Sistema constitucional espanyol Codi:  73.510    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Sistema constitucional espanyol és una assignatura bàsica de 6 crèdits, situada al primer semestre del Pla d'estudis, que té la seva continuació natural en l'assignatura Dret Constitucional (fonamental per al Grau de Dret). Amb aquestes dues assignatures es pretèn donar el coneixement global de com s'organitza el sistema constitucional. 

Aquesta assignatura està pensada com una introducció a alguns dels conceptes bàsics del dret constitucional i que per tant pretenen ser útils no només per a l'estudi del sistema constitucional espanyol sinó per a qui es vulgui iniciar en l'anàlisi de qualsevol sistema constitucional contemporani. De la mateixa manera que ha succeït en altres àmbits, els atributs de les constitucions també s'han globalitzat. Podem doncs dir que la major part de països del món tenen una constitució i que, com veurem, hi ha força elements comuns a totes elles, així com també veurem aquells elements que són definitoris de només algunes constitucions. Així, doncs, dediquem tot el primer mòdul a aquest patrimoni conceptual comú (estat, constitució, constitucionalisme, justícia constitucional), procurant no descuidar la seva evolució històrica per tal de comprendre millor el seu abast actual.

En canvi, en el segon mòdul s'aborda més específicament l'ordenament jurídic d'un sistema constitucional concret, l'espanyol.

Finalment, seguint amb altres conceptes bàsics i comuns del dret constitucional, en la primera part del tercer mòdul s'estudien les quatre grans decisions que ha de prendre qualsevol constituent, les opcions fonamentals d'una constitució (sobre la forma d'estat, forma de govern, forma d'organització territorial i el model de justícia constitucional); i en la segona part d'aquest tercer i últim mòdul s'analitza quines han estat les opcions triades pel constituent espanyol del 1978: l'estat social i democràtic de dret, el sistema parlamentari en la seva variant monàrquica, l'estat autonòmic i un tipus de justícia constitucional concentrada que té el Tribunal constitucional com a garantia de la supremacia normativa de la Constitució.

Aquesta assignatura és, doncs, bàsica per a la formació de tot jurista, perquè el dret constitucional és el punt de partida de tot el Dret, tant el públic com el privat, però també pot resultar d'interès per a tots aquells que vulguin encaminar la seva formació cap a d'altres branques de coneixement com les Ciències polítiques, l'Economia o la Comunicació. No requereix tenir prèviament coneixements jurídics i proporciona unes eines teòriques i d'anàlisi útils per a qualsevol ciutadà que vulgui tenir unes nocions de les característiques i funcionament del sistema jurídic i polític espanyol.

Amunt

Per les seves funcions i pel seu caràcter suprem, la Constitució és el fonament de la resta de l'ordenament jurídic, i la resta de les normes han de ser conformes a ella i no la poden contradir. La Constitució estableix els principis bàsics que han d'inspirar la regulació de moltes i decisives matèries, en pràcticament totes les branques del dret. Per aquests motius, el coneixement de la Constitució i dels mecanismes de la seva aplicació resulta d'una cabdal importància per a l'adequada comprensió de l'ordenament jurídic en el seu conjunt i dels diversos sectors normatius que l'integren. 

El contingut d'aquesta assignatura està directament relacionada amb les fonamentals Dret Constitucional i Drets Humans, i les optatives Dret públic de Catalunya i Justícia i Drets individuals.

Amunt

Pels mateixos motius que s'acaben d'indicar (posició de supremacia de la Constitució i funcions que compleix respecte de l'ordenament), resulta clar que el coneixement del Dret Constitucional és imprescindible per a l'exercici de les diverses professions jurídiques (advocacia, judicatura, servei públic, docència). Així, el Sistema Constitucional resulta imprescindible fonamentalment en tres grans àrees de desenvolupament professional: 
- D'una banda, aquells Graduats en Dret que es dediquin al camp de l'Administració Pública trobaran en el Sistema Constitucional una base essencial per al coneixement de la dinàmica i el modus operandi de les Institucions i Organismes públics que conformen el complex aparell estatal i la relació d'aquells entre si.
 - El camp de la defensa dels drets fonamentals, àmbit que cada vegada cobra major importància als despatxos d'advocats. En aquest sentit, el fenomen de la immigració i les seves repercussions al camp dels drets de les persones està exigint un major coneixement, per part dels juristes, dels processos de defensa de drets, propi com cap altre del Dret Constitucional. Junt amb aquestes especialitats en surten de noves en relació a l'ús de les tecnologies de la informació i la seva repercussió en àmbits com ara la protecció de dades, la llibertat sindical i els drets dels treballadors. 
- Les implicacions, cada vegada més importants, entre els distints ordenaments interns dels Estats europeus i el Dret de la Unió Europea, van forjant dia a dia un emergent Sistema Constitucional Europeu, el coneixement i domini del qual es fan absolutament necessaris per a qualsevol professional del Dret.

Amunt

Per a estudiar profitosament Sistema constitucional espanyol no cal haver superat prèviament cap altra assignatura. No obstant això, pot ser avantatjós haver començat a aprendre a raonar en termes jurídics i haver-se familiaritzat amb determinats conceptes bàsics del Dret, ja que així es podran entendre millor algunes de les qüestions tractades, amb totes les seves implicacions i problemes. Així mateix, determinats coneixements previs ajuden a assimilar millor l'estudi d'aquesta assignatura; en aquest sentit és recomanable conèixer, almenys a nivell bàsic, les principals corrents de la filosofia política i la història moderna i contemporània, especialment la dels països centrals del moviment constitucionalista: Gran Bretanya, França, Estats Units, Alemanya. També són especialment importants els coneixements d'història espanyola contemporània, necessària per comprendre els antecedents de les institucions juridicopolítiques actuals, matèria que, d'altra banda, s'estudia en l'assignatura d'Història del Dret.

 

Amunt

 Per a matricular-se de Sistema constitucional espanyol és aconsellable haver superat Introducció al dret (03.508).

Amunt

Coneixements acadèmics i disciplinaris:

Com a objectiu general es pretén que l'alumne conegui i comprengui alguns dels conceptes més bàsics del dret constitucional, que són el fonament del sistema constitucional que neix de la Constitució de 1978. Més concretament: 

1.- Comprendre el concepte i l'evolució de l'Estat com a forma d'organització política de l'edat moderna i contemporània.

2.- Aproximar-se als elements constitutius de l'Estat: ordenament jurídic, poder sobirà, poble, territori.

3.- Analitzar l'origen i evolució del  constitucionalisme, des de les revolucions liberals fins els nostres dies.

4.- Entendre el concepte i els tipus de constitució, i les seves funcions.

5.- Determinar com s'elaboren i es reformen les constitucions, en què consisteix la superioritat normativa dels textos constitucionals, els mecanismes de garantia d'aquesta jerarquia suprema, i els criteris d'interpretació de l'ordenament jurídic d'acord amb la constitució.

6.- Saber quines són les principals característiques dels tipus de normes que formen l'ordenament jurídic espanyol, en desenvolupament del text constitucional de 1978.

7. - Conèixer les quatre grans decisions que ha de prendre qualsevol constituent (sobre la forma d'estat, forma de govern, forma d'organització territorial i el model de justícia constitucional) i estudiar les opcions triades pel constituent espanyol del 1978 (estat social i democràtic de dret, sistema parlamentari en la seva variant monàrquica, l'estat autonòmic i un Tribunal constitucional com a garantia de la supremacia normativa de la Constitució).

Competències específiques: 

- Desenvolupar capacitat per cercar, obtenir i usar les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals). 
- Comprendre les diferents formes de creació del dret, la seva evolució i realitat actual. 
- Capacitat per desenvolupar un discurs jurídic correctament estructurat.
- Desenvolupar capacitat d'anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del Dret com a sistema regulador de les relacions socials. 

Competències transversals: 

- Capacitat per comunicar-se correctament, oralment i per escrit.

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Amunt

Mòdul didàctic 1

L'estat, la constitució i el constitucionalisme

 1. El sistema polític en una societat.
 2. Concepte i evolució de l'estat.
 3. Origen i evolució del constitucionalisme.
 4. La constitució i la justícia constitucional.

      

Mòdul didàctic 2

La constitució espanyola i les altres fonts del dret

 1. L'ordenament jurídic i el sistema de fonts.
 2. La Constitució com a norma jurídica suprema.
 3. La llei, les normes governamentals amb rang de llei i el regalment parlamentari.
 4. El reglament.
 5. Els tractats internacionals i el dret comunitari europeu.
 6. L'Estatut d'autonomia i l'ordenament jurídic autonòmic.

 

Mòdul didàctic 3

Les decisions fonamentals del constituent

 1. Les opcions bàsiques d'una constitució.
 2. Les opcions bàsiques de la Constitució espanyola.

Amunt

Glosario de Sistema Constitucional espanyol Web

Amunt

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya, amb el nom de Sistema constitucional espanyol. Aquests materials constitueixen la referència fonamental en el seguiment de la matèria, i tenen com a objectiu actuar com a base del procés d'ensenyament i aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació continuada (PACs), el treball amb les guies d'estudi (GES), el treball sobre els casos pràctics proposats als mòduls, els textos complementaris que es poden trobar a l'aula i que us anirà indicant el vostre consultor, i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant. 

Per a la preparació de l'assignatura, a més a més dels materials docents, resulta bàsica la consulta de la Constitució Espanyola de 1978, que podeu trobar a les bases de dades de la Biblioteca. Existeixen diverses recopilacions en paper (que inclouen la Constitució i les principals lleis polítiques), entre les que destaquem: 
a) Leyes Políticas del Estado, a càrrec d' E. Albertí i M.González, Civitas, Madrid, darrera edició. 
b) Leyes Políticas, a càrrec de F. de Carreras i Juan Carlos Gavara, Aranzadi, Pamplona, darrera edició.

També és convenient estar familiaritzat amb alguna col·lecció de sentències del Tribunal Constitucional per tal de poder accedir-hi, quan s'escaigui, amb facilitat. 

Tingueu present que podreu trobar la jurisprudència del Tribunal Constitucional i la legislació estatal i autonòmica en les bases de dades de la biblioteca del campus. Així mateix, també és convenient tenir a l'abast la bibliografia que s'indica al final de cadascun dels mòduls, per si és el cas fer consultes.

Així doncs, els materials per a preparar l'assignatura són els següents: 
1.- Els mòduls didàctics de "Sistema Constitucional espanyol", ja esmentats.
2.- Les tres guies d'estudi (GES), la funció de les quals és orientar i facilitar el procés d'aprenentatge, les PACs i els seus criteris de solució i els altres materials que es puguin indicar a les PACs o GES. 
3.- Recopilació normativa que inclogui la Constitució i les principals lleis polítiques.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt