Temes actuals de política econòmica Codi:  21.354    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els assumptes i problemes econòmics formen part de la quotidianitat actual, sigui quina sigui la posició que s'ocupi en els diferents processos socioeconòmics (consumidors, treballadors, pensionistes, accionistes, directiu, autònoms, ...). Per tant, com a futurs graduats en Economia, hem de ser capaços de participar en aquests debats, malgrat la seva complexitat, aportant arguments a favor de les opcions que, a partir de les nostres anàlisis, ens semblin més convenients. 

Aquesta assignatura té per objectiu aprendre a analitzar la Política Econòmica i a debatre sobre la mateixa. Per a això, a partir dels coneixements adquirits en les assignatures de Política Econòmica (Conjuntural i Estructural), gairebé imprescindible d'haver-les cursat amb anterioritat, s'analitzaran diversos aspectes de la realitat econòmica, ja sigui de l'àmbit nacional com internacional.

En les anàlisis i debats que es duguin a terme, es prestarà especial atenció a les institucions i factors polítics que emmarquen i donen sentit a les preses de decisions i resultats econòmics, aspecte que, en general, és poc tractat en la resta de matèries del grau d'Economia

I és que, actualment, en la major part dels països es donen el que es coneix com a economies mixtes, és a dir, economies de mercat on l'Estat intervé, més o menys, per modificar les regles del joc i els resultats del procés econòmic a través de la Política Econòmica.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és molt recomanable haver cursat abans les assignatures de Política Econòmica Conjuntural i Polítiques Econòmiques Estructurals.

Amunt

Objectius:

-Identificar les diferents mesures de Política Econòmica que es proposen al voltant d'un tema en concret.

-Reconèixer els fonaments teòrics sobre els què es recolzen cada una de les propostes.

-Identificar els principals actores participants en cada una de les propostes i analitzar el seu posicionament enfront de les mateixes.

-Saber construir una posició personal argumentada sobre el temes que en cada moment formen part de l'agenda i el debat públic.

Competències:

Competències transversals

-Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

Competències específiques

-Avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i dissenyar mesures en relació a la selecció de les més adequades en funció dels objectius.

-Elaborar informes econòmics que contribueixin al procés de presa de decisions tant en l'àmbit públic com privat.

-Avaluar l'evolució dels grans problemes econòmics d'una economia a través del pensament econòmics.

-Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

Amunt

Al tractar-se d'una assignatura de "temes actuals" no té uns continguts estables sinó que aquests s'actualitzen regularment. Tot i això, i en termes generals, aquests temes giraran al voltant de temes vinculats amb els continguts de les assignatures de Política Econòmica Conjuntural (Política Fiscal, Política Monetària, Política de rendes, Fiscalitat i redistribució, Pressupostos, Política Exterior, .. .) i de Polítiques Econòmiques Estructurals (polítiques sectorials, de R+D+i, reformes laborals, polítiques reguladores, infraestructures, medi ambient, ....)

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt