Comportament dels agregats econòmics Codi:  71.508    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura es pot catalogar de fonamental, en el sentit que no persegueix l'assimilació d'un seguit de conceptes d'aplicació immediata a la realitat empresarial sinó que està orientada a comprendre el funcionament bàsic de les economies modernes, que és el marc on les empreses desenvolupen la seva activitat. Per tant, no requereix cap coneixement previ d'economia, tot i que seria desitjable un coneixement mínim sobre el funcionament de l'oferta i la demanda o haver cursat prèviament l'assignatura Mercats i conducta (Introducció a la microeconomia en el Grau Economia). Pel que fa els instruments matemàtics i gràfics cal simplement amb tenir coneixements bàsics. 

L'economia és una ciència social l'objectiu de la qual és l'estudi de la realitat econòmica. L'economia es pot definir com la ciència que té per objecte estudiar l'assignació dels recursos escassos destinats a la producció i distribució de béns i serveis amb l'objectiu final de satisfer les necessitats humanes. És en aquest context on sorgeix la principal dificultat amb el qual s'ha d'enfrontar l'ésser humà: l'escassetat de la majoria de recursos. Per tant, no és difícil entendre que molts dels problemes de la ciència econòmica sorgeixen en considerar en quina forma i proporció s'han d'administrar aquests recursos escassos per a satisfer les necessitats humanes.

Amb l'objectiu d'estandarditzar i simplificar els problemes originats per l'escassetat de recursos i atès l'ampli ventall de situacions en les quals es troben els individus, la ciència econòmica construeix models econòmics que expliquen el seu comportament. L'objectiu principal d'aquests models econòmics és representar la realitat econòmica de forma simplificada per a facilitar la comprensió i poder avaluar les conseqüències de les diverses actuacions dels diferents agents econòmics (empreses, consumidors, governs, etc.). Els models es dissenyen a partir de l'observació dels comportaments dels agents econòmics en la vida real. Treballar amb models implica reconèixer que la realitat és molt complexa i que per comprendre-la ens cal limitar l'estudi als seus aspectes fonamentals. En altres paraules, quan treballem amb models obviem qualsevol cosa que sigui accessòria al problema que ens ocupa. El treball amb models sempre comporta un cert grau de formalització utilitzant instruments de caràcter gràfic i/o matemàtic, però en un curs introductori com aquest no s'anirà més enllà d'un límit raonable.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del grup d'assignatures que constitueixen la matèria de formació bàsica en els plans d'estudis de diferents Graus que s'ofereixen a la UOC. Es tracta d'uan assignatura transversal.

El seu objectiu és proporcionar les competències i els continguts bàsics per entendre i comprendre a nivell bàsic les principals àrees de coneixement relacionades amb els diferents plans d'estudis a on està compresa.

Amunt

És important per poder seguir bé aquesta assignatura tenir actualitzats els coneixements bàsics de matemàtiques, com per exemple, regles de derivació, resolució de polinomis, el treball amb logaritmes neperians, etc. Així mateix, és molt recomanable conèixer les principals característiques de les funcions d'oferta i demanda o haver cursat l'assignatura Mercats i conducta (Introducció a la microeconomia en el Grau Economia).

Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant transversals com específiques (és a dir, conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'economia) juntament amb uns coneixements dels conceptes econòmics i del funcionament de l'economia, així com de les principals polítiques econòmiques. Les competències i objectius - resultats d'aprenentatge es poden concretar en els següents:  


Competències
 

Competències transversals:

  • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

                 Criteris d'acompliment:

- Comprendre els conceptes, teories i models existents per a analitzar l'ètica i la responsabilitat en l'activitat professional.

- Identificar les conseqüències que les decisions professionals tenen sobre les altres persones i sobre l'entorn.

- Analitzar i avaluar casos concrets de dilemes ètics professionals, utilitzant els conceptes, teories i models adequats.

- Autoavaluar les pròpies pràctiques professionals en termes de la seva ètica i responsabilitat, amb el fi de detectar possibilitats per a la millora personal.

- Proposar alternatives per a resoldre un dilema ètic o de responsabilitat professional.

- Dissenyar plans d'acció que puguin ser desenvolupats per les organitzacions en base a les consideracions ètiques i de responsabilitat professional.

  • Buscar, identificar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

         Criteris d'acompliment:

- Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.

- Aplicar estratègies per a la cerca de la informació necessària.

- Definir i aplicar criteris per a seleccionar la informació rellevant.

- Organitzar la informació seleccionada.

- Interpretar i relacionar aquesta informació per tal de prendre decisions.

 

 

  • Comunicar correctament, de forma escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

                  Criteris d'acompliment:

- Identificar els elements del procés de comunicació.

- Estructurar el contingut del missatge de forma coherent i incloure les idees més rellevants.

 - Aplicar les normes ortogràfiques, gramaticals i sintàctiques pròpies de l'idioma utilitzat.

- Utilitzar el vocabulari adequat als elements identificats en el procés de comunicació.

- Presentar el missatge d'una manera  formalment adequada al receptor i al context.

- Promoure un procés continuat de retroalimentació amb els receptors.

 

 

Competències Específiques:

 

  • Entendre el funcionament de l'economia, els seus agents i institucions, amb especial atenció al comportament empresarial.

                Criteris d'acompliment:

                - Identificar els processos, agents i institucions econòmiques rellevants.

                - Identificar els principals corrents de pensament i les polítiques econòmiques que se'n deriven.

              - Comparar els processos econòmics, els seus agents i institucions en relació al context internacional o amb altres casos  d'interès.

              - Comprendre els processos econòmics, els seus agents i institucions.

 

  • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, tot aplicant els instruments tècnics (les metodologies) pertinents.

         Criteris d'acompliment:

       - Avaluar i implementar polítiques econòmiques a partir de l'anàlisi de l'economia, els seus agents i institucions.

Objectius - Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura té un objectiu general: presentar el tipus de raonaments, conceptes i anàlisis propis de l'economia i familiaritzar-s'hi. Naturalment, també es tracta de presentar de manera clara els temes i problemes econòmics principals i com han mirat de donar-hi resposta els economistes.   Les anteriors competències, tant les transversals dels graus com les específiques, es poden concretar en els següents objectius - resultats d'aprenentatge comuns:  

1. Proporcionar instruments, tant teòrics com pràctics, que permetin d'analitzar i entendre la realitat econòmica.

2. Conèixer les principals macromagnituds i els factors que hi incideixen.

3. Aprendre a interpretar i utilitzar les variables macroeconòmiques.

4. Entendre els conceptes vinculats als principals objectius econòmics: estabilitat de preus i inflació, plena ocupació i atur, creixement econòmic i desenvolupament.

5. Saber quines són les principals polítiques què s'apliquen a l'exercici de la pràctica econòmica, les interaccions existents entre aquestes, i també els objectius que persegueixen.

6. Comprendre les raons que justifiquen l'adopció de determinades mesures de política econòmica.

7. Preveure i avaluar les conseqüències de la implementació de dues de les més importants polítiques econòmiques (la política monetària i la política fiscal).

8. Estudiar el sector exterior i les principals magnituds relacionades amb aquest sector: la balança de pagaments i el tipus de canvi.

Amunt

Aquesta assignatura analitza els grans agregats econòmics i la seva evolució (producte interior brut, inflació,...), els objectius macroeconòmics, i alguns dels instruments de política econòmica i el sector exterior (tipus de canvi i balança de pagaments). L'assignatura es divideix en quatre mòduls amb els continguts següents:  

El mòdul "Magnituds macroeconòmiques" té per objectiu estudiar les magnituds macroeconòmiques relacionades amb l'activitat econòmica: producció, renda i demanda agregada bàsicament. L'anàlisi inclou la definició, interpretació i mesurament de les esmentades magnituds macroeconòmiques, i també planteja alguns problemes i limitacions tant per calcular-les com per a dur a terme comparacions entre les unes i les altres.  

Els mòduls "Objectius macroeconòmics" i "Principals polítiques macroeconòmiques" estan àmpliament relacionats. El primer estudia els tres objectius econòmics que figuren en el programa de política econòmica de qualsevol govern: l'estabilitat de preus, la plena ocupació i el creixement econòmic. Per la seva banda, el segon, s'ocupa d'analitzar com assolir els objectius anteriors. És a dir, estudia dues de les més importants polítiques macroeconòmiques que s'instrumenten des del govern per lluitar contra la inflació i contra la desocupació, en un marc de creixement econòmic. Les esmentades polítiques són la política monetària i la política fiscal.  

El material didàctic es tanca amb el mòdul, "El sector exterior". En aquest mòdul s'analitza la importància del comerç internacional, així com la balança de pagaments i el tipus de canvi de les monedes, com a elements relacionats amb les transaccions exteriors d'un país.  

A continuació, se enumeren el continguts de cadascun dels mòduls que composen aquesta assignatura:  

Mòdul 1. Magnituds macroeconòmiques

1. L'activitat econòmica. Producció, renda i despesa

2. El producte interior brut (PIB) i altres magnituds macroeconòmiques

3. El model de demanda agregada

4. Les comparacions dels indicadors macroeconòmics    

Mòdul 2. Objectius macroeconòmics

1. Objectius i política econòmica

2. L'estabilitat de preus

3. La plena ocupació

4. El creixement econòmic i el desenvolupament    

Mòdul 3. Principals polítiques macroeconòmiques

1. Els models macroeconòmics

2. La política monetària

3. La política fiscal    

Mòdul 4. El sector exterior

1. La balança de pagaments

2. El comerç internacional

3. El tipus de canvi

4. La internacionalització de la producció

Amunt

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través dels diferents enllaços. Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. 

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

Tot i que el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant la lectura i l'estudi individual, mateix temps, es proporcionen recursos que potencien el debat i les propostes en grup i propostes.

  • Mòduls didàctics. Els mòduls didàctics estan disponibles en diferents formats electrònics a l'aula de l'assignatura.
  • Material Web Associat. Trobareu aquest material a l'espai de Recursos de l'aula.
  • Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i dels professors. La seva missió és la de resoldre dubtes d'una manera immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també teniu accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt