Amunt

El treball social sanitari en la seva línia:
Assistencial.
Preventiva.
Investigadora.
Docent.
Gestió clínica.
Educació sanitària i promoció de la salut.
I tot això adquirint habilitats per al treball en equip i per assumir el lideratge en els programes i serveis a desenvolupar des del treball social sanitari, pensant en les societats complexes del segle XXI.

Amunt

Els propis del Grau o Diplomatura de Treball social.
Els propis del Grau o Diplomatura d'Educació social.
Però en aquest cas, a més, les pràctiques es duen a terme havent cursat o cursant les diferents assignatures teòriques.

Amunt

La facilitada per la tutoria amb relació a la necessitat d'haver cursat, o estar cursant per a aquells alumnes que realitzin en màster en un any, els semestres 1, 2 i 3.

Amunt

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Observar l'aplicació dels coneixements adquirits en un entorn real.
• Aplicar per si mateix aquests coneixements sota la supervisió del tutor de la institució de pràctiques.
• Mantenir contacte directe i aprendre a relacionar-se positivament amb les persones malaltes i les seves famílies.
• Integrar-se a la dinàmica del treball en equip mantenint relació amb altres professionals.
• Aprendre a comunicar-se amb les persones ateses i amb la resta de professionals.
• Aprendre a elaborar el diagnòstic social sanitari i proposar un pla de treball.
• Guanyar seguretat i confiança en si mateix i transmetre-la a les persones que atén i als altres professionals.
• Acceptar els suggeriments i crítiques pel que fa a la seva actitud i quefer.
• Participar dels valors corporatius que cada entitat o establiments inclogui en el seu pla estratègic.
. Participar activament en projectes multicentre per promoure l'intercanvi d'informació amb altres professionals del sistema sanitari o altres sistemes, com el de serveis socials, així com amb les autoritats sanitàries.
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
• Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.
• Identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o risc de malaltia.
• Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustades a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic.
• Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció psicosocials per orientar els responsables institucionals i polítics per a l'optimització dels recursos del sistema social / sanitari públic i / o privat.
• Garantir la prestació del servei sanitari adequat a les necessitats de les persones, així com de la institució sanitària, i assumir la responsabilitat que es deriva mitjançant el diagnòstic social sanitari.
• Desenvolupar els mecanismes de comunicació per implicar altres professionals d'altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionals per a la millora de la salut i del benestar social.
• Participar activament en projectes multicentre per promoure l'intercanvi d'informació amb altres professionals del sistema sanitari o altres sistemes com el de serveis socials, així com amb les autoritats sanitàries.

Amunt

• Les pràctiques externes presencials constaran de 75 hores de treball en establiments sanitaris tant de l'atenció primària com de l'atenció especialitzada i sociosanitària.
◦ D'aquestes 75 hores 15 es destinaran a visitar tres centres a triar per l'alumne que gestionarà la cita per a la visita. La resta, 60 seran de pràctica de l'exercici professional.
 
Es duran a terme diferents treballs i Proves d'Avaluació Continuada (PAC) a l'aula virtual del pràcticum en la qual s'analitzaran i reflexionessin sobre les pròpies pràctiques realitzades in situ.
Aquestes activitats s'organitzaran al voltant de tres fases que es duran a terme de forma successiva:
I) coneixement del context del servei de treball social sanitari.
II) observació i coneixement dels diferents recursos professionals i estratègies orientades a la identificació de les persones amb criteris de risc o amb problemes psicosocials generats o incrementats per la malaltia.
III) intervenció psicosocial d'acord als mètodes de treball social sanitari estudiats en el Màster.
IV) Informes institucionals de les tres visites realitzades. Aquesta pràctica es pot realitzar abans, durant o després de l'experiència en centre.
Finalment, els / les estudiants realitzaran una memòria final de les pràctiques on recolliran els aspectes essencials treballats i apresos en les pràctiques. Amb aquestes activitats treballades al campus virtual, completaran les 100 hores de treball que inclou l'assignatura del pràcticum (4 crèdits ECTS).

Amunt

Enllaç amb el RD 1707/2011.
La Guies del Pràcticum.
La Guia tutor extern (Annex 1)
Guia per a les visites a establiments Annex 2)
Guia memòria pràcticum (annex 3)
Informe d'avaluació tutor extern (Annex 4)
Rúbrica de pràcticum
. Materials diversos.

Fonts d'informació aula

Selecció de recursos de salut
Cerca de bases de dades
• Recerca de recursos de salut
• Recerca de revistes
Estil de citació Vancouver, per l'International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), uniforme Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
Estil de citació Vancouver (castellà), traducció de Fisterra: http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/
Com organitzar la informació trobada (material de l'O2): http://hdl.handle.net/10609/9083
Com evitar el plagi
Normativa d'avaluació de la UOC

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt