Dret d'Internet Codi:  73.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Presentació de l'assignatura:
 
L'assignatura Dret d'Internet estudia un seguit d'aspectes jurídics de la societat de la informació. La implementació de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), i en particular d'Internet, ha plantejat nous reptes als juristes, tant pel que fa a l'anàlisi de la manera en què els problemes jurídics tradicionals es presenten en el context virtual, com també pel que fa a les noves qüestions que emergeixen precisament en el marc de les relacions caracteritzades per l'ús intensiu d'aquestes tecnologies.
 
Com és natural, en una assignatura de 6 crèdits no és possible tractar en profunditat totes les matèries jurídiques on les TIC estan tenint una incidència rellevant. S'han seleccionat, doncs, quatre àmbits materials que resulten especialment significatius: el comerç electrònic i la prestació de serveis de la societat de la informació; la protecció de la intimitat i de les dades de caràcter personal; la propietat intel.lectual i el govern i l'administració electrònica. 
 
 

Amunt

El caràcter absolutament transversal de la matèria fa que es tractin qüestions de drets fonamentals, de propietat intel·lectual i industrial, de contractació electrònica, de dret administratiu així com alguns aspectes de dret processal. Per tant, convé tenir una bona familiaritat amb assignatures bàsiques com ara Dret Constitucional, Dret Administratiu, Dret Civil, Dret Mercantil, Dret de la Unió Europea i Dret Internacional Privat per a poder treballar amb comoditat.

Amunt

La consolidació d'Internet i en general de les comunicacions i de les relacions contractuals per via electrònica és ja un fet difícilment reversible. És per això que molts despatxos d'advocats han creat departaments especialitzats en el dret de les noves tecnologies, essent aquest un camp que ja s'ha consolidat com una especialitat de la professió. Igualment, els serveis jurídics de les companyies de l'anomenada "nova economia" necessiten d'advocats amb formació específica en aquest àmbit. De fet, fins i tot les empreses "tradicionals", utilitzen cada vegada més les noves tecnologies i, per tant, calen advocats amb una bona formació en aquesta matèria. Finalment i de manera general, la formació d'un jurista cada vegada pot prescindir menys dels coneixements bàsics per a tractar assumptes relacionats amb les noves tecnologies. L'assignatura està pensada amb el propòsit que la perícia en aquest camp sigui un tret definitori dels graduats en Dret de la UOC i, per tant, un dels actius que els permeti obtenir avantatges competitius en el mercat.

Amunt

És molt recomanable haver superat: Dret Administratiu I, Dret Civil I, Dret Civil II, Introducció al Dret de la Unió Europea i Sistema Constitucional espanyol.


Es aconsellable haver superat: Dret Civil III, Dret Administratiu II i Dret Constitucional.

Amunt

 

   Objectius d'Aprenentatge:

 
Identificar els reptes i qüestions que plantegen les TIC a l'ordenament jurídic i més concretament: 
 
- Conèixer els aspectes jurídics rellevants del comerç electrònic i en general de la prestació de serveis de la societat de la informació. Aprofundir en el règim de responsabilitat dels intermediaris a Internet.
 
- Assolir un coneixement sòlid de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i la seva aplicació a la xarxa.
 
- Comprendre els problemes jurídics que plantegen les TIC en el camp de la propietat intel·lectual i conèixer la regulació interna i comunitària sobre la matèria.
 
- Conèixer les possibilitats i experiències pel que fa a l'ús de les noves tecnologies en relació a l'activitat de les Administracions i en relació a la participació política dels ciutadans.
 

Competències:
 
Competències específiques:
 
- Cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)
- Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics
 
Competències transversals:
 
- Ús i aplicació de les TIC

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ 

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

 

 

 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura es troben distribuïts en els mòduls següents:  

  • Mòdul 1. Serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic
  • Mòdul 2. Intimitat i dades personals a Internet
  • Mòdul 3. Propietat Intel·lectual
  • Mòdul 4. Govern i Administració electrònica

Amunt

Amunt

El material bàsic per al seguiment de l'assignatura són els mòduls didàctics que s'entreguen en format paper i que estan penjats a l'aula.

Com és lògic, caldrà recórrer també molt sovint a la lectura de textos d'interès que es poden trobar a la xarxa, i que els consultors aniran indicant oportunament. Atès que es tracta d'una matèria en canvi constant, cal assumir que els mòduls didàctics d'aquesta assignatura seran -valgui la paradoxa- permanentment provisionals. És per això que de ben segur durant el semestre caldrà tenir en compte algunes novetats i modificacions legislatives, que els consultors aniran advertint oportunament, especialment a través de les Guies d'Estudi de cada mòdul. A l'aula estaran les lleis més significatives que heu de consultar en relació als mòduls.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt