Dret penal económic Codi:  73.529    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'objecte principal  d'aquesta assignatura el constitueixen els anomenats "delictes econòmics" o "delictes socio-econòmics" . El grau d'especialització i aprofundiment assolit a l'anàlisi de les figures delictives previstes al Llibre II del Codi penal aconsella el tractament separat de diferents grups de delictes, millorant així la tradicional sistemàtica d'estudi conjunt de tota la part especial del Dret penal. Aquesta orientació en l'ensenyament de la disciplina explica que a l'assignatura Dret Penal II s'haguessin estudiat unicament els delictes que afecten a béns jurídics de carácter individual, entre el quals s'han d'incloure els delictes patrimonials estrictament. D'aquests darrers es diferencien els delictes econòmics pel fet que en aquest grup d'il·licits penals l'objecte de tutela deixa de ser individual per a convertir-se en col·lectiu, donat que suposen una ofensa potencial o dirigida al públic en general. Tanmateix, la naturalesa patrimonial o econòmica d'alguns delictes no es troba completament definida, la qual cosa esdevé la raó fonamental de que a l'actual Codi penal la regulació d'aquests dos grups de delictes es faci conjuntament al Títol XIII del Llibre II -sens perjudici de que alguns delictes econòmics es trobin regulats fora d'aquest títol-, també aquesta és la causa de que en el present pla docent s'inclogui l'anàlisi de figures delictives en que la vessant patrimonial té importància juntament amb d'altres de caire essencialment econòmic.

Amunt

Com en totes les assignatures penals dirigides a l'estudi de figures delictives, també en els delictes que seran objecte d'anàlisi en Dret penal econòmic es projecten necessàriament les estructures dogmàtiques pròpies de la Part General del dret Penal (Dret Penal I). Això vol dir que, malgrat trobar-nos davant una parcel·la pròpia de la part especial del Dret penal, cal dominar i repassar la matèria de la part general (Dret penal I) i cal coneixer els tipus de la part especial (Dret penal II), que conté els precursors dels delictes econòmics.

Amunt

El Dret penal econòmic constitueix un dels eixos centrals de la formació jurídica de l'estudiant en matèria de Dret penal part especial. El seu coneixement resulta de tot punt imprescindible per a l'exercici lliure de la professió, ja que fins i tot encara que s'exerceixi de forma especialitzada en altres camps del Dret (laboral, civil, mercantil...), amb gran freqüència els casos presenten ramificacions que els insereixen al dret penal econòmic.

Amunt

Com a totes les assignatures penals adreçades a l'estudi de figures delictives, també els delictes que seran objecte d'anàlisi a "Dret penal econòmic" constitueixen camps sobre els que s'han d'aplicar les estructures dogmàtiques que es van aprendre a Dret penal I. Això vol dir que, malgrat trobar-nos front una parcel·la pròpia de la part especial del Dret penal, és imprescindible haver aprovat, dominar i repassar la matèria de la part general del Dret penal, perquè els problemes que es presenten no es poden resoldre sense aquests coneixements.

Tanmateix, el dret penal econòmic engloba els delictes més complexos de la part especial del dret penal. Per afrontar aquesta complexitat amb facilitat i garanties, és imprescindible haver estudiat primer els delictes d'estructura simple que s'estudien a la assignatura dret penal II

Per a la realització de Dret Penal econòmic és necessari, per tant,  haver cursat prèviament les assignatures de Dret Penal I i Dret Penal II.

Amunt

És necessari haver superat Dret Penal I i II. Es aconsellable haver fet el primer curs de dret mercantil i de dret administratiu.

Amunt

 

1. Objectius.

 

1. Adquirir el concepte de dret penal econòmic.

2. Entendre les característiques dels delictes contra l'ordre socio-econòmic.Comprendre els criteris de selecció de béns jurídics que mereixen protecció penal en la delinqüència econòmica.

3. Analitzar les innovacions arribades de la mà de la LO 5/2010 en els delictes estudiats.

4. Conèixer els límits de la intervenció penal i com es cohonesta amb el pret administratiu sancionador en cas que es donin infraccions administratives.

5. Estudiar la regulació de les defraudacions i les insolvències punibles.

6. Analitzar el nou tractament juridicopenal dels delictes contra la propietat intel·lectual i industrial.

7. Percebre les raons de la introducció en el Codi penal dels delictes contra el mercat i els consumidors, i estudiar-ne la regulació.

8. Assumir les raons de la incorporació al text punitiu dels nous delictes societaris i analitzar-ne la configuració juridicopenal.

9. Estudiar la tipificació dels delictes de receptació i blanqueig de capitals.

10. Analitzar la regulació dels delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat Social, i l'orientació politicocriminal que la informa.

11. Conceptuar les falsedats documentals.

 

COMPETÈNCIES

1 COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TRANSVERSALS

1.1 Competències bàsiques

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé troba suport en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

1.2 Competències transversals

CT1. Ús i Aplicació de les TIC.

CT2. Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

CT3. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

CT4. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

CT5. Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, així com habilitat per a les relacions interpersonals.

CT6. Liderar equips de treball de manera creativa.

CT8. Aprenentatge autònom i adaptació a noves situacions.

2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1. Cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals) 

CE2. Comprensió de les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.

CE3. Identificació dels principis jurídics, així com de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.

CE4. Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.

CE5. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

CE6. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.

CE7. Negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional.

CE8. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.

CE9. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

CE10. Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Amunt

Els mòduls didàctics de la UOC estan en procés d'actualització. Transitòriament, aquest semestre el manual d'estudi serà:

De la Mata Barranco, Norberto J., et al. "Derecho Penal Económico y De La Empresa". 1st ed., Dykinson, S.L., 2018. ISBN 9788491487326

(De moment disponible només en castellà).

El manual consta dels capítols següents:

Tema 1 INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA (pp. 39-60)

Adán Nieto Martín

Tema 2 DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA EUROPEO E INTERNACIONAL (pp. 61-86)

Adán Nieto Martín

Tema 3 LA RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDIDUAL EN LOS DELITOS DE EMPRESA (pp. 87-128)

Juan Antonio Lascuraín Sánchez

Tema 4 LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (pp. 129-168)

Jacobo Dopico Gómez-Aller

Tema 5 ESTAFAS Y OTROS FRAUDES EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL (pp. 169-236)

Jacobo Dopico Gómez-Aller

Tema 6 ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y APROPIACIÓN INDEBIDA (pp. 237-284)

Adán Nieto Martín

Tema 7 DELITOS DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y DELITOS DE INSOLVENCIA (pp. 285-326)

Norberto J. de la Mata Barranco

Tema 8 DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y VIOLACIÓN DE SECRETOS DE EMPRESA (pp. 327-366)

Norberto J. de la Mata Barranco

Tema 9 PROTECCIÓN PENAL DE LA COMPETENCIA Y DEL MERCADO DE VALORES (pp. 367-414)

Adán Nieto Martín

Tema 10 DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS (pp. 415-446)

Adán Nieto Martín

Tema 11 DELITOS CONTRA LOS CONSUMIDORES (PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y FACTURACIÓN AUTOMÁTICA FRAUDULENTA). PIRATERÍA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (pp. 447-468)

Jacobo Dopico Gómez-Aller and Juan Antonio Lascuraín Sánchez

Tema 12 DELITOS SOCIETARIOS (pp. 469-492)

Juan Antonio Lascuraín Sánchez

Tema 13 BLANQUEO DE CAPITALES (pp. 493-528)

Juan Antonio Lascuraín Sánchez

Tema 14 DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (pp. 529-592)

Norberto J. de la Mata Barranco

Tema 15 DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES (pp. 593-628)

Juan Antonio Lascuraín Sánchez

Tema 16 DELITOS CONTRA EL URBANISMO Y LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE (pp. 629-684)

Norberto J. de la Mata Barranco

Tema 17 FALSEDADES EN LA EMPRESA (pp. 685-726)

Adán Nieto Martín

Tema 18 DELITOS CONTRA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (pp. 727-761)

Norberto J. de la Mata Barranco

Amunt

Amunt

Com a complement és imprescindible la consulta, que no l'estudi, d'altres manuals bé específicament dedicats al Dret penal econòmic, bé que tractin amb singularitat la part especial del Dret penal (assegureu-vos de comprar sempre la darrera edició en qualsevol cas).

El seguiment de l'assignatura, atesa la seva naturalesa i la seva finalitat, imposa la necessitat d'utilitzar una edició anotada i concordada del Codi penal de 1995 però, sobre tot, actualitzada.

Es recomana, per tal d'aprofundir en l'estudi de cadascun dels temes, no quedar-se només amb el que diuen els manuals, consultant alguna monografia específica de cada delicte o algun article d'especial interés.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt