Dret tributari Codi:  21.338    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
El Dret Tributari estudia la regulació de l'activitat financera que porta a terme la Hisenda pública. I ho fa des d'una triple perspectiva. Des del punt de vista subjectiu, estudia la Hisenda Pública com a titular de drets i obligacions. Des d'un enfocament funcional, analitza el règim jurídic que regula la seva actuació; i, finalment, des d'una perspectiva objectiva, examina la Hisenda Pública en tant que conjunt de drets i obligacions dels quals és titular.
 

Amunt

Aquesta assignatura posseeix per al camp professional un interès inqüestionable. Amb caràcter previ a la realització de qualsevol negoci jurídic, és necessari conèixer les seves repercussions tributàries, així com poder triar l'alternativa fiscalment més favorable. Aquesta circumstància s'accentua en la mesura que el poder polític empra freqüentment el tribut com a instrument per a afavorir o desfavorir determinats comportaments.
Indubtablement, també té gran interès per al sector públic en general, tant per a l'Administració tributària estatal, com per a l'autonòmica o la local, ja sigui en el seu vessant de despesa o d'ingrés públic.
I, en definitiva, mentre que els tributs afecten a la generalitat de la població, el seu coneixement, si més no superficial, així com el dels drets i obligacions dels contribuents, interessa a tots els ciutadans, siguin o no juristes.
 
 

Amunt

Objectius d'aprenentatge:
  • Assimilar el contingut dels principis constitucionals tributaris, així com la naturalesa i caràcters de les normes tributàries.
  • Conèixer i diferenciar els diferents tipus d'ingressos públics, especialment els tributaris.
  • Identificar i entendre els diferents elements que integren els tributs.
  • Comprendre els diversos procediments tributaris de gestió, recaptació i inspecció, així com les possibilitats de revisió.
  • Distingir les sancions que preveu l'ordenament jurídic per la realització de les infraccions tributàries.
Competències:
  • Competències transversals: La principal competència transversal que es treballa a l'assignatura és la capacitat per a buscar, identificar, organitzar i fer servir correctament l'informació.


  • Competències específiques:
- Identificació dels principis jurídics de l'àmbit tributari, així com de les institucions jurídico-tributàries.
- Interpretació dels textos tributaris des d'una perspectiva interdisciplinar i utilitzant els principis jurídico-tributaris com a eina d'anàlisi.
- Aplicació dels principis del Dret Tributari i la normativa tributària a supòsits concrets.
- Interpretació i aplicació de l'ordenament tributari d'acord amb valors ètics.
- Anàlisi crítica de l'ordenament tributari.

Amunt

Descripció del contingut

El contingut de l'assignatura Dret Tributari s'agrupa en cinc mòduls didàctics:

Mòdul 1. Qüestions generals i normes comunes
1. Qüestions generals
2. Normes Comunes actuacions i procediments tributaris

Mòdul 2. Procediment de gestió
1. La gestió tributària. Contingut.
2. Formes d'inici procediments de gestió
3. Procediments de gestió tributària

Mòdul 3. Procediment d'inspecció
1. Inspecció dels tributs: concepte i contingut
2. Facultats i límits de la inspecció
3. Procediment inspector

Mòdul 4. Procediment de recaptació
1. La funció recaptatòria del sector públic
2. Els procediments relacionats amb la funció recaptatòria
3. La recaptació en període voluntari
4. La recaptació en període executiu. El procediment de constrenyiment
5. Ajornaments i fraccionaments de pagaments

Mòdul 5. Procediment sancionador
1. Consideracions preliminars
2. Les infraccions tributàries
3. Tipificació i qualificació de les infraccions tributàries
4. Les sancions tributàries
5. Fases del procediment sancionador

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt