Teoria econòmica i societat Codi:  21.330    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Benvinguts a l'economia crítica! 

Si fins ara hem entès que l'economia és la forma en com les societats fan ús dels recursos escassos per a la producció de mercaderies de valor i distribuir-les entre els individus per satisfer les seves necessitats. Hi ha altres escoles de pensament que defineixen l'economia com la ciència que estudia com s'organitzen les societats, la producció, la distribució i el consum dels seus mitjans de vida. Aquesta segona definició té una major component social i considera lo econòmic i lo social com dues cares de la mateixa moneda.

Justament aquest és l'enfocament que volem donar en aquesta assignatura, quin és l'impacte de l'economia en la societat, i quines respostes des d'aquesta societat s'hi han donat per corregir els seus efectes negatius i potenciar-ne els positius.

D'aquesta forma el contingut de Teoria Econòmica i Societat es distribueix en cinc blocs. El primer és una visió del què entenem per economia des del punt de vista d'una construcció social i per tant ha evolucionat la seva concepció en la mesura que les societats evolucionen. El segon mòdul ens aporta una visió alternativa de l'economia des de l'ecologia. Òbviament hi ha una estreta relació entre l'activitat econòmica i el medi físic on es desenvolupa i que davant dels excessos tendeix a l'esgotament. El tercer mòdul centrarem l'atenció en l'economia com a fet cultural i veurem quines diferents cultures econòmiques han existit. El quart mòdul tindrem una àmplia visió de l'economia feminista i com aquesta compromesa visió ha realitzat una anàlisi crítica del rol que totes les corrents econòmiques otorguen a la dona. Acabarem l'assignatura amb l'impacte de la tecnologia sobre l'economia i quin paper hi juguen les innovacions.

    

Amunt

Les competències transversals de la nostra assignatura són dos:

CT4-Analitzar de manera crítica i sintètica.

CT5-Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

D'altra banda, les competències específiques de Teoria Econòmica i Societat són:

CE4-Dominar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.

CE8-Fer un judici crític del marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.

CE11-Avaluar l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes.

Amunt

Mòdul 1: L'economia com a construcció social

1. Introducció
2. De l'economia clàssica a la neoclàssica: la concepció dels mercats com a deslligats de la societat 
3. Les crítiques a l'economia neoclàssica: les perspectives institucionalistes
4. Anàlisi econòmica a la segona meitat del segle vint

 
Mòdul 2: Economia ecològica

1. Introducció
2. La preocupació creixent pel medi ambient: el naixement de l'ambientalisme modern (1960-1980)
3. La llavor de l'economia ecològica: disciplines influents i autors clau
4. El naixement de l'economia ecològica als 1980s: definició i principis fundacionals
5. Debats i aplicacions metodològiques en economia ecològica
6. Conclusions i síntesi


Mòdul 3: Cultura i Economia

1. Introducció
2. La cultura en l'economia
3. Cultures econòmiques i l'economia cultural
4. Les característiques de les cultures (econòmiques)
5. Conclusions

 
Mòdul 4: L'economia  i el gènere

1. Introducció a l'economia feminista: història, crítica i nous enfocaments.
2. Temps i treballs a l'economia.
3. Capitalisme neoliberal: crítiques i alternatives des de l'economia feminista.


Mòdul 5: Economia, societat i tecnologia

1. Introducció: la visió tradicional de la tecnologia
2. Autonomia de la tecnologia
3. Determinisme tecnològic
4. Una aproximació no determinista a la tecnologia
5. Sistemes sociotècnics: decisions tècniques i decisions econòmiques
6. L'aproximació neoclàssica 
7. Trajectòries naturals versus institucions socials
8. Rendiments creixents per adopció i path dependence
9. Model lineal versus model multidireccional del desenvolupament tecnològic
10. Economia evolutiva versus economia neoclàssica
11. Ideologia de la innovació
12. Resum

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt