Alternatives econòmiques Codi:  21.346    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura es fa un introducció al què és i representa l'economia social i solidària, analitzant la seva ubicació en el sistema socioeconòmic actual i les principals iniciatives i agents existents.

Després d'una contextualització a la conjuntura socioeconòmica actual, des d'un punt de vista teòric es fa una aproximació a la concepció global de l'economia social i solidària. S'analitza tant la vessant socioempresarial com la sociocomunitària, així com els àmbits reproductiu i de la col·laboració procomú.

A continuació, i des d'un punt de vista pràctic, es presenten els principis del cooperativisme i els objectius de desenvolupament sostenible. I s'analitzen algunes de les iniciatives actualment existents i alguns dels agents que estan fomentant la seva implantació, tant a nivell públic com privat.

Amunt

Assignatura optativa de 6 crèdits del grau d'Economia i del grau d'ADE.

Amunt

Sense necessitat de coneixements previs.

Amunt

Cal tenir en consideració les recomanacions de matrícula facilitades pel tutor acadèmic.

Amunt

Objectius

 • Donar visibilitat a l'existència de l'economia social i solidària, des de tots els enfocaments existents, així com les aportacions d'aquesta en pro d'un sistema socioeconòmic més ètic, just i sostenible.
 • Donar a conèixer algunes de les iniciatives i agents que actualment estan fomentant aquest àmbit socioeconòmic, relacionant-los amb els principis del cooperativisme i els objectius de desenvolupament sostenible.

Competències transversals

 • CT7 - Argumentar, negociar i mediar. (grau d'Economia)
 • CT1 - Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable. (grau d'Economia i d'ADE)
 • CT6 - Negociar en un entorn professional. (grau d'ADE)

Competències específiques

 • CE5 - Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics. (grau d'Economia)
 • CE6 - Analitzar el funcionament dels mercats en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals. (grau d'Economia)
 • CE7 - Analitzar i revisar els conceptes relatius als objectius i instruments de política econòmica. (grau d'Economia)
 • CE8 - Avaluar l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes. (grau d'Economia)
 • CE9 - Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia. (grau d'Economia)
 • CE11 - Elaborar informes econòmics que contribueixin al procés de presa de decisions tant en l'àmbit públic com privat. (grau d'Economia)
 • CE1 - Entedre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial. (grau d'ADE)
 • CE5 - Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats. (grau d'ADE)

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seu seguiment, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Aquest material es troba a l'aula, en la secció Materials de l'espai Recursos, i té format web. Els materials es presenten en aquest format perquè afavoreix una més ràpida actualització, aspecte aquest especialment important en una assignatura com la que ens ocupa, molt depenent de les actualitzacions normatives. És possible obtenir una versió imprimible d'aquests continguts a partir de les pròpies eines del material web.

Per altra banda, en la secció Fonts d'Informació de l'espai Recursos, hi ha un conjunt de vincles a recursos d'informació interessant per a la prevenció de riscos laborals.

Amunt

Amunt

L'estructuració en mòduls d'aquesta assignatura és el que es presenta a continuació:

 • Mòdul 1: Introducció. El paraigües de l'economia social i solidària.
 • Mòdul 2: Àmbit comunitari. Consum col·laboratiu i responsable.
 • Mòdul 3: Àmbit no monetari (bancs de temps i monedes socials) i àmbit monetari (finances ètiques i solidàries).
 • Mòdul 4: Àmbit municipal. Política i contractació públiques.

A continuació es presenta el contingut treballat en la totalitat dels quatre mòduls:

 • Contextualització socioeconòmica:
  • Paradigma mecanicista o capitalista.
  • Paradigma orgànic o social i solidari.
 • Concepció global de l'economia social i solidària (ESS):
  • Àmbit públic o redistributiu.
  • Àmbit mercantil o competitiu.
  • Àmbit financer o especulatiu.
  • Àmbit social i solidari o cooperatiu:
   • Àmbit socioempresarial.
   • Àmbit sociocomunitari.
   • Àmbit de la reproducció.
   • Àmbit de la col·laboració procomú.
 • Ètica, justícia i sostenibilitat:
  • Principis del cooperativisme.
  • Objectius de desenvolupament sostenible.
 • Experiències existents:
  • Models de registre i auditoria.
  • Iniciatives privades i comunitàries.
  • Agents públics.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt