Pràcticum (àrea) Codi:  M9.213    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

 

Descripció

Les pràctiques permeten a l'estudiant el contacte directe amb la realitat quotidiana dels establiments considerant tant l'esfera assistencial, com la de gestió (incloent l'avaluació), i planificació. És aquest cas haurà d'avaluar diferents programes i procediments, tant d'atenció primària com d'atenció especialitzada. 

També permet el desenvolupament de la iniciativa professional en gestionar pel seu compte visites institucionals.

Aquesta assignatura pot vincular-se a la del Treballo Fi de Màster, atès que l'experiència pot suggerir línies de recerca. 

 

Amunt

 

Les pràctiques culminen el procés d'aprenentatge i serveixen per vivenciar els coneixements que s'han anat adquirint al llarg dels diferents semestres.

Les pràctiques suposen quatre crèdits. 

 

Amunt

 

El treball social sanitari en la seva línia: 

·         Assistencial. 

·         Preventiva. 

·         Investigadora. 

·         Docent. 

·         Gestió clínica. 

·         Educació sanitària i promoció de la salut. 

I tot això guanyant habilitats per al treball en equip i assumir el lideratge als programes i serveis a desenvolupar des del treball social sanitari pensant en la societat del segle XXI. 

 

Amunt

 

Els propis del Grau o Diplomatura de Treball social. 

Els propis del Grau o Diplomatura d'Educació social. 

Però en aquest cas, a més, les practiques es realitzen havent cursat o estant cursant les diferents assignatures teòriques. 

Amunt

La facilitada per la tutoria en relació amb la necessitat d'haver cursat, o estar cursant per a aquells alumnes que realitzin el master en un any, els semestres 1, 2 i 3. 

Amunt

 

OBJECTIUS EDUCATIUS

·         Observar l'aplicació dels coneixements adquirits en un entorn real.

·         Aplicar per si mateix aquests coneixements sota la supervisió del tutor de la institució de pràctiques.

·         Mantenir contacte directe i aprendre a relacionar-se positivament amb les persones malaltes i les seves famílies.

·         Integrar-se a la dinàmica del treball en equip mantenint relació amb altres professionals.

·         Aprendre a comunicar-se amb les persones ateses i amb la resta de professionals.

·         Aprendre a elaborar el diagnòstic social sanitari i proposar un pla de treball.

·         Guanyar seguretat i confiança en si mateix i transmetre-la a les persones que atén i als altres professionals.

·         Acceptar els suggeriments i crítiques pel que fa a la seva actitud i quefer.

·         Participar dels valors corporatius que cada entitat o establiments inclogui en el seu pla estratègic.

 

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES

·         Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.

·         Identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o risc de malaltia.

·         Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustades a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic.

·         Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció psicosocials per orientar als responsables institucionals i polítics per a l'optimització dels recursos del sistema social/sanitari públic i/o privat.

·         Garantir la prestació del servei sanitari adequat a les necessitats de les persones, així com de la institució sanitària, i assumir la responsabilitat que es deriva mitjançant el diagnòstic social sanitari.

·         Desenvolupar els mecanismes de comunicació per implicar a altres professionals d'altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionales per a la millora de la salut i del benestar social.

·         Participar activament en projectes multicentros per promoure l'intercanvi d'informació amb altres professionals del sistema sanitari o altres sistemes com el de serveis socials, així com amb les autoritats sanitàries.

 

Amunt

 

·         Les pràctiques externes presencials constaran de 75 hores de treball en establiments sanitaris tant de l'atenció primària com de l'atenció especialitzada i sociosanitària. D'aquestes 75 hores 15 es destinaran a visitar tres centres a triar per l'alumne que gestionarà la cita per a la visita. La resta, 60 seran de pràctica de l'exercici professional. 

Es duran a terme diferents treballs i Proves d'Avaluació Continuada (PAC) a l'aula virtual del prácticum en la qual analitzessin i reflexionessin sobre les pròpies pràctiques realitzades in situ.

Aquestes activitats s'organitzessin entorn de tres fases que es duran a terme de forma successiva:

I) Coneixement del context del servei de treball social sanitari.

II) Observació i coneixement dels diferents recursos professionals i estratègies orientades a la identificació de les persones amb criteris de risc o amb problemes psicosocials generats o incrementats per la malaltia.

III) Intervenció psicosocial d'acord als mètodes de treball social sanitari estudiats en el Màster.

IV) Informes institucionals de les tres visites realitzades. Aquesta pràctica podrà realitzar-se abans, durant o després de l'experiència en centre. 

Finalment, els estudiants realitzaran una Memòria final de les pràctiques on recolliran els aspectes essencials treballats i apresos en les pràctiques. Amb aquestes activitats treballades al campus virtual, completessin les 100 hores de treball que inclou l'assignatura del prácticum (4 crèdits ECTS).

 

Amunt

Materiales y herramientas de apoyo

         Enlace con el RD 1707/2011. 

         La Guía del Practicum. 

         Materiales diversos. 

Bibliografía y fuentes de información

         Prensa en la que se haga referencia al establecimiento. 

         Memorias de los centros (se peuden consultar en la red). 

         Material de apoyo sobre la elaboración de la Memoria final. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt