Dret de danys Codi:  73.521    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Dret de danys té per objecte l'estudi del règim jurídic de la responsabilitat derivada dels danys causats a les persones o les coses. Aquest règim s'orienta al rescabalament dels danys soferts per qui no té el deure de suportar-los. Això porta a qüestionar-nos quines han de ser les formes i els límits d'aquest rescabalament, i quins han de ser els subjectes que l'assumeixin. 

El Dret de danys és un dels àmbits jurídics que ha patit una major evolució en els darrers anys. Aquesta evolució s'ha manifestat tant a nivell legal (amb la producció d'un important cos de lleis especials al marge de la regulació general del Codi civil), com a nivell jurisprudencial i doctrinal. En particular, el paper de la jurisprudència ha estat fonamental, ja sigui creant nous supòsits de responsabilitat civil que no estaven previstos legalment (per exemple, els danys causats en l'àmbit familiar tradicionalment han quedat al marge del Dret de danys, en una situació d'immunitat, mentre que sentències recents del Tribunal Suprem i de les Audiències Provincials han qüestionat aquest principi), ja sigui adaptant les institucions tradicionals de la responsabilitat civil a la constant evolució de la tecnologia i de la societat (per exemple, exigint un règim de responsabilitat o de prova més rigorós per al demandant que porta a terme activitats especialment perilloses), o introduint regles de valoració dels danys (com ara els barems creats per la Sala contenciós-administrativa del Tribunal Suprem per valorar els danys associats a la presó indeguda).

Amunt

L'espai que s'ha dedicat a l'estudi de la responsabilitat extracontractual en el marc dels programes de Dret civil ha estat tradicionalment força limitat. Generalment consistia en un tema de Dret civil II (Obligacions i contractes) en el qual s'estudiava una introducció a la matèria ("Fonaments del dret de danys").

La possibilitat d'estudiar el Dret de danys de manera unitària, com a assignatura autònoma, permet aprofundir en la matèria i prendre consciència del seu caràcter transversal atès que, si bé arrenca del camp del Dret civil d'obligacions, abasta també conceptes i elements propis del Dret penal, administratiu, mercantil, laboral i també processal. En efecte, el Dret de danys es relaciona amb el Dret administratiu en allò que fa referència a la responsabilitat patrimonial de l'Administració. També presenta connexions amb el Dret penal, en la part relativa a l'obligació de reparar els danys derivats de delicte. S'estudien també algunes qüestions, com ara aspectes del règim del contracte d'assegurança, que troben el seu marc general en el Dret patrimonial privat i, concretament, en la disciplina del Dret mercantil, i d'altres relacionades amb el Dret laboral, com ara la responsabilitat civil derivada dels accidents laborals o la relació entre les prestacions socials i les indemnitzacions per accidents laborals. I, encara que de manera menys directa, en estudiar l'exercici de la reclamació judicial del rescabalament dels danys es tracten també qüestions que s'emmarquen en el Dret processal.

Amunt

La incidència de l'assignatura és múltiple i afecta vessants molt diverses de l'actuació professional. Podem assenyalar, per via d'exemple, alguns àmbits d'exercici professional on indubtablement cal tenir en compte el règim de la responsabilitat civil: exercici lliure de l'advocacia, judicatura, serveis jurídics d'empreses i de les administracions públiques o serveis jurídics de companyies asseguradores.

Amunt

Per a un correcte seguiment de l'assignatura i per tal d'assolir els objectius d'aprenentatge, és molt recomanable haver superat prèviament Dret civil I i Dret civil II. Així mateix, també és aconsellable haver superat Dret penal I.

Amunt

L'objectiu de l'assignatura és aprofundir en l'estudi i coneixement del sistema de responsabilitat per danys i de les institucions que el conformen. L'esforç principal s'orientarà cap a l'examen dels diferents pressupòsits que han de concórrer per a què neixi la responsabilitat civil i això es farà especialment des de la perspectiva del Dret civil. Nogensmenys ens deturarem també en l'estudi de la responsabilitat derivada dels delictes i faltes i, per tant, l'anàlisi haurà de comprendre també la regulació d'aquesta matèria que ens ofereix el Dret penal. Igualment caldrà examinar les normes fonamentals del Dret administratiu que estableixen la regulació de la responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques i també les particularitats que presenten els accidents laborals. Finalment s'estudiaran els supòsits de responsabilitat civil sotmesos a normativa específica, especialment els que es refereixen als accidents de circulació i a la responsabilitat per productes defectuosos. El coneixement del sistema d'assegurança també formarà part dels objectius perseguits en l'assignatura.

Juntament amb el coneixement de les normes jurídiques sobre responsabilitat civil, ens ocuparem d'analitzar els casos de Dret de danys resolts, fonamentalment, per les diferents Sales del Tribunal Suprem (civil, contenciós-administrativa, penal i laboral).

Per aquesta assignatura s'estableixen els següents objectius:  

 I. Coneixements acadèmics i disciplinaris (coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura)

- Conèixer els pressupòsits o requisits que han de concórrer per a què algú hagi de respondre civilment pels danys causats.

- Observar l'evolució del sistema de responsabilitat civil per culpa vers sistemes objectius de responsabilitat.

- Conèixer les finalitats del Dret de la responsabilitat civil i, en particular, els significats de les funcions de prevenció dels accidents i de compensació dels danys. 

- Aprendre a distingir la responsabilitat per fet propi de la responsabilitat per fet aliè, així com la responsabilitat civil derivada de l'incompliment d'un contracte de la responsabilitat civil derivada de delicte.

- Conèixer les diferents regulacions existents sobre Dret de danys i el seu àmbit d'aplicació.

- Determinar la diligència exigible a una persona.

- Estudiar els supòsits legals de responsabilitat objectiva.

- Conèixer les funcions, característiques i peculiaritats de la responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques.

- Comprendre el concepte de relació de causalitat i els criteris que utilitza la jurisprudència per a determinar-la.

- Distingir entre causalitat de fet i causalitat jurídica.

- Identificar els casos d'interferència en la relació de causalitat.

- Estudiar els supòsits de responsabilitat per fet aliè establerts en la llei, llurs requisits i característiques.

- Distingir responsabilitat directa de responsabilitat subsidiària.

- Identificar les classes de danys.

- Conèixer els criteris de valoració dels diferents tipus de danys. 

- Entendre les característiques de l'obligació de reparar i conèixer les diferents formes de reparació dels danys.

- Conèixer el procés de reclamació dels danys, especialment el règim de la càrrega de la prova -què ha de provar el demandant, la víctima o perjudicat, i què ha de provar el demandat, responsable o causant del dany- i les peculiaritats del règim de prescripció.

- Conèixer les causes d'exoneració de la responsabilitat civil.

- Conèixer com es distribueix la responsabilitat -mitjançant una regla de solidaritat o de parciarietat- quan hi ha més d'un responsable.

- Conèixer els supòsits especials de regulació de la responsabilitat civil en funció del tipus d'activitat que causa els danys, així com llurs especialitats (exigència o no de culpa, regles de prova, exigència d'assegurança obligatòria, règim de prescripció, regles sobre valoració dels danys).

 II. Competències específiques

- Identificació dels principis jurídics i de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.

- Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.

- Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

- Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.

- Anàlisi crític de l'ordenament jurídic.

III. Competències transversals:

- Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

- L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Amunt

El desenvolupament global de l'assignatura comprèn sis mòduls, que es divideixen en apartats o epígrafs. Aquesta estructura serà la que s'utilitzarà en la temporització de l'assignatura.

Mòdul 1. El dret de danys

Concepte, elements i distincions bàsiques del dret de danys.
Fonts del dret de danys i jurisdicció competent.
Funcions del dret de danys.
Dret de danys i altres branques de l'ordenament. 
Evolució històrica del dret de danys i tendències actuals. 

En aquest primer mòdul s'acoten el concepte de Dret de danys i les seves funcions o, dit en altres termes, es dóna resposta a les següents qüestions: què és el Dret de danys, quin és el seu objecte, quins són els requisits bàsics de la pretensió de danys i quina és la funció de la institució indemnitzadora. També s'estudien les fonts de la responsabilitat civil i les conseqüències jurídiques que se'n deriven (jurisdicció competent, prescripció, paràmetres de responsabilitat, etc.). Per tal de respondre a la pregunta bàsica del Dret de danys, és a dir, qui ha de respondre i com o en quina mesura, hem de determinar prèviament quina és la norma aplicable i el règim jurídic que estableix. Una característica distintiva del nostre sistema jurídic és l'especialització de la jurisdicció: fins a quatre ordres jurisdiccionals són competents per a conèixer d'accions de responsabilitat civil per raó de la matèria. Per aquest motiu és cabdal conèixer quin tribunal -civil, penal, administratiu o laboral- haurà de conèixer del cas. Al llarg del mòdul també es treballen dos dels binomis més importants que cal tenir presents en estudiar Dret de danys: d'una banda, la diferència entre responsabilitat contractual i extracontractual i, d'una altra, l'evolució de la responsabilitat per culpa establerta en el Codi civil cap a una responsabilitat objectiva establerta sectorialment com a resposta, principalment, a la protecció de la víctima en casos de danys derivats d'activitats especialment perilloses. En el primer binomi s'estudiarà, en particular, la teoria de la unitat de la culpa civil i, en el segon, la teoria de la responsabilitat per risc, que està a mig camí entre la responsabilitat per culpa i la responsabilitat objectiva. Totes dues teories són d'origen jurisprudencial.

Mòdul 2. Els elements de la responsabilitat civil (I): acció, relació de causalitat i criteris d'imputació objectiva.

Acció i omissió.
La relació de causalitat.
Els criteris d'imputació objectiva. 

Aquest mòdul inicia l'estudi de dos dels elements que han de concórrer en una pretensió de danys per a què prosperi. En primer lloc, cal que concorri una acció humana, ja que els danys derivats de la naturalesa no són indemnitzables. L'acció humana pot manifestar-se mitjançant un comportament o un control sobre béns o animals. Alhora, l'omissió -en determinades circumstàncies- també és capaç de generar una pretensió de danys. Bona part de les conductes negligents es defineixen com l'omissió d'un deure d'actuar en un determinat sentit. Establerta la conducta rellevant, aquesta s'ha de vincular amb el dany sofert (vid. Mòdul 4) mitjançant la relació de causalitat. La determinació de la causa rellevant planteja problemes quan en la producció del dany intervenen diversos factors que concorren sucessivament o simultàniament, o quan no es pot identificar què o qui ha causat el dany. A més, donat que no sempre és possible explicar la relació de causalitat en termes naturalístics o físics -per exemple, quan algú ha de respondre pels danys causats per un tercer-, de vegades caldrà recórrer als denominats "criteris d'imputació objectiva", uns criteris jurídics importats de la doctrina penal, aplicats pels jutges i tribunals civils, que permeten imputar el dany a la conducta o, en altres termes, seleccionar la causa jurídicament rellevant a la qual imputar el resultat danyós, i que s'han de distingir de la responsabilitat objectiva que s'estudia en el Mòdul 3.

Mòdul 3.Els elements de la responsabilitat civil (II): la imputació subjectiva de responsabilitat (negligència enfront de responsabilitat objectiva)

El model bàsic d'imputació subjectiva: la negligència.
La responsabilitat objectiva.

En Dret espanyol no n'hi ha prou amb què una persona hagi causat un dany per a què respongui sinó que, a més, cal que existeixi una norma que l'obligui a respondre. Aquesta norma és coneguda com a "criteri d'imputació subjectiva" i pot consistir bé en una actuació negligent, bé en una regla de responsabilitat objectiva. L'expressió "imputació subjectiva" obeeix a què el judici de valoració es realitza sobre la conducta del causant. En la negligència ens demanem si el causant del dany podia preveure el dany i si va adoptar les mesures exigibles per a evitar-lo. Si llur conducta es considera negligent, haurà de reparar el dany causat; si es considera diligent, procedirà l'exoneració de responsabilitat, encara que s'hagi causat el dany. En la responsabilitat objectiva, per la seva banda, no s'analitza la diligència de la conducta perquè el legislador ha establert una regla de responsabilitat al marge d'aquella diligència. En l'actualitat, el legislador sol utilitzar la responsabilitat objectiva com a mecanisme per a reforçar els drets de les víctimes en els casos d'activitats especialment perilloses: accidents de circulació, comercialització de productes que són defectuosos, accidents nuclears o navegació aèria.

Mòdul 4.Els elements de la responsabilitat civil (III): el dany i la seva reparació

Concepte de dany i característiques del dany indemnitzable.
Tipus de danys.
La reparació del dany.
Procediments de reparació.
Relació entre diverses fonts indemnitzatòries.

Aquest quart mòdul s'ocupa del concepte de "dany", aspecte cabdal ab initio per a saber si existeix una pretensió de rescabalament. A continuació, presenta la tipologia de danys que utilitza habitualment la legislació, la jurisprudència i la doctrina, atès que es valoren de manera diferent. Establerta l'obligació de reparar i llurs característiques (en particular, és important conèixer quina regla, si la solidaritat o la parciarietat, s'aplica quan són diversos els subjectes obligats a reparar el dany), procedeix continuar amb els mecanismes que permeten la reparació en Dret espanyol (reparació in natura o per equivalent), així com la relació que existeix entre les diverses fonts indemnitzatòries que poden concórrer en la indemnització d'un dany, per exemple, la prestació derivada d'una assegurança privada, la derivada de la Seguretat Social i la derivada de la responsabilitat civil en forma d'indemnització.

Mòdul 5. La responsabilitat per fet aliè

Generalitats sobre la responsabilitat per fet aliè.
Relació de potestat.
Relació de dependència empresarial i organitzativa.
Relació de dependència administrativa.
Relacions de cura i vetlla: centres escolars.
La responsabilitat civil subsidiària. 
L'assegurança de responsabilitat civil.

Si, fins ara, els mòduls s'han ocupat de l'anomenada "responsabilitat per fet propi", aquest mòdul s'encarrega de l'estudi de la responsabilitat per fet aliè, és a dir, aquell supòsit en el qual respon qui no ha causat el dany i ho fa per l'especial relació de dependència que existeix amb aquell que l'ha causat. El mòdul s'inicia amb l'estudi de les característiques comunes a aquests supòsits i, a continuació, passa a tractar les singularitats que presenten aquelles relacions "especials" i que es concreten en les relacions de potestat entre pares i fills, empresaris i treballadors, Administració Pública i funcionaris, i centres escolars i alumnes. Tots aquests supòsits tenen com a característica comuna que són casos de responsabilitat civil directa, la qual es contraposa a la responsabilitat subsidiària que es dóna en l'àmbit de la responsabilitat civil derivada de delicte. El mòdul conclou amb una introducció a l'estudi de l'assegurança de responsabilitat civil, que també és un supòsit de responsabilitat per fet aliè, ja que la companyia assumeix, en virtut del contracte amb l'assegurat, la responsabilitat dels danys causats per l'assegurat.

Mòdul 6. Regulacions especials de responsabilitat civil

Introducció.
Honor, intimitat i pròpia imatge.
Productes defectuosos.
Serveis: estudi de la responsabilitat sanitària.
Edificació.
Vehicles a motor. 
Medi ambient.

El sisè mòdul es dedica a l'estudi de la legislació sectorial més rellevant, fruit de la necessària resposta jurídica a supòsits específics que mereixen un tractament especial. Aquesta regulació constitueix la denominada "part especial" de la responsabilitat civil. Es posarà especial atenció en l'estudi dels règims de responsabilitat per l'ús de vehicles de motor i de productes defectuosos, així com els danys que afecten a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge.

Amunt

Amunt

Durant el curs s'utilitzaran diversos materials, procedents de fonts diferents i amb finalitats diverses:

  1. Els mòduls editats per la UOC constituiran el material bàsic de l'assignatura. La seva lectura, estudi i treball seran absolutament necessaris. També serà molt recomanable la realització dels exercicis d'autoavaluació que figuren al final de cada mòdul.
  2. Serà molt freqüent la cita de sentències judicials, mitjançant missatges al tauler de l'aula, per tal d'exemplificar els conceptes i institucions, i veure com interpreten i apliquen els tribunals les regles del Dret de danys.
  3. En funció de les necessitats específiques, de l'evolució de l'assignatura i dels fets que s'esdevinguin, es posarà a disposició dels estudiants d'altres materials que puguin ser d'interès per la seva actualitat, com ara articles doctrinals, sentències recents o desenvolupaments legislatius. Aquests materials seran de gran utilitat per aprofundir en l'estudi de l'assignatura i per a comprendre els problemes dinàmics de les institucions o els elements que defineixen l'obligació de reparar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt