Avaluació de polítiques públiques Codi:  21.349    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Seguint una marcada tendència internacional, en els últims anys s'ha observat un creixent interès de l'administració pública espanyola pels mètodes d'avaluació dels programes i polítiques públiques amb l'objecte d'optimitzar l'acció del govern.
Sent conscients que els recursos són limitats i que la demanda social augmenta, és crucial millorar l'eficiència en la utilització dels recursos públics. Per aquest motiu l'avaluació és una necessitat i una oportunitat per identificar programes que estan funcionant bé, analitzar aspectes d'un programa que poden ser millorats i identificar altres programes que no responen als objectius marcats.
Aquesta assignatura centra la seva atenció en l'avaluació, per mesurar l'impacte de programes o polítiques amb una clara referència al procés de presa de decisions dels directius públics. S'analitzarà la decisiva influència d'aquests instruments en la millora de les administracions públiques i les organitzacions socials.
L'avaluació de polítiques públiques és només una passa més en el llarg procés de creació de polítiques públiques que comença amb la identificació i definició d'un problema dins del regne del públic, la generació d'alternatives polítiques per a resoldre el problema, la selecció d'una alternativa a través de les institucions polítiques pertinents i el desenvolupament d'un pla per a la implementació i avaluació d'aquesta política per part de les institucions governamentals. 
L'assignatura està dissenyada per a ajudar a desenvolupar la capacitat de definir i analitzar críticament els temes polítics i els problemes, articular els criteris rellevants des del punt de vista de l'anàlisi de polítiques en la presa de decisions, avaluar les diferents solucions polítiques i establir els mitjans i costos de la implementació.

Amunt

L'assignatura d’Avaluació de polítiques públiques s'emmarca dintre d'aquell bloc de matèries obligatòries, necessàries per el desenvolupament del Grau d’Economia.

En aquest marc, i per una millor comprensió dels conceptes i continguts més teòrics de l'assignatura, és convenient, i per tant es recomana, haver treballat prèviament les assignatures més introductòries d'Economia. També pot ajudar a entendre amb més precisió els diferents aspectes de la matèria tractada en aquesta assignatura, el fet d'haver cursat prèviament la assignatura d’Economia del Sector Públic.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta principalment en el camp de l'assessoria pública, de servei d'assessorament a l'empresa i als organismes públics. Però també resulta molt útil i aconsellable per a aquells que orientin les seves sortides a les àrees de comptabilitat i finances de l'empresa per les implicacions de la matèria en aquests camps.

Amunt

Els objectius bàsics de l'assignatura són: introduir a l'estudiant en la importància d’avaluar les polítiques públiques, determinar el objecte de l’avaluació i la estratègia a seguir, dissenyar i implantar una avaluació en un programa, mostrar com donar l’ús adequat als resultats obtinguts.
Aquests objectius generals es concreten en les següents competències:
  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Capacitat d’analitzar de manera crítica i sintètica.
  • Capacitat d’argumentar, negociar i intervenir
  • Capacitat d’identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica. 
  • Capacitat per interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.
  • Capacitat per avaluar estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes.
  • Capacitat per formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia.

Amunt

Avaluació de polítiques públiques


Tema 1. Conceptes introductoris
1.1. Definició d'avaluació.
1.2. El desenvolupament de l'activitat avaluadora al llarg del temps.
1.3. Els objectius de l'avaluació.
1.4. Els actors de l'avaluació.


Tema 2. Avaluació del disseny i la implementació
2.1. La teoria del canvi.
2.2. L'avaluació del disseny.
2.3. L'avaluació de la implementació.


Tema 3. Avaluació Econòmica
3.1. Anàlisi cost-beneficio.
3.2. Anàlisi cost-efectivitat.
3.3 Els elements d'una avaluació econòmica.


Tema 4. Avaluació de l'impacte
4.1. Disseny d'una avaluació de l'impacte.
4.2. Mètodes per avaluar l'impacte.


Tema 5. Estudi de casos
5.1 Anàlisis de casos concrets
5.2 Bones pràctiques

Amunt

El material didàctic de l'assignatura ha estat concebut, dins del marc d'estudi de conceptes associats a les polítiques públiques, amb la finalitat que els estudiants d'Avaluació de Polítiques Públiques tinguessin la possibilitat d'aprendre un contingut de màxima actualitat, amb una base teòrica rigorosa i un component d'aplicació pràctica molt important.

El material didàctic incorpora el contingut fonamental mínim que s'ha d'aprendre en aquesta assignatura i que serà objecte d'avaluació per part del consultor.

Per tal de treure més partit d'aquesta assignatura cal que tingueu en compte que, tot i que pot semblar que s'hagi de tractar d'un curs amb un enfocament molt teòric, al llarg del temari us trobareu amb supòsits pràctics, per tal de portar a la pràctica la teoria explicada.

S'han de resoldre els exercicis pràctics raonant i entenent les causes de les solucions.

Recordeu que qualsevol dubte el podeu plantejar al vostre consultor.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt