Introducció al dret de la Unió Europea Codi:  73.532    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La Unió Europea (UE) influeix cada vegada més en el nostre entorn polític, econòmic i social. El coneixement de la seva estructura i el seu funcionament s'està convertint en un instrument necessari, tant per a desenvolupar les diferents activitats professionals, com per a comprendre i assimilar millor l'extensa, i sovint complexa, informació que ens arriba de les institucions europees.

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una formació horitzontal sobre la Unió Europea, posant l'accent en aquells temes clau que permetin entendre què és i què fa la UE, com s'organitza i cap a on avança el procés d'integració europea. El programa pretén cobrir els aspectes més importants de l'estructura institucional, jurídica i financera de la Unió, així com les fonts del seu ordenament jurídic i el funcionament del seu sistema judicial. L'enfocament, per tant, és general i institucional. Estem davant d'una assignatura que podríem qualificar d'impacte horitzontal, és a dir, que resulta imprescindible per situar i entendre tant aspectes globals com específics de l'ordenament jurídic espanyol, de la política exterior d'Espanya  i fins i tot de les relacions entre l'Estat central i les comunitats autònomes.

Amunt

Actualment, a tots els treballs d'àmbit jurídic (sector públic i privat) es pressuposa que el professional disposa d'un cert coneixement del dret de la UE. Per aquells estudiants que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de la UE i del seu dret, existeixen diferents possibilitats, com per exemple:

-L'ingrés en l'estructura d'alguna de les institucions europees o d'algun dels seus òrgans. Existeix en aquest cas la via del funcionariat (concursos), i també la possibilitat de treballar-hi per un període determinat a través de contractes temporals (els perfils acostumen a ser específics). La informació i els formularis es troben a la Web de l'oficina de selecció de personal de la UE (EPSO) i també es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

-Igualment, les administracions autonòmiques, locals i centrals estan cada cop més interessades en persones que disposin de coneixements generals i també especialitzats en l'àmbit de la UE. En les oposicions a aquestes administracions cada vegada hi ha més exigències vinculades al funcionament de la Unió Europea

-També en l'àmbit privat, l'exercici de l'advocacia en despatxos professionals pressuposa que el professional liberal disposa de certs coneixements sobre el dret de la Unió Europea, que és la base per poder comprendre la majoria de les normes que regeixen especialment en l'àmbit del dret d'empreses.

Amunt

 

Amunt

És molt recomanable haver superat les assignatures "Sistema constitucional espanyol" i "Dret Internacional Públic".

Amunt

La UE és el resultat d'un procés evolutiu de més de 50 anys que avui per avui encara es troba en fase de definició. L'últim pas en aquest procés s'ha produït l' 1 de desembre de 2009 amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa. L'objectiu principal d'aquesta assignatura és, doncs, el d'oferir els elements jurídico-polítics necessaris per entendre i valorar la participació d'Espanya i les seves Comunitats Autònomes en el fenomen d'integració europea i, viceversa, entenent la incidència de les institucions i els actes jurídics per elles generat en el conjunt de l'estat espanyol. Aquest objectiu global es concreta bàsicament en els següents:

-Situar històricament  i políticament la creació de les Comunitats Europees i el naixement posterior de la Unió Europea: tot i que sovint es confonen, ambdós conceptes no són sinònims i una correcta distinció és fonamental:

-Delimitar els objectius i finalitats de les Comunitats Europees i la Unió, distingint-los dels objectius dels Estats membres;

-Conèixer les institucions i òrgans comunitaris, pel que fa  a la composició, funcions i instruments de treball;

-Entendre qui i com s'adopten els actes jurídics comunitaris i de quina manera es produeix la inserció d'aquests  actes en els ordenaments jurídics interns del Estats;

-Adquirir els coneixements sobre qui participa en l'aplicació del dret de la UE i quins són els òrgans judicials que en garanteixen el seu compliment.


-Conèixer el contingut de les grans línies de reforma actual, desprès del fracàs de la Constitució Europea de 29 d'octubre de 2004, establertes en el Tractat de Lisboa de 13 de desembre de  2007.Competències específiques:
        
-Identificar els principis jurídics i les institucions jurídiques del Dret de la Unió Europea.

-Interpretar els textos jurídics amb una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics como a eina d'anàlisi.

-Aplicar els principis del dret i la normativa jurídica de la UE als supòsits fàctics.

-
Interpretar i aplicar l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.

-Desenvolupar un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.

-Analitzar críticament l'ordenament jurídic de la UE.

Competències transversals:

-Liderar equips de treball de manera creativa.

-Ser capaç d'aprendre amb autonomia i d'adaptar-se a noves situacions

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

En aquesta assignatura es realitzen tres Proves d'avaluació continua (PACs).

Amunt

Els continguts s'estructuren en  funció del nombre de PACS a realitzar, en tres unitats de continguts, cada una d'elles subdividides en diferents temes, així com una última unitat de síntesi i estudi.

Unitat 1-PAC1:  Configuració de la Unió Europea.

-Tema 1: ¿Què es la Unió Europea?

-Tema 2:  Breu història de la Unió Europea.

-Tema 3:  Membres, ampliació i retirada.

-Tema 4:  Competències.

-Tema 5:  Cooperació reforçada.

-Tema 6: Ciutadania europea i drets fonamentals de la Unió.

Unitat 2-PAC2:  Estructura orgànica i financera i procediments legislatius de la Unió Europea.

-Tema  7:Model organitzatiu.

-Tema 8: Comissió Europea.

-Tema 9: Consell Europeu i Consell.

-Tema 10: Parlament Europeu.

-Tema  11: Tribunal de Justícia.

-Tema 12: Tribunal de Comptes i Banc Central Europeu.

-Tema 13: Altres òrgans de la Unió.

-Tema 14: Procediments legislatius.

-Tema  15: Pressupost.

Unitat 3-PAC3:  Fonts del dret i tutela judicial de la UE.

-Tema 16 : Fonts del dret de la Unió Europea (I): tractats.

-Tema 17: Fonts del dret de la Unió Europea (II): dret derivat.

-Tema 18: Fonts del dret de la Unió Europea (III): altres normes.

-Tema 19: Relacions entre el dret de la UE i els drets nacionals.

-Tema 20: Tutela judicial (I): competència contenciosa.

-Tema 21:Tutela judicial (II): recurs de cassació. Competència consultiva, prejudicial i arbitral.

-Tema 22: Vies no jurisdiccionals de tutela dels drets dels particulars.

 Unitat 4-Síntesi i Estudi

- Repàs dels mòduls i les tres PACS de l'assignatura per a la preparació de la PS o  l'examen final virtuals.

 Aquests mòduls intenten respondre, entre d'altres, a les següents qüestions: 

  1. Per què es van crear les Comunitats Europees i per què sota la forma jurídica d'organitzacions internacionals? Què és la Unió Europea?
  2. Quins són els objectius que han d'assolir i de quines competències disposen per fer-ho?
  3. Quin sistema institucional i orgànic es preveu per assolir els objectius i exercir les competències?
  4. Quins són els actes jurídics sorgits d'aquestes institucions?
  5. Com s'articulen les relacions entre aquest ordenament jurídic de la UE i els ordenaments jurídics estatals (p.e., a nivell de jerarquia)?
  6. Qui aplica el dret de la UE: els òrgans dels Estats membres o només les institucions europees?
  7. Qui garanteix judicialment el compliment del dret comunitari: el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) o també els jutges interns

 

 

Amunt

1-Presentacion y origen Audiovisual
2-Líneas de evolución Audiovisual
3-Estructura general Audiovisual
4-Miembros y condición Audiovisual
5-Procedimiento de adh Audiovisual

Amunt

A l'aula disposeu d'un Wiki, la UOCpèdia (Enciclopèdia de Dret Internacional Públic i de Dret de la Unió Europea) en el què hi consten entrades de dret internacional públic i de dret comunitari que us poden ser útils per aclarir determinats conceptes relatius a les dues assignatures.

Des de l'aula també podreu accedir a altres eines de suport, formades pels textos normatius més rellevants de la UE: el TUE, el TFUE, el TCE, el TCEEA, el Tractat de Niça, etc., a través de l'enllaç a la pàgina Web EUR-Lex.

A l'aula també trobareu 6 videos docents sobre els orígens, l'evolució i els objectius de la UE, amb la finalitat d'ajudar-vos a introduir-vos en l'estudi de l'assignatura.

 

 

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt