Pràctiques I Codi:  21.336    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Pràctiques I és una assignatura que consisteix en la realització de pràctiques externes (presencials i/o en teletreball) en empreses, entitats o institucions reals.

Aquesta assignatura és l'escenari adequat per a posar en pràctica les competències assolides al llarg de la titulació i, especialment, els coneixements, actituds i habilitats associats a les competències de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals), i per a reforçar l'adquisició d'aquestes competències mitjançant l'aprenentatge experimental.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques I és una assignatura optativa de 6 crèdits.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques I, per la seva pròpia definició, es projecta a la totalitat dels camps professionals. Els estudiants tindran l'oportunitat de cursar les pràctiques en empreses de qualsevol sector, sempre i quan l'oferta formativa s'ajusti a les característiques de l'assignatura.

Amunt

Per desenvolupar les pràctiques no es necessiten aprendre nous continguts, sinó aplicar en un context determinat, els que s'han après en assignatures prèvies i acreditar que es disposa d'habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional.

Amunt

Per poder fer l'assignatura de Pràctiques I és necessari haver superar 120 crèdits del grau corresponent.

Per matricular les pràctiques cal sol·licitar autorització prèvia, d'acord amb el procediment i calendari establert. Per altra banda, també és necessari signar un conveni de pràctiques per tal de poder cursar l'assignatura.

Amunt

Competències transversals

CT1-Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT6-Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.

CT8-Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

Competències específiques

CE1-Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.

CE2-Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.

CE3-Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmica.

CE4-Manejar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.

CE8-Avaluar críticament el marc social, polític, institucional i legal en el qual es desenvolupa l'activitat econòmica.

CE11-Avaluar l’estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt