Pràctica basada en l'evidència Codi:  20.923    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Pràctica Basada en l'Evidència (PBE) és una assignatura obligatòria del cinquè semestre del grau de Logopèdia.

L'assignatura té com a objectiu introduir els alumnes en els fonaments de la Pràctica Basada en l'Evidència, amb una orientació tant teòrica com pràctica.

Pràctica basada en l'evidència està organitzada en cinc blocs. El primer, de caràcter introductori, recull la definició de Pràctica basada en l'evidència (PBE), el context històric de sorgiment (a nivell general en Ciències de la salut i, específicament, en l'àmbit de la Logopèdia) i els seus principis bàsics, així com les fortaleses i limitacions de l'enfocament i les fases per a implementar-lo. A partir d'aquest bloc inicial segueixen quatre, centrats en les diferents fases d'una revisió sistemàtica: definició de la pregunta clínica, cerca de la millor evidència disponible per a respondre-la, avaluació de la qualitat i validesa de l'evidència trobada, implementació de l'evidència i avaluació dels resultats d'aquesta.

L'assignatura està, en definitiva, orientada a propiciar en els alumnes una reflexió sobre l'ús, interpretació i difusió dels resultats de recerca i la incorporació d'aquests a la pràctica clínica en Logopèdia.

Amunt

L'alumne ha de tenir en compte que part de la bibliografia de referència així com alguns dels materials necessaris per a realitzar les proves avaluatives del curs (PECs i PS) estaran en anglès.

Amunt

Competències
Competències generals (CG)

G3 - Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.

B2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

B4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències transversals (CT)

T2 - Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap al desenvolupament professional.

T6 - Usar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.

T7 - Arribar a ser l'actor principal del propi procés formatiu en vistes a una millora personal i professional i a l'adquisició d'una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques diverses.

Competències específiques (CE)

E1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.

E2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica per al que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-los en el conjunt de la informació.

E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E5 - Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i ateses les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.

E7 - Assessorar famílies i a l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el tractament logopèdic.

E9 - Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de forma crítica la terminologia, assajos clínics i metodologia pròpies de la recerca relacionada amb la logopèdia.

E11 - Explicar i argumentar el tractament seleccionat.

E12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

E13 - Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.

E14 - Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

E17 - Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.

E18 - Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.

E20 - Manejar les tecnologies de la comunicació i la informació.

E23 - Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Objectius

Pràctica basada en l'evidència té els següents objectius:

- Comprendre la relació entre els processos de recerca i la pràctica clínica de la Logopèdia, vetllant per la millora de la qualitat de la recerca i la incorporació dels resultats a l'exercici professional.

- Aprendre els fonaments bàsics de la Pràctica basada en l'evidència, en la seva aplicació a la Logopèdia.

- Conèixer els principis que han de regir la formulació de preguntes clíniques en Logopèdia.

- Conèixer les fases de cerca d'evidència científica en Logopèdia.

- Conèixer la importància i les eines d'avaluació de la qualitat de l'evidència així com la seva implementació en la intervenció i en l'avaluació d'aquesta. 

Resultats d'aprenentatge

Una vegada completada l'assignatura, l'alumne ha de ser capaç de:

- Utilitzar els elements verbals i paraverbales indicatius d'una escolta activa durant les entrevistes amb els pacients i els seus familiars i establir una relació empàtica amb ells.

- Resoldre problemes i prendre decisions en la pràctica clínica en coherència amb el marc legal que regula la professió del logopeda.

- Resoldre problemes i situacions pròpies de l'acompliment professional amb actituds emprenedores i innovadores. 

- Elaborar informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, espanyol i anglès.

- Realitzar processos d'avaluació sobre la pròpia pràctica i la dels altres de forma crítica i responsable.

- Aplicar els seus coneixements, la comprensió d'aquests i les seves capacitats de resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.

- Comunicar a tota mena d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa coneixements, metodologia, idees, problemes i solucions en l'àmbit de la logopèdia.

- Seguir els passos de la pràctica en l'evidència per a idear un projecte en resposta a una demanda d'evidència científica concreta.

- Valorar de forma crítica i reflexiva la bibliografia científica.

- Buscar i seleccionar els articles científics de l'àmbit específic de la logopèdia en les bases de dades de revistes de més impacte.

- Dominar el gestor bibliogràfic per a recol·lectar, organitzar referències bibliogràfiques i demostrar que sap citar amb el rigor adequat en el context d'un document de recerca.

Amunt

1 Introducció a la Pràctica Basada en l'Evidència (PBE)

1.1 Definició de PBE. 

1.2 Principis de la PBE. 

1.3 Context històric de desenvolupament de la PBE.

1.4 Fortaleses de la PBE.

1.5 Problemes (febleses, crítiques, controvèrsies i barreres) entorn de la PBE.

1.6 Fases de la PBE.

2 Definició de la pregunta clínica.

2.1 Definició de la pregunta clínica.

3 Cerca d'evidència.

3.1 Fases de l'estratègia de cerca.

4 Avaluació de la qualitat de l'evidència.

4.1 Avaluació de la qualitat de l'evidència. 

5 Decisió i implementació de l'evidència, i avaluació de la intervenció.

5.1 Connexió amb pregunta clínica. Base per a intervenir.

5.2 Mapa de l'evidència.

5.3 Dissenys intervencions.

Amunt

Adquisición del lenguaje. Entrevista a Susan Ebbels Audiovisual
Las praxias bucofonatorias para el habla: ¿Por qué no funcionan? Audiovisual

Amunt

Pràctica basada en l'evidencia

Mòdul 1. Introducció a la Pràctica Basada en l'Evidència (PBE)
Mòdul 2. Definició de la pregunta clínica.
Mòdul 3. Cerca d'evidència.
Mòdul 4. Avaluació de la qualitat de l'evidència.
Mòdul 5. Decisió i implementació de l'evidència, i avaluació de la intervenció.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà la nota final de l'AC.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà Suspès (qualificació numèrica: 2).

 

Amunt