Política i societat Codi:  21.357    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La política està present en les nostres vides. Viure en comunitat, en societat, comporta (com veurem) el naixement d'una esfera en què discutim sobre els assumptes públics i, de vegades, fins i tot sobre qüestions privades. Per tant, no podem viure al marge de la política.

En aquest context, la present assignatura pretén convidar-nos a aprofundir en l'estudi d'aquesta dimensió social que anomenem política a través del coneixement que la ciència política ens ha anat proporcionant des de la seva aparició i consolidació com a disciplina dins l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques. Es tracta, doncs, de treballar i revisar diferents aspectes que donen forma a això que anomenem política, amb l'objectiu de dotar de més i millors eines per al coneixement del fet social, en el context d'uns estudis en Economia que entenem han d'inserir, també, dins d'un context social i polític.

Amunt

L'assignatura de Política i Societat és una assignatura bàsica del Grau d'Economia i és la primera del bloc d'assignatures que configuren l'àmbit de la Política Econòmica.

Amunt

Objectius

-Familiaritzar-se amb aquells elements bàsics que conformen el que es denomina com a política.

-Treballar la relació entre conceptes relatius a la política com poder, estat o democràcia, entre molts altres.

-Conèixer l'evolució històrica de les diferents estructures polítiques, amb especial atenció a la figura de l'Estat.

-Entendre i integrar les diferents dimensions a què fa referència la política.

-Integrar l'anàlisi de la política de cara a obtenir millors diagnòstics sobre la realitat econòmica i social.

-Aprendre a manejar una visió sistèmica de la política, integrant els diferents elements i les possibles dinàmiques que poden esdevenir.

-Conèixer de primera mà els debats ideològics més importants que existeixen, en relació amb la forma d'organitzar la societat.

-Saber distingir entre els principals actors d'acció col·lectiva, les diferents institucions i els diferents sistemes de govern.

-Identificar el paper de l'administració pública, i concretament de les polítiques públiques, en un context d'Estat del benestar.


Competències

Bàsiques

- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Generals

- Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com col·lectiu

Transversals

- Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

- Analitzar de manera crítica i sintètica.

Específiques

- Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics.

- Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia a través del pensament econòmic.

- Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

- Enjudiciar críticament el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.

- Analitzar i revisar els conceptes relatius als objectius i els instruments de política econòmica.

- Avaluar l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura es divideixen en quatre blocs principals. En primer lloc, i de manera introductòria, abordarem la noció mateixa de política. Així, després de dibuixar un primer esquema comprensiu del concepte de polític, arribarem a la idea de poder i, finalment dins d'aquest primer bloc, apareixerà un dels subjectes polítics més importants, l'Estat.

En el segon bloc, introduirem al nostre estudi la noció de democràcia, tant des d'una perspectiva teòrica (elevant el concepte mateix de democràcia al rang de l'axiològic) però també des d'una perspectiva sistèmica que entén que la democràcia és un sistema de preses de decisions. Dins d'aquesta segona perspectiva, afegirem els processos electorals, els seus principals característiques i les variants més comunes.

En tercer lloc ens ocuparem del debat ideològic que ha existit al llarg de la història en relació a preguntes del tipus ¿com organitzar millor la nostra societat? o bé, ¿quin paper ha de tenir l'economia en relació amb la resta d'esferes de la societat? Un debat ideològic que treballarem a través de les principals ideologies polítiques que s'han estudiat des de la teoria política, subdisciplina de la ciència política. Juntament amb aquest element de discussió teòrica i normativa, analitzarem també quines són les principals vies de transmissió d'aquestes ideologies i, concretament, el paper de la cultura política en les nostres societats.

Finalment, en el quart bloc, presentarem i analitzarem els diferents actors polítics, tant socials com institucionals. Per aquest motiu, dins d'aquest últim bloc ens ocuparem dels partits polítics, els grups de pressió, els moviments socials (com a actors polítics que emergeixen de la societat), i estudiarem el paper del govern, del parlament i de l'administració pública, com a principals actors institucionals. Finalment, dins d'aquest bloc sobre acció política i institucional, també ens ocuparem de les polítiques públiques, considerant que aquestes són el producte i resultat final del procés polític entès com a gestió dels assumptes públics.

 

 

 

Amunt

Vídeo docente: Gobernabilidad y gobernanza: apuntes conceptuales (1) Audiovisual

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre.         

- Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i dels professors. La seva missió és la de resoldre dubtes d'una manera immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també teniu accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt