Fonaments d'estadística Codi:  71.501    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Fonaments d'Estadística vol introduir els conceptes estadístics més necessaris en la formació d'un graduat en l'àmbit de l'Economia i l'Empresa des d'una perspectiva eminentment pràctica. En conseqüència, no hi trobareu grans demostracions matemàtiques, sinó una visió més entenedora i pràctica dels conceptes desenvolupats. Aquesta és una assignatura introductòria a l'Estadística, que dóna a l'estudiant eines de càlcul i d'anàlisi per treballar continguts quantitatius (dades) corresponents a d'altres assignatures de la titulació.

Amunt

En el marc del Pla d'Estudis es tracta d'una assignatura bàsica tant del Grau en Administració i Direcció d'Empreses com del Grau en Economia amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS. 

Amunt

L'estadística és una eina útil i necessària en qualsevol camp de l'administració pública així com en l'àmbit privat. Aquesta disciplina contribueix a l'organització, explicació, desenvolupament i anàlisi d'un ventall de situacions socio-econòmiques i/o relacionades amb el món de l'empresa.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és aconsellable tenir dominats els coneixements adquirits a l'assignatura bàsica d'Iniciació a les competències TIC i serà molt més fàcil de superar si, a més, es tenen els coneixements de matemàtiques següents:

 1.     Operacions algebraiques bàsiques: fraccions, simplificació d'expressions, potències i arrels.
 2.     Sèries de nombres.
 3.     Operacions amb polinomis.
 4.     Resolució de sistemes lineals de dues equacions amb dues incògnites.
 5.     Estudi i representació gràfica de funcions d'una variable.
 6.     Conceptes bàsics sobre derivació i integració (de polinomis): mínims, màxims, àrees,...

En el cas de no tenir assolits aquests coneixements bàsics, o sigui necessari repassar-los, es recomana cursar alguna assignatura introductòria de matemàtiques que figuri al Pla d'Estudis o dins l'oferta formativa de la UOC (com per exemple als cursos d'estiu).

Amunt

No s'estableixen requisits formals que condicionin la matrícula de l'assignatura. No obstant, és del tot recomanable cursar aquesta assignatura després d'haver superat els ECTS bàsics d'Iniciació a les competències TIC i de garantir que esteu en possessió dels coneixements matemàtics bàsics (veure apartat Coneixements previs per més detall)  

Amunt


Competències

Competències generals

 • Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com col·lectiu.

Competències bàsiques

 • Tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que surt de la base de l'educació secundària general i inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que s'acostumen a demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dintre de la seva àrea d'estudi.
 • Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals

 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Aprendre de manera autònoma a investigar i innovar.

Competències específiques

 • Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per l'anàlisi i la pràctica econòmica.                                                                                        
 • Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per la presa de decisions.                                                                                        
 • Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmic.
 • Manejar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.   
 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Objectius o resultats d'aprenentatge

 • Determinar quina tècnica estadística es pot aplicar en cada situació.
 • Saber com s'aplica cada tècnica estadística.
 • Reconèixer fins a quin punt podeu estar segurs de les conclusions a les que arribeu.

Amunt

 

Dades, R i Moodle

Bloc 1

PAC0 5%

1. Introducció a l'estadística

PAC1

Bloc 2

85%

 

2. Estadística descriptiva unidimensional
    a. Tabulació i representació gràfica de les dades
    b. Mesures de síntesi: posició, dispersió, forma i concentració

PAC1

3. Estadística descriptiva bidimensional
    a. Taules de doble entrada i representació gràfica
    b. Relacions entre variables

PAC1

4. Probabilitat i poblacions estadístiques univariables
    a. Teoria de la probabilitat
    b. Variable aleatòria discreta
    c. Variable aleatòria contínua

PAC2

PAC3

5. Introducció a la inferència estadística
    a. Teoria de mostres
    b. Distribucions dels estadístics mostrals
    c. Estimació puntual de paràmetres

PAC4

6. Inferència estadística amb una mostra
    a. Intervals de confiança
    b. Contrastos d'hipòtesis

Bloc 3

PAC5 10%

Amunt

Módulo 1. Estadística I PDF
Estadística: tomar decisiones a partir de datos Audiovisual
Matemáticas y Estadística con R PDF
Fichas de estadística Web
Cargar datos en R Audiovisual
Cálculo del coeficiente de variación Audiovisual
Coeficiente de correlación Audiovisual
Distribuciones condicionadas 1 Audiovisual
Variables cuantitativas Audiovisual
Distribuciones condicionadas 2 Audiovisual
Gráfico de dispersión Audiovisual
Estandarización Audiovisual
Tabla de frecuencias Audiovisual
Diagrama de caja Audiovisual
Combinatoria Audiovisual
Permutaciones Audiovisual
Variaciones con y sin repeticiones Audiovisual
Operaciones de sucesos. Pregunta 2 Audiovisual
Teorema de Bayes Audiovisual
Combinaciones Audiovisual
Teorema de probabilidad total Audiovisual
Operaciones de sucesos. Pregunta 1 Audiovisual
Variaciones y combinaciones Audiovisual
La distribución normal Audiovisual
La distribución media 1 Audiovisual
El teorema del límite central Audiovisual
La distribución de Poisson Audiovisual
La distribución normal - cuantiles Audiovisual
La distribución binomial Audiovisual
La distribución media 2 Audiovisual
Intervalos de confianza 3. t Student Audiovisual
Tamaño muestral Audiovisual
Contraste de hipótesis 2 Audiovisual
Intervalos de confianza 2 Audiovisual
Intervalos de confianza 4. Proporciones Audiovisual
Contraste de hipótesis con datos emparejados Audiovisual
Intervalos de confianza 1 Audiovisual
Contraste de hipótesis 1 Audiovisual
La distribución Chi-2 Audiovisual
La distribución F Audiovisual
Contraste de la varianza Audiovisual
Estadística PDF
¿Por dónde va la muestra? PDF
Variables aleatorias PDF
¿Le damos la vuelta? PDF
¿Medimos la incertidumbre? PDF
¿Cómo explorar a través de los datos? PDF
Inferencia de información para una población PDF

Amunt

L'assignatura es divideix en sis reptes, que es corresponen amb els continguts que es treballaran en les diferents PACs del curs.

A l'aula virtual trobareu per a cada repte un conjunt de Recursos d'aprenentatge (NIU). Aquest NIU està situat en l'últim apartat de la pàgina central del repte, darrera dels apartats Plantejament del repte i Competències i resultats d'aprenentatge de l'activitat.

Aquest conjunt de Recursos són el material central de l'assignatura i us proporcionaran els coneixements necessaris o útils per a resoldre cadascun dels reptes i els següents reptes que li segueixen. Els Recursos venen en diferents formats (vídeos, pdf's, web, ...) i ordenats per ordre d'importància: Destacat (acompanyat per una imatge gran), Alt (acompanyat per una imatge més petita) i Mitjà (sense cap imatge).

També se us proposarà treballar amb Excel i amb el Programa estadístic R, d'ús molt senzill i especialment indicat per a l'aprenentatge de l'Estadística. La seva presentació en R-Commander i la seva forma de funcionament és molt visual i intuïtiva, la qual cosa facilitarà la comprensió de la matèria. La resolució de les PACs serà molt més fàcil si els utilitzeu.

Per a ajudar-vos amb el programa R, teniu el Laboratori de R que és un servei que us apareix com una assignatura i que us donarà suport en la instal·lació de R al vostre ordinador. També podeu utilitzar el laboratori per resoldre qualsevol dubte que us sorgeixi relacionat amb aquest programari al llarg del semestre, independentment de l'assignatura que curseu. Aquest servei us pot facilitar molt la resolució de les PACs.

Durant el semestre el professor o professora pot complementar aquests recursos amb d'altres que s'han produït o s'han fet presents recentment (notícies, webs, vídeos, programes de TV, podcasts, etc.).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt