Temes actuals del mercat de treball Codi:  21.343    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Assignatura d'aprofundiment dins de l'àmbit de l'economia laboral. Destinada a aquells estudiants que, després d'haver assolit uns coneixements adequats del marc institucional en què es desenvolupen les relacions laborals entre els principals actors que hi participen, i del funcionament del mercat de treball, estan interessats en aprofundir en els aspectes que caracteritzen amb més intensitat la realitat laboral del nostre entorn -temporalitat, capital humà i educació, discriminació i segregació laboral, etc. A partir de la lectura d'articles especialitzats en aquest camp, l'estudiant es familiaritzarà amb el marc teòric dels temes seleccionats, i en coneixerà els enfocaments metodològics més habituals, els resultats que se'n deriven i les seves implicacions econòmiques. 

Amunt

Temes actuals del mercat de treball és una assignatura optativa de 6 ECTS del Grau en Economia que forma part de la Menció en Treball i Ocupació. Està dissenyada per a ser cursada en la darrera etapa del procés formatiu, quan l'estudiant ja ha adquirit una base teòrica adequada en l'àmbit dels fonaments de d'anàlisi econòmica, així com un coneixement suficient dels mètodes estadístics i economètrics més habituals en l'àmbit aplicat. Per aquest motiu, és recomanable que l'estudiant que cursi l'assignatura hagi superat prèviament les assignatures d'Introducció a la microeconomia i d'Introducció a la macroeconomia, essent aconsellable que hagi cursat també  l'assignatura d'Introducció a l'econometria. D'altra banda, és molt recomanable haver superat l'assignatura "Economia del treball I", que garanteix l'adquisició dels coneixements i les competències bàsiques associades a aquesta disciplina.  Addicionalment, és aconsellable disposar d'un nivell d'anglès suficient, ja que alguns dels materials de l'assignatura poden estar escrits en aquella llengua. 

Amunt

Anàlisis econòmic del mercat de treball i dels diferents elements i aspectes que el composen.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura és familiaritzar-se amb les principals qüestions que configuren la dinàmica actual del mercat de treball, per poder analitzar-les de forma crítica. 

Competències bàsiques:

 • Aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dintre de la seva àrea d'estudi. 

Competències transversals  

 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable
 • Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris. 
 • Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera óptima. 

Competències específiques

 • Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmic.
 • Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia. 
 • Enjudiciar críticament el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.

Amunt

Pel seu enfocament, el contingut concret d'aquesta assignatura pot patir alguna modificació per adaptar-se als context laboral i econòmic. Entre d'altres qüestions, l'assignatura pot incloure l'anàlisi en profunditat d'aspectes vinculats amb: 

 • Treball atípic (temporalitat, parcialitat i informalitat)
 • Capital humà i educació
 • Discriminació i segregació laboral
 • Família i treball
 • Desajust educatiu (sobreeducació, infraeducació, sobrequalificació, etc.)
 • Satisfacció laboral
 • Atur, determinants i conseqüències
 • Salaris

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt