Dret mercantil II Codi:  73.518    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Dret Mercantil II s'estructura en quatre unitats que es corresponen amb els quatre mòduls didàctics. Els tres primers es dediquen a l'estudi del dret de societats, que constitueix una part essencial del dret mercantil. L'últim mòdul se centra en el dret concursal.

Començarem abordant la teoria general del dret de societats, examinant el concepte de societat com a negoci jurídic que dona lloc tant a la creació de relacions obligatòries com a la configuració d'una nova entitat que adquirirà, llevat de supòsits especials, plena personalitat jurídica per actuar en el tràfic jurídic i econòmic. En el marc de la teoria general veurem la distinció entre societats civils i mercantils, els tipus societaris especials, les fonts de regulació i la doctrina de l'aixecament del vel de la persona jurídica.

Estudiarem a continuació el règim de les societats personalistes, i especialment el règim jurídic del principal exponent d'aquesta tipologia: la societat col·lectiva. Prestarem atenció també a les figures de la societat comanditària simple, el contracte de comptes en participació i l'agrupació d'interès econòmic.

Després de l'estudi de les societats personalistes passarem a l'examen de les societats de capital. D'una banda es tractaran els requisits i procediments de constitució de la societat, al fil dels quals veurem els aspectes fonamentals de l'escriptura i dels estatuts. Seguidament s'abordarà el finançament de les societats de capital, estudiant primer el règim d'aportacions dels socis al capital social i reserves de la societat, per tractar després les fórmules de finançament amb càrrec a recursos aliens.

L'estudi de les societats de capital segueix, en el segon mòdul, amb la disciplina de les participacions socials de les societats de responsabilitat limitada i de les accions de les societats anònimes i el seu paper en l'atribució dels drets de soci. S'estudien a continuació els òrgans de la societat: la junta general i l'òrgan d'administració, així com el règim dels comptes anuals de les societats de capital.

El tercer mòdul se centra en els restants aspectes rellevants del dret societari. Tracta d'una banda el règim de modificació dels estatuts socials de les societats de capital, així com el dret del soci a separar-se de la societat i els supòsits que permeten l'exclusió d'un soci. Aborda amb particular atenció el règim de les modificacions estructurals de les societats mercantils, la regulació de les quals es conté fonamentalment en la Llei de modificacions estructurals. En aquest punt s'estudien la transformació, la fusió i l'escissió, així com la cessió global de l'actiu i el passiu. Finalment, la unitat dedica un espai a la consideració d'alguns tipus societaris especials.

El quart i últim mòdul estudia el dret concursal, que regula la situació en la qual un deutor amb diversos creditors no pot pagar-los en vèncer els seus crèdits. El dret concursal permet que tant deutor com creditors, demostrant la insolvència, aconsegueixin la declaració de concurs, per tal que els creditors "concorrin" (és per això que es parla de "concurs") alhora, en condicions d'igualtat, a un procés únic. D'altra banda, permet tenir un temps per a determinar quina és la situació real del patrimoni del deutor, i segons quina decidir si val la pena arribar a un conveni per a cobrar d'una altra manera, fins i tot amb certs sacrificis per als creditors o si és millor liquidar el patrimoni i pagar els crèdits fins on s'arribi. El dret concursal té un doble vessant, processal i substantiu. Com a procés judicial, tracten tots els tràmits que es fan amb la finalitat abans assenyalada: declaració de concurs, emissió d'un informe, etc. Des del punt de vista substantiu, determina com queden afectats els drets dels creditors per la situació de concurs: com es graduen entre si, les possibilitats de cobrament i la satisfacció final que s'aconseguirà.

Durant aquest semestre prestarem especial atenció a la reforma del dret concursal duta a terme mitjançant el Real Decret Legislatiu 1/2020 de 4 de maig, que aprova el text refòs de la Llei Concursal. Tot i que el mòdul didàctic encara no recull les novetats d'aquest RDLeg, es proporcionaran els materials oportuns per a conèixer i treballar la normativa vigent.

En semestres anteriors, aquesta assignatura tractava també alguns aspectes de contractació mercantil, que en l'actualitat s'estudien a Dret Mercantil I, i a l'assignatura optativa de Dret de la Contractació. En canvi, dedica un mòdul al dret concursal, que anteriorment s'estudiava a Dret Mercantil I, però que resulta més apropiat treballar després d'haver estudiat el dret de les societats. En tot cas, com s'indica a la part d'avaluació continua, les 4 PAC són obligatòries, també la de dret concursal, encara que s'hagi estudiat ja a Dret Mercantil I, atès que s'entén en aquest cas com un aprofundiment en la matèria.

Amunt

L'assignatura de Dret Mercantil II forma part del conjunt d'assignatures obligatòries del grau de dret. Requereix una certa base, i en particular bons coneixements de dret privat. Com que es tracta d'una continuació de Dret Mercantil I, convé haver cursat i superat Mercantil I per a estar en condicions de comprendre bona part dels conceptes. De la mateixa manera és convenient haver superat Dret Civil I i II. 

Amunt

El Dret mercantil, i en particular el dret de societats i concursal, que constitueixen l'objecte d'aquesta assignatura, són de gran importancia en l'exercici de la professió d'advocat per a l'assessorament empresarial, tant de petites com de grans companyies. És rellevant també per a altres professionals que intervenen en el tràfic jurídic de les societats, com és el cas de l'activitat notarial o registral, l'assessoria fiscal i comptable, l'auditoria, etc. 

Amunt

L'assignatura de Dret Mercantil II és una prolongació de la de Dret Mercantil I. Aquesta última comprèn l'estudi de l'estatut jurídic de l'empresari, aplicable totalment a les societats mercantils, i també l'estudi del Dret de la competència, normes que també han de ser observades, naturalment, per les societats mercantils. Per això, és imprescindible per a l'adequat seguiment de l'assignatura haver cursat i aprovat prèviament l'assignatura de Dret Mercantil I. És indispensable també comptar amb els coneixements bàsics aportats per les assignatures de Dret Civil I i II per entendre el règim del negoci jurídic constitutiu de les societats, així com les regles bàsiques de les obligacions i contractes.

Amunt

És molt recomanable, i en la pràctica imprescindible, haver superat Dret civil I, Dret civil II i Dret Mercantil I.

 

Amunt

Amb aquesta assignatura es vol contribuir a l'assoliment de les competències següents, de caràcter específic i de caràcter transversal:


a) Competències específiques

1. Identificació dels principis jurídics, i de les institucions jurídiques específiques de l'àmbit del dret mercantil societari.

Per tal d'assolir aquesta competència, l'assignatura es proposa els objectius següents:

  • Comprendre el concepte de societat i les seves diverses manifestacions en el nostre ordenament.
  • Comprendre les diferències entre societats personalistes i capitalistes.
  • Conèixer el règim de les societats de capital i les peculiaritats específiques de les societats anònimes i de les societats de responsabilitat limitada.
  • Comprendre l'estructura financera i l'estructura orgànica de les societats de capital.
  • Conèixer el règim de modificacions estructurals de les societats mercantils.
  • Conèixer el règim del concurs de creditors.

2. Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar i utilitzant els principis jurídics com eina d'anàlisi.

3. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

4. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.

5. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.

6. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.


b) Competències transversals


1. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

2. Liderar equips de treball de manera creativa.

3. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Amunt

Unitat 1. Societats mercantils (I). Teoria general. Societats personalistes. Fundació i finançament de les societats de capital

1. Concepte de societat
2. Tipologia de societats mercantils
3. Societats personalistes
4. Les societats de capital
5. Constitució de les societats de capital
6. Finançament de les societats de capital

Unitat 2. Societats mercantils (II). Accions i participacions, òrgans socials i comptes anuals en les societats de capital

1. Accions i participacions socials
2. Òrgans socials
3. Comptes anuals

Unitat 3. Societats mercantils (III). Modificació d'estatuts, separació i exclusió de socis, i dissolució i liquidació de les societats de capital. Modificacions estructurals. Societats especials

1. La modificació d'estatuts en les societats de capital
2. Separació i exclusió de socis en les societats de capital
3. Dissolució de les societats de capital
4. Liquidació de les societats de capital
5. Modificacions estructurals de les societats mercantils
6. Règims especials de societat anònima: societat cotitzada i societat europea domiciliada a Espanya
7. Societats anònimes especials
8. Societats anònimes i societats de responsabilitat limitada laborals i societats participades
9. Altres formes societàries
10. Els grups de societats

Unitat 4. Dret concursal

1. Concepte, finalitat i règim legal del dret concursal
2. La declaració de concurs: requisits i procediment
3. La declaració de concurs: efectes
4. Fase comuna
5. Fase de conveni o liquidació
6. Qualificació
7. Conclusió del concurs
8. Algunes qüestions processals i de dret internacional privat

Amunt

Amunt

L'eina bàsica d'estudi de l'assignatura la constitueixen els mòduls didàctics de Dret Mercantil II elaborats pels professors Miquel Peguera, Blanca Torrubia i Eduardo Valpuesta.

És molt important seguir les indicacions sobre actualitzacions que es facin a través de les Guies d'Estudi (GES) i altres materials, que tenen per funció orientar i facilitar el procés d'aprenentatge, o bé a través de missatges al tauler o d'altres indicacions a l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt