Història contemporània I Codi:  21.124    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura presenta l'anàlisi del segle XIX des d'una perspectiva global en la que s'aborden les principals transformacions econòmiques, culturals i polítiques des d'un perspectiva polisinodal, posant en relleu com es produïren al món processos convergents alhora, però, que n'hi hagueren d'altres de divergents. L'abast temporal d'estudi és des de la segona meitat del segle XVIII fins l'esclat de la Primera Guerra Mundial (1914). Durant aquest període es configura el món contemporani en la mesura que la societat del vuit-cents s'enfronta a nous reptes a nivell mundial que tindran continuïtat al llarg de tota la contemporaneïtat: la globalització, l'auge de la religiositat, l'ascens del nacionalisme; l'extensió dels imperialismes europeus; la transformació del sistemes productius; l'expansió de l'urbanisme; la irrupció de nous grups socials i nous estils de vida; els processos migratoris; la circulació i reformulació del coneixement globalment; etc.

Amunt

OBJECTIUS

 • Identificar el caràcter fundacional del projecte il·lustrat en el món modern.
 • Comprendre la rellevància de les revolucions constitucionals en la configuració del món contemporani.
 • Ser capaç d'identificar els conceptes de liberalisme, nacionalisme i democràcia i comprendre les relacions d'afinitat i contraposició en la construcció de l'Estat-nació.
 • Comprendre l'abast i l'impacte dels procés d'urbanització a nivell mundial.
 • Interpretar els processos de transformació del sistema productiu a nivell mundial i la seva projecció social, cultural i política
 • Conèixer l'extensió dels nous grups socials i la transformació dels estils de vida.
 • Identificar el procés d'hegemonia europeu al llarg del segle XIX fins a l'eclosió de l'Imperialisme i de la Primera Guerra Mundial.
 • Comprendre el paper de la circulació d'idees i la seva reformulació en els orígens de la modernitat.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Aconseguir una visió general dels diferents períodes de la història universal i de la Història de l'Art, i un coneixement específic del context històric i producció artística de la nostra tradició cultural. ¿ Consolidar un coneixement bàsic dels principals fets i processos de canvi i continuïtat de la humanitat en una perspectiva diacrònica.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la feina o vocació d'una manera professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals

 • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera. Competències específiques:
 • Comprendre els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica.
 • Realitzar anàlisis comparades en l'estudi de la història local, nacional i internacional

 Competències específiques

 • Comprendre els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica.
 • Realitzar anàlisis comparades en l'estudi de la història local, nacional i internacional
 • Que els estudiants reconeguin les claus del funcionament de les relacions entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global, amb especial atenció a les formes emergents de diferenciació i desigualtat social.

Amunt

El plantejament de l'assignatura es fonamenta en tres grans eixos temàtics que defineixen les unitats didàctiques: Constitució, Ciutat, Colònia. En cadascun d'ells proposem una activitat que pretén corroborar que l'alumne ha assolit els coneixements necessaris per superar l'assignatura. Aquestes activitats pretenen demostrar la capacitat analítica, expositiva i argumentativa dels alumnes a l'hora d'afrontar les principals qüestions que abasten l'estudi del segle XIX.

 • La transformació del món antic en el modern: espais de sociabilitat Les diverses onades revolucionàries, 1770-1911.
 • La formació dels Estats-Nació i l'eclosió dels nacionalismes
 • La transformació dels processos productius. Revolucions industrioses, revolució industrial i revolució econòmica.
 • L'extensió de l'urbanisme a nivell mundial.
 • La irrupció de nous grups socials i nous estils de vida Els processos migratoris.
 • L'expansió dels imperialismes europeus El sorgiment dels nacionalismes antiimperialistes.
 • La multiplicitat d'orígens de les idees de la modernitat

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Els estudiants comptaran amb una Guia de Lectures que se'ls facilitarà amb el missatge de benvinguda al curs. També disposaran del mòdul 1 que pretén ser una lectura que vertebra la temàtica i els continguts de l'assignatura. Més enllà d'aquestes dues lectures instrumentals, comptaran amb les lectures de diversos articles i capítols de llibre de reconegut prestigi en la matèria. Per altra banda, en el transcurs del curs també se'ls facilitaran recomanacions i suggeriments de recursos didàctics que poden emprar per complementar tant la seva formació com les diverses tasques previstes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt