Treball Final de Màster Codi:  M9.212    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Treball de finalització de Màster (TFM) culmina i permet la convergència entre la teoria i les pràctiques realitzades per cada alumne.

Seguint el mètode científic, el TFM aprofundeix sobre circumstàncies psicosocials de les persones malaltes o en risc d'emmalaltir, els grups, les comunitats en les quals habiten, els seus entorns i medi ambient. En paral·lel, sobre els resultats obtinguts, l'alumne proposa un pla d'intervenció per transformar aquestes realitats individuals, dels grups o de les comunitats que perjudiquen el seu benestar i autonomia personal, portant-los a la pèrdua de la salut.

Amunt

El Treball Final de Master (TFM) conforma el Mòdul 4 dins del pla d'estudis i es compon de 8 crèdits. 

Amunt

 • La recerca en el Treball Social Sanitari.
 • La prevenció en el Treball Social Sanitari. 
 • La planificació en el Treball Social Sanitari. 
 • El disseny de programes en el Treball Social Sanitari. 

Amunt

Els impartits en les diferents assignatures al llarg del Master. 

Amunt

La pròpia de la tutoria. 

Amunt

OBJECTIUS

 • Aprendre a plantejar i a dur a terme una recerca.
 • Aprofitar informació generada en l'assistència diària quan s'intervé per programes i/o criteris de risc. 
 • Saber investigar la realitat psicosocial de les persones malaltes, de les seves famílies, i associar-la als serveis i programes existents, avaluant la seva adequació.
 • Proposar un pla d'acció que integri funcionalment l'atenció primària i l'atenció especialitzada.

COMPETÈNCIES

Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.

Identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o risc de malaltia.

Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustades a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic.

Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció psicosocials per orientar als responsables institucionals i polítics per a l'optimització dels recursos del sistema social/sanitari públic i/o privat.

Garantir la prestació del servei sanitari adequat a les necessitats de les persones, així com de la institució sanitària, i assumir la responsabilitat que es deriva mitjançant el diagnòstic social sanitari.

Desenvolupar els mecanismes de comunicació per implicar a altres professionals d'altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionales per a la millora de la salut i del benestar social.

Amunt

 

Orientació i assessorament a l'estudiant en l'elecció el tema. Aquesta orientació es realitza individualment però els estudiants comparteixen les seves inquietuds i dubtes als espais comuns de l'aula perquè tots puguin sentir-se identificats amb la importància de la decisió. Això permet aprofitar el potencial de les TIC en l'activitat tutorial i en la participació dels estudiants.

L'aula s'organitza en sis unitats, cadascuna amb les seves pràctiques d'avaluació continuada. Amb això es garanteix la màxima homogeneïtat en les instruccions i el seguiment de l'estudiant en les diferents etapes del TFM. Les fases generals són:

 1. Resum del projecte, emulant els resums que s'envien als congressos per presentar comunicacions.
 2. Cerca de bibliografia més rellevant sobre la matèria d'estudi i inici de la lectura i elaboració de les primeres anotacions.
 3. Elaboració de la presentació i la introducció.
 4. Elaboració de la metodologia.
 5. Treball de camp. Registres i depuració de la informació. Anàlisi qualitativa. Anàlisi estadística.
 6. Elaboració el Treball de Final de Master.

El tutor va revisant els diferents lliuraments de material reorientant aquelles parts del treball que hagin de millorar-se a fi d'aconseguir un resultat final de qualitat. .

Amunt

Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Cómo presentar un Trabajo final de grado Audiovisual
Health Sciences Research Toolkit Web
Health Sciences Research Toolkit Web

Amunt

 • Els recursos disponibles en les fonts d'informació de l'aula. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt