Dret del medi ambient Codi:  03.530    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La intervenció dels poders públics en la protecció del medi ambient es realitza a través de molts diversos instruments. Es tracta tant d'instruments coactius (p. ex. sancions), com de foment (p. ex. subvencions), incloent en aquest últim cas el recurs a la incentivació de fórmules privades d'autoregulació.  

Tanmateix, l'instrumentari jurídic referent a la protecció del medi ambient no només ofereix una combinació d'elements públics i privats, també té una perspectiva supranacional, fins i tot mundial. 

L'assignatura Dret del medi ambient persegueix oferir, des d'una perspectiva interdisciplinària, les eines per conèixer les regulacions existents per protegir el medi ambient així com els altres instruments en mans dels poders públics per fer-les efectives.

Amunt

L'assignatura Dret del medi ambient s'ofereix com assignatura obligatòria en el Grau en Dret i permet complementar un conjunt de matèries que ja han estat objecte d'estudi (p. ex. dret constitucional, dret administratiu, dret internacional, dret civil o dret penal).

Amunt

El caràcter transversal de la matèria caracteritza també aquesta assignatura i els materials que s'han elaborat. No només, els seus estudiants poden tenir una procedència diversa, sinó que, a més, els camps professionals on projectar els continguts objecte d'estudi són molt amplis: administracions públiques, consultores, organitzacions del sector serveis, industrial o agrícola.

Amunt

Es recomana uns coneixements previs de dret constitucional, dret administratiu, dret internacional, dret comunitari, dret civil i penal.

Amunt

És molt recomanable haver superat:

 • Dret administratiu I
 • Dret internacional públic
 • Sistema constitucional espanyol
 • Introducció al dret de la Unió Europea

És aconsellable haver superat:

 • Dret administratiu II
 • Dret civil II
 • Dret constitucional
 • Dret penal I

Amunt

Objectius:

- Conèixer els avenços en les regulacions internacionals i comunitàries en favor d´un desenvolupament sostenible.

- Valorar el seu trasllat al nostre ordenament jurídic.

- Analitzar diferents supòsits d´intervenció administrativa en el medi ambient.

 

Competències:

Competències específiques:

1. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.

2. Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.

3. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

4. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.

5. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com a escrita.

6. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

 

Competències transversals:

1. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

2. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ 

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Amunt

Els estudiants de Dret del medi ambient tenen a la seva disposició els mòduls didàctics i tot un seguit de textos acompanyats de guies de lectura.

L'índex detallat dels mòduls és el següent:

 

Mòdul 1: Desenvolupament sostenible

1. El desenvolupament sostenible: introducció conceptual

2. Els indicadors sobre desenvolupament sostenible

 

Mòdul 2: La protecció internacional del medi ambient

1. Noció i evolució històrica del dret internacional del medi ambient

2. Els actors del dret internacional del medi ambient

3. Fonts del dret internacional del medi ambient

4. Aplicació del dret internacional del medi ambient

 

Mòdul 3: La protecció del medi ambient en la Unió Europea. Objectius, competències i principis

1. Cristal·lització de la política ambiental de la Unió

2. Objectius i principis relatius al medi ambient

3. Naturalesa de la competència

4. Processos decisoris

5. Instruments normatius, polítics i econòmics d'impuls de la política ambiental europea

 

Mòdul 4: La protecció estatal del medi ambient

1. Protecció constitucional del medi ambient

2. El medi ambient en la Constitució espanyola

3. Distribució de competències

4. Sistemes de responsabilitat

5. L'accés a la informació sobre medi ambient

6. La participació en les decisions sobre medi ambient

7. L'accés a la justícia en matèria de medi ambient

 

Mòdul 5: La gestió del medi ambient

1. Les fórmules d'intervenció administrativa

2. Les fórmules d'autoregulació en la gestió ambiental

 

Mòdul 6. La resposta jurídica internacional al canvi climàtic: present i futur del Protocol de Kyoto

*Atenció: Com podeu veure a l'índex dels materials no queda reflectit que el mòdul 6 es divideix en dos apartats (canvi climàtic i espais naturals). Així doncs hem volgut reflectir aquí la divisió genuïna del mòdul canviant la numeració dels apartats.

1. Canvi climàtic: argument, escenaris, estratègies i actors principals per a una funció amb guió obert

1.1. El dret internacional públic: límits juridicointernacionals per a enfrontar-se al canvi climàtic

1.2. La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (1992)

1.3. El Protocol de Kyoto (1997)

1.4. La UE i el canvi climàtic

1.5. El compliment per part d'Espanya dels compromisos derivats del Protocol de Kyoto

2. La protecció d'espais naturals

Amunt

Material Suport

Amunt

NOTA: aquesta relació té un caràcter únicament indicatiu. En els mòduls es referencien amb més detall els materials disponibles que poden consultar-se.

Fonts d'informació:

Unió Europea: Comissió Europea, Direcció General de Medi Ambient

§ Sobre la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 , sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28045_es.htm

Espanya: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient: http://www.magram.gob.es

Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya): http://www20.gencat.cat/portal/site/territori

Normativa

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 , sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).
     
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.

Llei 27/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat medioambiental.

Amunt

NOTA: aquesta relació té un caràcter únicament indicatiu. En els mòduls es troben referits amb més atenció els materials disponibles que es poden consultar.

 

Bibliografia

- Aguilera Vaqués, M. (2000). El desarrollo sostenible y la Constitución Española. Barcelona: Atelier.

- Alonso García, M.C. (2016). La protección de la dimensión subjetiva del derecho al medio ambiente. Navarra: Aranzadi.

- Betancor, A. (2014). Derecho Ambiental. Madrid: La Ley.

- Embid Irujo, A. (2009). El derecho a un medio ambiente adecuado. Madrid: Iustel.

- Esteve Pardo, J. (2017) Derecho del medio ambiente. Madrid: Marcial Pons.

- Jaria Manzano, J. (2005). El sistema constitucional de protecció del medi ambient. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Autonòmics

- Lázaro Calvo, T. (2005). Derecho internacional del medio ambiente. Barcelona: Atelier

- Lozano, B.; Lago, A. y López, L.F. (2014). Tratado de Derecho Ambiental. Madrid: CEF.

- Martín Mateo, R. (2003). Manual de Derecho Ambiental (3a. ed.) Navarra: Thomson/Aranzadi

 

Fonts d'informació:

Nacions Unides

-United Nations Environtment Programme (en anglès)

http://www.unep.org/science/secretariat/index.asp

 

-United Nations Division for Sustainable Development. Documentació sobre acords internacionals (en anglès)

http://www.un.org/esa/sustdev/

 

Unió Europea

-Legislació comunitària sobre medi ambient (en anglès)

http://eur-lex.europa.eu/en/repert/index_15.htm

 

-Agència Europea del Medi Ambient

http://www.eea.europa.eu/

 

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Base de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia sobre medi ambient

http://www.mma.es/portal/secciones/biblioteca_publicacion/

 

Departament de Territori i Sostenibiliat. Generalitat de Catalunya

Normativa catalana sobre medi ambient.

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/iniciDNN.jsp?ComponentID=107410&SourcePageID=5370#1

Amunt

És recomanable fer el màxim ús de les possibilitats que ofereix el campus virtual: espais de trobada i intercanvi, fòrums, debats, etc. De gran interès és també el material que s'anirà implementant a l'espai de recursos de l'aula.

El fet que es tracti d'una assignatura tan estretament lligada a diferents branques jurídiques, així com altres disciplines (p. ex. economia, geografia, etc.) fa que les lectures i obres de consulta hagin de ser pluridisciplinàries. En aquest sentit, és bo que l'estudiant reflexioni sobre la problemàtica ambiental a partir de textos de procedència diversa (història, sociologia, etc.).

En tot cas, al tractar-se d'una assignatura que forma part del pla d'estudis de Dret, és necessari atendre a aquelles eines que durant els semestres anteriors l'estudiant ja ha utilitzat. Així cal insistir en els recursos de:

-Legislació i Jurisprudència on trobareu, entre altres, enllaços a normes i a la base de dades Aranzadi, on es pot trobar legislació i jurisprudència.

-Publicacions oficials on trobareu el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a text complet, així com els sumaris del Butlletí Oficial de l'Estat i Diari Oficial de la Unió Europea.

A més, és molt convenient, i potser necessari, la realització, sempre que sigui possible, de les activitats de l'AC en una biblioteca presencial de Dret. Algunes d'elles obren els caps de setmana.

S'aconsella treballar amb el text de les normes a les quals es fa referència. Actualment existeixen alguns codis de legislació ambiental que resulten de gran utilitat. Ara bé, donada l'abundant normativa ambiental és impossible que el mercat editorial pugui oferir una recopilació completa. Per aquest motiu es recomana tambe la utilització de les bases de dades jurídiques que la Biblioteca de la UOC posa fàcilment a la vostra disposició.

Per a la preparació del tema es prendrà com a punt de referència els materials didàctics elaborats a la UOC, sent molt recomanable complementar-los a través dels altres materials als quals s'ha al·ludit. D'aquesta forma, es podrà obtenir una visió més completa de l'assignatura, al mateix temps s'estarà en millors condicions de preparar els casos pràctics. És interessant seguir l'avaluació continuada, o al menys mantenir un cert ritme d'estudi al llarg de tot el semestre.

Les respostes que es donin als casos pràctics han d'estar fonamentades i raonades jurídicament. Per tant, no n'hi ha prou amb meres afirmacions, sinó que cal recolzar les afirmacions amb legislació, jurisprudència, doctrina, o bé amb tots els materials disponibles.

 

 

 

 


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada ha estat sempre el model recomanat per la UOC davant de la modalitat d'estudi lliure, ja que facilita seguir un ritme de treball rigorós i organitzat i, per l'altra, permet a l'estudiant tenir un millor control del seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, els estudiants que superin satisfactòriament l'AC (amb una qualificació de A, B o C+) podran presentar-se a una prova de validació o Prova de Síntesi (PS), la qualificació es creuarà amb la de l'EC. Tanmateix, aquest model no és excloent, de manera que aquells estudiants que no superin positivament l'EC, que decideixin no seguir-la activament continuen tenint la possibilitat de superar l'assignatura mitjançant un examen final. També aquells que hagin superat l'AC podran optar per realitzar l'examen final. .

Durant el període de síntesi al final del semestre es donaran les pautes dels exàmens finals. En tot cas s'indica que les EX tracten els temes dels mòduls didàctics, així com els temes i qüestions treballades durant l'AC -incloent aquelles activitats complementaries proposades, així com el material que el consultor hagi pogut fer arribar als alumnes durant el semestre i que hagin estat objecte d'algun comentari.

 

1. L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consistirà en:

La participació en les activitats que es proposen després de l'estudi de cada mòdul, en les dates assenyalades. Aquestes activitats consistiran, indistintament i a criteri del consultor, en:

     a) Preparació i elaboració dels casos pràctics que es proposin.

     b) Lectura i comentari dels articles que s'estableixen com a material associat o bé d'altres que es recomanin. En aquest darrer cas, es pot establir la lectura de llibres o monografies que guardin relació amb els mòduls de l'assignatura (un màxim de dos). Això, sens perjudici de les lectures que el consultor pot recomanar durant el semestre com a material complementari per aquells estudiants que ho vulguin.

     c) Contribució als debats proposats a l'aula.

 

IMPORTANT:

Plagi / Còpia

 

L'estudiant es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del Pla Docent. En cas que no sigui així, a la PAC corresponent la qualificació procedent serà una D. L'estudiant podrà continuar fent l'avaluació contínua (AC), però haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura. La UOC disposa de mecanismes i eines eficients de detecció de plagi i de còpia entre estudiants. Per ajudar-vos a citar correctament i evitar aquests problemes, podeu consultar la "Guia d'elaboració de lesPAC", disponible a l'apartat de "Materials i fonts" de l'aula.

 

Amb independència de qui sigui l'estudiant que hagi estat causant de la còpia/plagi, l'amonestació acadèmica per mal ús del sistema de l'avaluació continuada recaurà, per igual, sobre tots elsestudiants implicats, i d'aquestes conductes s'en podran derivar les sancions disciplinàries corresponents per infracció de la Normativa de drets i deures. En funció de la gravetat, el plagi podrà comportar la el suspens directe de l'assignatura. 

 

La possibilitat de qualificar una conducta com a còpia/plagi i l'eventual imposició d'una amonestació acadèmica i/o sanció disciplinària pot produir-se en qualsevol moment de l'Avaluació Continuada del semestre en curs respecte de totes les Proves d'Avaluació, encara que ja hagin estat avaluades i/o estigui posada la nota final de l'Avaluació Continuada.

 

2. La qualificació final d'avaluació contínua vindrà determinada per la valoració global del treball realitzat durant el semestre per l'estudiant. A aquests efectes, es ponderaran els diferents progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i l'assoliment dels coneixements i les competències que s'estableixen per aquesta assignatura. Les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera:

 • Per poder superar l'AC amb una qualificació final d'AC de C+, B o A, l'estudiant ha de realitzar TOTES les PACs de l'assignatura. L'obtenció d'una D en una de les proves d'avaluació contínua desqualifica automàticament a l'estudiant per aprovar l'AC i haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.
 • La qualificació final d'AC de C- s'adjudicarà als estudiants que hagin seguit l'AC (amb un mínim del 50% de PACs lliurades), però no l'han superada.
 • La qualificació final d'AC de D es reserva als casos de còpia, plagi o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PACs realitzades) i s'aplicarà a tots els estudiants implicats.
 • La qualificació final d'AC de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin realitzat el 50% de les PACs

 

3. Aspectes a tenir molt en compte

 • Es recomana contactar amb el consultor en cas que no es vulgui seguir l'AC.
 • Els estudiants que no superin l'AC (qualificacions C- o D) i tots aquells que no hagin fet cap PAC (qualificació N) hauran de realitzar un examen final.

Amunt

En aquest semestre l'assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC) i la realització de una prova de síntesi (PS), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX).

Els estudiants que no hagin seguit l'AC o no l'hagin superada (C-, D o N) es preveu la realització d'un Examen, de caràcter virtual, en el que hauran d'acreditar que han assolit els objectius de l'assignatura (tant els coneixements acadèmics i disciplinars, com les competències professionals), tal com es descriuen en aquest pla docent, en base a tot el material docent i les activitats que s'han treballat al llarg del curs.

L'examen final és una prova virtual escrita, de dues hores de durada, comú per a tots els estudiants d'una mateixa assignatura, anònima per al corrector i on cal acreditar que s'han assolit els objectius de l'assignatura, tal com es descriuen en aquest pla docent. La PS, en canvi, tindrà una durada d'una hora i buscarà validar els coneixements estudiats durant la AC. Cal que es tingui en compte que la prova de síntesi versarà sobre el procés d'aprenentatge complet i no només sobre els conceptes treballats en cadascuna de les activitats d'avaluació continuada. 

Criteris per determinar la qualificació final de l'assignatura

La nota final de l'assignatura es determinarà d'acord amb els criteris establerts en l'apartat "Fórmula per obtenir la qualificació final de l'assignatura (FA)" d'aquest Pla Docent. En concret, i en funció del model d'avaluació seguit per l'estudiant, es poden plantejar els següents supòsits:

a) L'estudiant que hagi superat l'AC (AC) La nota serà la mitjana aritmètica de les PAC (60%) i i la qualificació obtinguda a la PS (40%)

b) L'estudiant que no hagi superat l'AC (qualificació de N,  C- o D) i hagi realitzat l'examen. En aquest cas, la qualificació final serà l'obtinguda a l'examen.

Amunt

Juntament amb la publicació de les qualificacions, el consultor facilitarà els criteris de correcció així com una valoració global de la PAC a través de l´espai previst a l´efecte.

Amunt