Estructura econòmica espanyola Codi:  21.329    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Estructura econòmica espanyola és una matèria que té com a objectiu entendre la realitat econòmica actual a partir de l'anàlisi econòmic de les darreres dècades. D'aquesta manera iniciem amb una visió històrica, dels darrers 60-70 anys, de l'economia espanyola, posant especial atenció a l'evolució a partir de l'ingrés d'Espanya a la CEE. Una vegada presentada com ha estat l'evolució general de l'economia espanyola volem presentar com s'ha comportat la nostra economia en la darrera dècada en quatre elements cabdals: factors de producció, el factor empresarial i l'estructura productiva, el mercat de treball i l'entorn institucional. Finalitzarem l'assignatura estudiant com ha evolucionat la distribució de la renda i analitzant què ha succeït als darrers 25 anys que s'han caracteritzat per un període de creixement econòmic  molt perllongat i per una crisi profunda des del 2008.

Amunt

En la mesura que l'entorn econòmic espanyol és dinàmic i canviant, els estudiants del Grau d'Economia han d'estar preparats per a poder interpretar tant les causes determinants d'aquests canvis com els seus efectes en l'economia espanyola. En conseqüència, aquesta assignatura té una vinculació directa amb les altres assignatures del pla d'estudis, que analitzen o donen les eines per estudiar realitats econòmiques i institucionals concretes. Així, doncs, Estructura Econòmica Espanyola representa un ampli recorregut per l'economia d'Espanya, que esperem proporcioni als estudiants una visió i un enfocament vàlids de la realitat econòmica en què ens ha tocat viure. Per tot això és aconsellable haver superat les matèries bàsiques: Introducció a la microeconomia i Introducció a la macroeconomia abans de cursar aquesta matèria.

Finalment, Estructura Econòmica Espanyola és una matèria obligatòria de 6 crèdits ECTS del pla d'estudis del Grau d'Economia.

Amunt

L'assignatura pretén oferir eines que ens permetin entendre una realitat econòmica des d'una perspectiva global, on les decisions que prenen els països no són aïllades i generen uns efectes de conseqüència directa al propi país, i als països del seu entorn. Els estudis d'economia de caràcter estructural, com és aquest cas, poden derivar en una gran quantitat de camps professionals: el comerç internacional, l'economia del desenvolupament, l'economia regional, entre d'altres.

D'altra banda, malgrat aquesta assignatura no es projecta directament en un àmbit empresarial concret, es tracta d'una assignatura amb notables projeccions sobre la presa de decisions empresarials. Com a exemple, en les decicions de projectes d'exportació, o en polítiques d'importació.

Amunt

Els principals objectius d'aquesta assignatura són:

  1. Conèixer la posició de l'economia espanyola a nivell internacional i la seva evolució al llarg del temps
  2. Conèixer els determinants bàsics del funcionament de l'economia espanyola, les seves fortaleses i debilitats.
  3. Conèixer les característiques de la globalització amb més repercussions sobre l'economia espanyola.
  4. Conèixer les característiques del nou règim macroeconòmic espanyol.
  5. Entendre la influència de la base material, principalment de la població, com a factor de creixement econòmic a Espanya.
  6. Analitzar les virtuts i defectes del creixement econòmic espanyol.
  7. Comprendre com els factors de creixement econòmic condueixen a un augment del negoci immobiliari a Espanya i com aquest es converteix en un factor addicional de creixement econòmic.
  8. Analitzar com es passa del creixement a la crisi econòmica a Espanya.
  9. Estudiar la influència dels factors internacionals en la crisi econòmica espanyola.

Competències bàsiques, específiques i transversals

 Les competències bàsiques que treballem en aquesta assignatura són les següents: 

-       Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l'economia espanyola per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

-       Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Les competències específiques vinculades als continguts són dues: 

-       Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.

-       Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.

-       Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics.

-       Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia a través del pensament econòmic.

-       Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

-       Enjudiciar críticament el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.

Les competències transversals que treballarem i avaluarem a Estructura Econòmica Mundial són:

-       Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

Amunt

Módulo 1. Visión histórica de la economía española

1.1. La evolución de la economía española a lo largo del tiempo

1.2. El final de la autarquía y el "desarrollismo" económico

1.3.L'economia española entre la crisis del petróleo y la transición política

1.4. La última crisis económica española del Siglo XX


Módulo 2. Factores de producción

2.1. Introducción

2.2. capital humano

2.3. capital tecnológico

2.4. capital físico

Módulo 3. Estructura productiva y factor empresarial

3.1. El factor empresarial

3.1.1. La trascendencia de la dimensión empresarial

3.1.2. La internacionalización de las actividades empresariales

3.1.3. La estructura de la propiedad, la gobernanza y el diseño organizativo

3.2. La estructura productiva

3.2.1. El sector primario

3.2.2. El sector industrial

3.2.3. la construcción

3.2.4. los servicios

Módulo 4. El mercado de trabajo

4.1. Introducción

4.2. El mercado de trabajo en España

4.3. Oferta de trabajo en España

4.4. El problema del paro en España

4.5. La heterogeneidad europea en el mercado

4.6. La reforma del mercado de trabajo como política ante el paro en España

 

Módulo 5. Factor institucional

5.1. Economía e instituciones

5.2. Instituciones políticas y democracia: cuestiones de reglas y usos

5.3. Sistema de gobierno y partidos políticos

5.4. La percepción de la democracia y el debilitamiento democrático

 

Módulo 6. El crecimiento prolongado de la economía española y la primera crisis del sXXI

6.1. El crecimiento prolongado de la economía española

6.1.1 La evolución de la renta per cápita

6.1.2 El crecimiento prolongado de la economía española

6.1.3. Cambios estructurales externos de la economía española

6.1.4 Los factores internos del crecimiento económico en España

6.2. Del crecimiento económico en las crisis económicas

6.2.1. Crisis económica y crisis inmobiliaria

6.2.2. La crisis económica internacional y crisis financiera

6.2.3. La crisis financiera en el contexto europeo

6.2.4. La crisis de la deuda soberana


Módulo 7. La distribución de la renta

7.1. distribución funcional

7.2. distribución personal

7.3. distribución territorial

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt