Polítiques econòmiques estructurals Codi:  21.344    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura analitza les diverses polítiques econòmiques de caràcter estructural que afecten a la governança i sostenibilitat del desenvolupament econòmic, així com a la millora de la competitivitats de les empreses i sectors d'una economia, tenint en compte a més el marc territorial en el què aquests despleguen les seves activitats. S'aprofundirà, doncs, en aquelles accions dels poders públics que incideixen de manera més directa en la competitivitat de les activitats productives i en la configuració d'un entorn favorable pel desenvolupament sostenible i equilibrat dels països i regions implicades.

Al llarg de l'assignatura es tractaran aspectes com les polítiques d'innovació i competitivitat, la R+D, la política regional, les polítiques de reordenació del sector públic, de regulació i competència, infraestructures i medi ambient.

L'assignatura vol ser un instrument d'estudi per a tots aquells estudiants i professionals interessats en la millora de les condicions en les què es desenvolupen les activitats productives en un determinat territori, sigui aquest de caràcter regional, estatal o supraestatal.

Amunt

Objectius

 • Conèixer els principals objectius de Política Econòmica a llarg termini
 • Conèixer les principals polítiques econòmiques estructurals
 • Saber relacionar entre si els diferents objectius i polítiques
 • Dominar l'accés a la informació rellevant sobre els objectius de Política Econòmica a llarg termini i els instruments de les polítiques econòmiques estructurals.
 • Adquirir i aplicar de manera crítica la terminologia i tècniques d'anàlisi pròpies de la Política Econòmica.


Competències

Competències transversals

 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Analitzar de manera crítica i sintètica.
 • Argumentar, negociar i intervenir.


Competències específiques

 • Analitzar i revisar els conceptes relatius als objectius i els instruments de la Política Econòmica
 • Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia.
 • Avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i dissenyar mesures en relació a la selecció de les més adequades en funció dels objectius. 

Amunt

1. Les polítiques sectorials
2. Polítiques econòmiques per al canvi del model productiu: polítiques de R+D+i i reforma laboral
3. Polítiques econòmiques reguladores
4. Polítiques d'entorn: infraestructures i medi ambient

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt