Economia industrial Codi:  21.351    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Per Economia Industrial entenem l'anàlisi de l'estructura i el comportament dels mercats i de les empreses que interaccionen al sí d'aquests mercats. L'objecte d'anàlisi és el funcionament dels mercats (o les indústries, en el sentit anglosaxó del terme), a partir del comportament de les empreses, en quant a unitats que composen els mercats. La finalitat de l'anàlisi és, en última instància, determinar el grau d'eficiència assolit pels diferents tipus de mercats.

L'Economia Industrial forma part del grup d'assignatures d'Economia. L'Economia Industrial o Organització Industrial es troba arrelada conceptualment en la microeconomia i aporta coneixements de base, dels que integren els fonaments de la capacitat d'anàlisi. Al mateix temps, és una matèria que resulta de gran utilitat pràctica als que seran professionals d’Economia, ja que la connexió dels models amb el món real es immediata.

Els coneixements adquirits amb la matèria Economia Industrial potencien la preparació i donen solidesa als professionals al més alt nivell de la Direcció Empresarial, independentment del sector productiu i del tipus d'empresa i permeten un elevat coneixement de l’estructura empresarial de cara a possibles estudis sobre la matèria. Així, s'analitzen les diferents modalitats de competència i els seus elements, així com el paper de la innovació i del govern en les estratègies empresarials.


Amunt

L'assignatura forma part del conjunt d'assignatures de teoria econòmica, en especial la Microeconomia i l'estudi de les empreses, les indústries i els mercats.

Amunt

Els coneixements adquirits amb la matèria Economia Industrial potencien la preparació i donen solidesa als professionals al més alt nivell de la Direcció Empresarial, independentment del sector productiu i del tipus d'empresa. Així, s'analitzen les diferents modalitats de competència i els seus elements, així com el paper de la innovació i del govern en les estratègies empresarials.

Amunt

Aquesta assignatura requereix de coneixements previs de microeconomia.

Amunt

És recomenable coneixements de matemàtiques i uns bàsics de microeconomia.

Amunt

Els objectius d'aprenentatge que es persegueixen amb aquesta assignatura són:

1. Facilitar uns materials en Economia Industrial adaptats a les necessitats d'un estudi no presencial per part dels estudiants.

2. Introduir els conceptes fonamentals, dins una visió actual, de l'Economia Industrial, tot evitant una excessiva dispersió d'idees.

3. Il·luminar aspectes claus relacionats amb el concepte d'empresa. L'empresa com a element configurador de les indústries; però també l'empresa com a organització complexa on es prenen decisions en condicions d'incertesa i de racionalitat limitada.

4. Familiaritzar a l'estudiant amb les diverses manifestacions de la competència imperfecta, els seus mecanismes, i les seves conseqüències per a la eficiència econòmica. Mostrar com els resultats canvien segons que la indústria: (a) competeixi en quantitats o en preus; (b) produeixi un bé homogeni o diferenciat; (c) presenti o no llibertat d'entrada.

5. Ajudar l'estudiant a distingir entre barreres d'entrada erigides per comportaments estratègics de les empreses, d'altres barreres vinculades a la tecnologia productiva.

6. Mostrar com el resultat de les activitats innovadores queda reflectit en variables claus de les empreses; com l'estructura de mercat influeix en el nivell d'innovació; com es dona fracàs de mercat en la quantitat d'innovació generada al sector empresarial.

7. Donar oportunitat a l'estudiant de comprendre la lògica de la intervenció pública per millorar els resultats sorgits de la interacció lliure entre empreses, i entre aquestes i els consumidors. Assenyalar els condicionants interns de les organitzacions governamentals, que poden marcar les decisions públiques.

Competències

1.1.     Competències transversals

 

CT3-Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

 

CT4-Analitzar de manera crítica i sintètica.

 

CT7-Argumentar, negociar i mitjançar.

 

1.2.     Competències específiques

 

CE4-Manejar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.

 

CE9-Analitzar el funcionament dels mercats en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.

 

CE12-Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia.

Amunt

Estudiarem la matèria a partir de 4 grans blocs

 

BLOC 1

 

- Introducció a l'Economia Industrial i a la Teoria de l'Empresa: Farem un petit repàs històric que ens explicarà el perquè del paradigma ECR i introduirem alguns conceptes relacionats amb les Estructures de mercat i els seus graus de concentració.

- Els models de mercat: Definirem i explicarem les diferents estructures de Mercat


BLOC 2

 

- L'oligopoli. El tercer mòdul tracta de l'oligopoli, es a dir, un mercat amb poques empreses amb interacció estratègica.

- Diferenciació de producte i competència monopolística: Donada la prevalència actual de les estratègies de diferenciació de producte, els mercats de competència monopolística són objecte d'una atenció especialment important al mòdul.

 

BLOC 3

 

- Economia de la regulació: les regulacions intenten controlar les ineficiències del mercat per a ampliar el nivell de competència entre les empreses que hi interactuen.

 

BLOC 4 

 

- Els mercats sota la influència de les tecnologies digitals: expliquem que la tecnologia com a tal porta dècades afectant en les indústries, però les digitals han provocat un canvi destacable

- Sharing Economy: Aprofundim en l’economia de compartició molt present en els nostres dies i més que creixerà

Amunt

Els mercats sota la influència de les tecnologies digitals PDF

Amunt

El material didàctic fonamental es troba constituït per els mòduls de l'assignatura d'Economia Industrial ja esmentats. En cas, que el consultor ho consideri adient pot proposar altres materials complementaris durant el curs com problemes i exercicis, així com el material per al debat.

Com a bibliografia bàsica per al seguiment del curs tenim els materials d'Economia Industrial de la UOC, així com els mòduls de Microeconomia.

També us pot ser d'utilitat consultar l'Hiperrepertori o relació de conceptes, termes i sigles de les assignatures dels Estudis d'Economia i Empresa.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt