Dret mercantil I Codi:  73.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'ordenament mercantil abasta la regulació d'un conjunt extens de matèries directament vinculades amb la gènesi i el desenvolupament de les activitats econòmiques en el mercat. Es tracta de matèries d'importància creixent i alhora en continua transformació. Justament per això, el dret mercantil és un dret dinàmic i en evolució constant, que ja des dels seus inicis històrics constitueix un àmbit d'ordenació marcat per la renovació i l'expansió.

El dret mercantil és el dret de l'activitat econòmica privada realitzada en el marc del mercat; activitat econòmica en la qual els empresaris són els subjectes més qualificats o específics, però en la que s'ha d'atendre per igual l'interès dels consumidors. 

La figura de l'empresari, la noció d'empresa, l'ordenació de l'activitat empresarial en el mercat i els intruments d'intercanvi de béns i serveis s'erigeixen en nuclis vertebradors d'aquesta primera part de la disciplina, que s'estructura en quatre unitats temàtiques que es corresponen amb 4 mòduls del mateix nom, l'estudi dels quals s'introdueix a través de respectives GES:


Unitat 1. Concepte i subjectes en el dret mercantil.
Unitat 2. La institucionalització del mercat.
Unitat 3. Els títols valor com a instruments de pagament i de finançament.
Unitat 4. Contractació mercantil.


L'estudi i preparació de l'assignatura requereix el domini dels conceptes bàsics del nostre Dret, així com un coneixement acurat de les principals institucions de l'ordenament jurídico-privat. El dret mercantil és principalment -encara que no exclusivament- un conjunt de normes que té per objecte l'ordenació de l'activitat econòmica privada, i és per això que per a cursar l'assignatura és molt recomanable haver superat prèviament dret civil I i II.


L'interès pràctic de l'assignatura és, per moltes raons, extraordinari. D'una banda, per la pròpia amplitud de la matèria objecte d'estudi, amb projecció sobre les més diverses àrees de l'activitat empresarial. D'altra part, per la multiplicitat d'oportunitats professionals vinculades a una sòlida formació i ampli coneixement d'aquest sector de l'ordenament jurídic, totes elles relacionades amb la realitat econòmica i orientades a satisfer-ne unes necessitats sempre creixents.

Amunt

Dret mercantil I forma part de les assignatures obligatòries dins del Grau de Dret. 

Amunt


Amunt

És recomanable haver superat Dret Civil I i Dret civil II.

Amunt

Com acabem de dir, abans de matricular-se d'aquesta assignatura, és recomanable haver superat les assignatures Dret civil I i Dret civil II.

Amunt

Amb aquesta assignatura es vol contribuir a l'assoliment de les competències de caràcter específic i de caràcter transversal següents:
 
Competències específiques

1. Identificació dels principis jurídics, i de les institucions jurídiques específiques de l'àmbit del dret mercantil. En particular,

  •   Comprendre l'abast i el significat de la polèmica al voltant de la delimitació i justificació del Dret Mercantil i les seves fonts.
  •   Entendre el significat dels conceptes ordenadors de la matèria juridicomercantil centrats en els diversos significats de la noció d'empresa.
  •   Conèixer els conjunts normatius que formen l'estatut jurídic de l'empresari mercantil i el seu contingut normatiu positiu.
  •   Comprendre el fonament, el significat i el contingut del Dret de la competència com a marc jurídic en què s'han de desenvolupar les activitats         econòmiques.
  •   Entendre la relació entre el Dret de la competència i el de la propietat industrial, i també conèixer els continguts normatius d'aquest últim.
  •   Comprendre els fonaments del Dret de la contractació i el paper que juguen els contractes com a instruments de les transaccions econòmiques en el mercat.
  •   Conèixer el significat i la disciplina de la creació i circulació dels títols valors i dels valors.


2. Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar i utilitzant els principis jurídics com eina d'anàlisi.


3. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.


4. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.


5. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.


6. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.Competències transversals


1. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.


2. Liderar equips de treball de manera creativa.


3. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

 

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir entre d'altres en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico/pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un test limitat i/o participacions en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel seguiment correcte de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

 

 

Amunt

Mòdul 1.- Concepte i subjectes en el dret mercantil

Origen del dret mercantil i sistema de fonts

Estatut jurídic de l'empresari (requisits, responsabilitat, obligacions comptables...)

Els auxiliars de l'empresari

Concepte d'empresa i establiment mercantil

Concepte de consumidor i normativa de defensa dels seus interessos.

 Mòdul 2.- La institucionalització del mercat

La competència lliure: normativa espanyola i comunitària

Conductes prohibides i sistema d'exempcions

Òrgans de defensa de la competència

Control de les concentracions econòmiques i dels ajuts públics

La competència lleial

Clàusula general, conductes deslleials i pràctiques comercials deslleials envers els consumidors

Accions judicials i codis de conducta

Signes distintius i noms de domini

Les invencions

Publicitat comercial, publicitat legal i societat de la informació

Mòdul 3.- Els títols valors com a instruments de pagament i finançament.

Concepte i classes de títols valor

La lletra de canvi

El xec

El pagaré

Obligacions i deute públic.

Mòdul 4.- Contractació mercantil

Consideracions generals sobre contractació mercantil

Els diversos contractes (mercantils) com a actuació dels particulars en el mercat

Especial consideració del contracte de transport terrestre de mercaderies per carretera

Especial consideració de la contractació en els mercats de valors

Amunt

Amunt

L'eina bàsica d'estudi de l'assignatura la constitueixen els 4 mòduls didàctics de Dret Mercantil I en suport electrònic i paper.

És molt important seguir les indicacions sobre actualitzacions que es facin a través de les Guies d'Estudi (GES), o bé a través de missatges al tauler o d'altres indicacions a l'aula.

El treball d'estudi es complementa amb les guies d'estudi (GES) que tenen una funció orientativa i introductòria, facilitadora del procés d'aprenentatge. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt