Dret sindical Codi:  73.568    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Dret Sindical, també anomenat Dret Col·lectiu del Treball, es centra en l'estudi de les normes jurídiques que regulen les relacions entre els sindicats o altres organitzacions de representació dels treballadors i els empresaris o altres organitzacions que els representen.
 
El contingut de les Unitats d'Aprenentatge que conformen aquesta assignatura es centra en les diverses manifestacions de la llibertat sindical i l'associacionisme empresarial, els mecanismes de representació dels treballadors a l'empresa (unitaris i sindicals), la negociació col·lectiva i, finalment, en el dret de conflictes col·lectius, en general, i la vaga, en particular, i el tancament patronal.
 
Aquesta assignatura que complementa el contingut de l’assignatura obligatòria de “Dret del Treball Individual” (i de l’optativa “Dret Processal Laboral”), es centra en l'estudi de la legislació nacional i internacional, tenint molt present la interpretació que està duent a terme els Tribunals, oferint un contingut que integra coneixements teòrics i pràctics.


Amunt

L'assignatura "Dret Sindical" guarda estreta relació amb altres assignatures.

Amb el Dret Públic, ja que hi ha drets fonamentals i principis rectors de política social i econòmica que tenen contingut específicament laboral, a més de considerar els sindicats com a institució fonamental d'una societat democràtica. Amb el Dret Administratiu ja que l'Administració Laboral té un paper rellevant en les relacions col·lectives; i amb el Dret del Treball Individual ja que el contracte de treball també juga un paper important. Això fa necessari manejar conceptes adquirits en les esmentades assignatures per poder estudiar temes de la present.

Amunt

Les relacions laborals i l'oposició d'interessos que les caracteritzen fan del conflicte un fenomen habitual quan es parla del Dret Sindical.
Això suposa una important necessitat d'assessorament per a les parts implicades, i, en cas de conflicte, d'assistència legal davant de la jurisdicció social. Conseqüentment, els departaments de recursos humans de les empreses, i fins i tot ens públics, tenen assessors laborals. Donat l'elevat nombre de conflictes que es plantegen en l'ordre jurisdiccional social hi ha un important col·lectiu d'operadors jurídics especialitzats en matèria laboral.
No és menyspreable el nombre de funcionaris estatals i de comunitat autònoma que es relacionen amb matèries laborals i de Seguretat Social: Inspectors de Treball i Seguretat Social, Controladors Laborals, Lletrats de les entitats gestores de la Seguretat Social, etc.

Amunt

Pel seguiment d'aquesta assignatura és imprescindible tenir interioritzats els coneixements relatius al Dret del Treball Individual, el Dret Constitucional i Administratiu, així com Dret Civil i Dret Mercantil.

Amunt

És recomanable haver superat "Teoria general del dret", "Dret civil I", "Dret civil II", "Sistema constitucional Espanyol", "Dret constitucional", "Dret administratiu I", "Dret del Treball Individual".

Amunt

Competències específiques i transversals (conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit jurídic, en general, i a l'àmbit disciplinar de l'assignatura).

1. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques del Dret del Treball i de la Seguretat Social.
2. Interpretació dels texts jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
3. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
4. Aplicació dels principis del dret y la normativa jurídica a supòsits fàctics
5. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions
 
Totes aquestes competències es concreten en l'objectiu de que es conegui i es comprengui:

- La importància històrica de l'associació obrera com a remei a la qüestió social i la desigualtat intrínseca a la relació de treball per compte d'altri.

- El sentit constitucional del dret a la llibertat sindical i la rellevància que per a la seva comprensió té la llibertat sindical individual en la seva manifestació positiva i negativa, així com la llibertat sindical col·lectiva.

- El concepte legal de sindicat, la funció que té assignada i els efectes jurídics que es deriven de la seva representativitat.

- La configuració legal de les associacions empresarials.

- Els diversos canals de representació dels interessos del personal i dels sindicats en l'empresa.

- El concepte de conveni col·lectiu estatutari i altres manifestacions derivades de la negociació col·lectiva.

- La diferenciació conceptual entre el conflicte col·lectiu d'interessos i el jurídic, així com els diversos canals habilitats per a la seva solució pacífica.

- El sentit constitucional de la vaga i el tancament patronal com a instruments no pacífics de confrontació entre treballadors i empresaris.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en les següents Unitats d'Aprenentatge següents:
 
Unitat 1. Llibertat Sindical i Associacions Empresarials

-       La llibertat sindical: evolució històrica i reconeixement constitucional.
-       La llibertat sindical: definició i contingut.
-       Fonts de la llibertat sindical
-       Manifestacions de la llibertat sindical
-       La llibertat sindical individual
-       La llibertat sindical col·lectiva o autonomia sindical.
-       La llibertat sindical dels funcionaris públics.
-       Les associacions empresarials.
 
Unitat 2. La Representació dels Treballadors a l'Empresa

-       El doble canal de representació dels treballadors a l'empresa.
-       La representació unitària.
-       La representació sindical a l'empresa.
-       El dret de reunió dels treballadors.
-       El comitè d'empresa europeu.
-       Altres canals de representació dels treballadors.
-       La representació dels funcionaris públics.
 
Unitat 3. La Negociació Col·lectiva

-       Evolució històrica i funció de la negociació col·lectiva
-       Concepte i marc normatiu
-       La determinació de la unitat negociadora y del conveni aplicable.
-       La legitimació per negociar
-       El procediment de negociació del conveni col·lectiu.
-       El contingut del conveni col·lectiu
-       La dinàmica aplicativa del conveni.
-       Els acords i pactes d'empresa
-       La negociació col·lectiva extraestatutària
-       La negociació col·lectiva en l'àmbit de la funció pública.
-       La negociació col·lectiva a la Unió Europea
 
 
Unitat 4. Els conflictes col·lectius, la vaga i el tancament patronal.

-       El conflicte col·lectiu.
-       La vaga: definició i evolució.
-       Fonts i règim jurídic del dret de vaga.
-       Caracterització del dret de vaga.
-       Tramitació del dret de vaga: elements formals.
-       Il·licitud de la vaga.
-       Fi de la vaga.
-       Efectes de la vaga sobre la relació laboral del vaguista.
-       El tancament patronal.

Amunt

Material Suport

Amunt

El material bàsic per preparar l'assignatura el constitueixen els mòduls didàctics que facilita la Universitat.

Així mateix, és recomanable que aquest material es complementi amb un manual de consulta. Els més
adequats ens semblen els següents:

- " Dret Sindical" d'Ojeda Avilés, A., Madrid, Editorial Tecnos.

- " Dret Sindical " de Sala Franco, T. i Albiol Montesinos, I. Tirant Lo Blanch, València.

- " Dret del Treball " d'Alonso Olea, M.; Cases Baamonde, M.E., Madrid, Civitas.

Existeixen altres bons manuals que s'esmenten en la bibliografia continguda en els mòduls.

És imprescindible que l'estudiant manegi, tant per a les qüestions teòriques com pràctiques, els texts legals
corresponents.

La normativa bàsica (no única) que ha de manejar, a més de la Constitució Espanyola, és la següent:

- Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre).

- Llei Orgànica de Llibertat Sindical (Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost).

- Reial Decret-Llei sobre relacions de treball (Reial Decret-Llei 17/1977, de 4 de març).

- Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (Llei 36/2011, de 10 d'octubre).

Amunt

Bibliografia:

- Podeu consultar la bibliografia citada al final de cada Mòdul dels Materials.

 

Fonts d'Informació Online:

- Oficina Internacional del Treball (OIT): www.ilo.org.

- European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: www.eurofound.europa.eu.

- UE :

http://europa.eu/pol/socio/index_es.htm

http://www.eurofound.eu.int/

http://www.eiro.eurofound.eu.int/

- Ministeri de Treball: www.mtas.es.

- INEM: www.inem.es.

- Seguretat Social: www.seg-social.es.

- Departament de Treball dela Generalitatde Catalunya: www.gencat.cat/treball/

- Consell Econòmic i Social (CES): www.ces.es.

- Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.es

- Tribunal Suprem: www.poderjudicial.es

- CCOO: http://www.ccoo.es/csccoo/

- UGT: http://www.ugt.es/

- CNT: http://www.cnt.es/home.php

- CGT: http://www.cgt.es/

- CEOE: http://www.ceoe.es/webceoe/htmls/inicio/inicio.html

 

Bases de dades (de legislació, jurisprudència i/o doctrina) disponibles a la Biblioteca de la UOC.

- Aranzadi (westlaw.es).

- La Ley.

- V-Lex.

- Mementos (Francis-Lefebvre)

 

Blogs d'Interès

- "Una mirada crítica a las relaciones laborales" - Blog del Prof. Ignasi Beltran de Heredia Ruiz 

"El Blog de Ferran Camas Roda sobre Derecho del Trabajo e Inmigración" - Blog del Prof. Ferran Camas Roda 

- "El Blog de Eduardo Rojo Torrecilla" - Blog del Prof. Eduardo Rojo Torrecilla 

- "Según Antonio Baylos..." - Blog del Prof. Antonio Baylos Grau 

- "El Blog de Jesús Cruz Villalón" - Blog del Prof. Jesús Cruz Villalón

Amunt

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so)".
 
NÚMERO DE PAC D'AQUESTA ASSIGNATURA:
L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PAC.

Aprenentatge i organització

El sistema de crèdits europeu ECTS (European Credit Transfer System) es basa en la càrrega de treball de l'estudiant necessària per a aconseguir els objectius (coneixements i competències) de cada assignatura. El càlcul ECTS es fa d'acord amb unes 25 hores de treball per crèdit; sempre tenint present, però, que es tracta d'un càlcul de temps teòric amb el que es preveu que l'estudiant mitjà pugui assolir els objectius establerts per a cada assignatura. Les hores de dedicació reals, doncs, poden variar en funció dels coneixements previs i de les destreses i circumstàncies de cada estudiant.

L'assignatura s'estructura en diverses unitats d'aprenentatge integrades per materials docents, recursos a l'aula, guies d'estudi, exercicis d'autoavaluació i activitats d'Avaluació continua (PACs).

El correcte seguiment de les activitats i els exercicis establerts com a itinerari d'aprenentatge per a cada unitat és fonamental per al desplegament del format docent ECTS, ja que permetrà treballar i assolir adequadament els objectius (coneixements acadèmics i disciplinars, i competències professionals) establerts per a aquesta assignatura. Per aquest motiu, és altament recomanable el seguiment dels itineraris d'aprenentatge establerts.

 

L'Avaluació Continua, com a part integrant dels itineraris d'aprenentatge establerts, està pensada per a potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i l'assoliment dels coneixements i competències de l'assignatura.

El seguiment de l'avaluació continua no només es pot traduir en una component important de la valoració del rendiment acadèmic de cara a la qualificació final de l'assignatura, sinó que és una eina fonamental que es posa a l'abast de l'estudiant per tal de facilitar el seu procés d'aprenentatge, amb un ritme de treball i d'estudi rigorós i organitzat.

Encara que no es compleixi amb el ritme (temporització) i el seguiment de l'Avaluació Continuada,és fonamental que l'estudiant treballi les PACs i les seves solucions com a part integrant de l'estudi de l'assignatura per a l'assoliment de les competències que s'hi estableixen.

 

Pautes generals.

A més de la comunicació individual amb el professor, es procurarà utilitzar la resta d'instruments que facilita el campus virtual.

És del tot necessari que periòdicament i regularment es consulti l'apartat "Tauler". En ell es donarà la informació sobre organització i contingut del curs, es faran precisions, explicacions o ampliacions sobre algun extrem dels mòduls didàctics. Es donaran explicacions de caràcter general sobre aquelles qüestions que als alumnes els hi plantegin més dubtes. Es comentaran els casos pràctics que ja hagin estat lliurats pels estudiants i s'exposaran les corresponents solucions.

En el "Fòrum" es penjaran les notícies de premsa així com opinions o reflexions d'algun estudiant que tinguin interès general a fi que els altres estudiants puguin opinar sobre la qüestió.

Normalment els estudiants solen relacionar-se amb els consultors a través de la "Bústia". És preferible que qualsevol consulta, aclariment, queixa, observació, etc. sobre el curs en qualsevol dels seus aspectes: materials, llibres, casos pràctics, exàmens, etc., les feu a través del "Fòrum". Hi ha diversos motius per a això: en moltes ocasions les preguntes són repetides i d'aquesta forma la resposta pot servir per a diversos estudiants; les preguntes i les respostes poden tenir interès general; facilita el contacte entre estudiants que tenen semblants inquietuds, etc. Òbviament, si la pregunta és personal la podeu fer a través de la "Bústia ".

 

Pautes de preparació dels temes teòrics.

La preparació teòrica dels temes s'efectuarà amb els materials didàctics facilitats perla Universitat, que podran ser completats amb les lectures d'algun manual i, en alguns casos, amb alguna lectura recomanada. És convenient fer-ho així perquè facilitarà la comprensió dels temes i la resolució dels casos pràctics, a més que resulta molt convenient conèixer l'opinió de més d'un autor.

 

Pautes per a la realització dels casos pràctics.

Òbviament, per a la realització dels casos pràctics els estudiants utilitzaran els mòduls didàctics i els textos legals que consideri necessaris, si bé cal insistir que és molt convenient que consulti la jurisprudència sobre el tema. Per a això haurà de fer servir els repertoris a l'ús, sent especialment pràctiques les bases de dades de jurisprudència que hi ha a la biblioteca, com són La Ley, V-Lex i Aranzadi (Westlaw) o qualsevol altra.

Hem d'advertir que el més transcendent en la resolució del cas pràctic no és la solució final. És especialment important en el desenvolupament del cas detectar el problema jurídic que es planteja i l'argumentació lògicjurídica que s'efectua en coherència amb el plantejament inicial. En resum, un plantejament correcte del problema i un adequat desenvolupament argumental pot merèixer una valoració favorable, encara que es discrepi de la solució concreta final que doni l'estudiant.

 

Pautes per a la realització de les proves teòriques de control en "l'avaluació continuada".

És imprescindible tenir un coneixement global del conjunt de l'assignatura amb un nivell de comprensió adequat de cada tema. És per això que, per poder fer les proves de control teòriques, i en bona part també les pràctiques, és necessària una lectura curosa dels materials didàctics.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

1.Donat el contingut eminentment pràctic de l'assignatura, l'avaluació està composta per proves de caràcter pràctic i preguntes teòrico-pràctiques. La resolució dels casos pràctics facilitarà l'assimilació dels conceptes teòrics, la seva importància consisteix a relacionar les diferents parts del programa, a més, és clar, d'adquirir una formació pràctica que facilitarà la inserció i treball professional posterior. D'altra banda, la remissió periòdica de les proves permetrà controlar, i en el seu cas corregir, el procés d'aprenentatge de l'estudiant. Acollir-se a l'avaluació contínua és una opció voluntària per a l'estudiant i en cap cas no el podrà perjudicar.

2. L'avaluació continuada es compon de quatre activitats.

3. El Sistema d'Avaluació Continuada pressuposa necessàriament la lectura i l'estudi dels mòduls, ja que per assolir els objectius de l'assignatura és necessari l'aprenentatge dels conceptes i continguts que s'exposen al material del curs.

4. L'estudiant es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del Pla Docent. En cas que no sigui així, ala PAC corresponent la qualificació procedent serà una "D".

L'estudiant podrà continuar fent l'AC, però haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

La qualificació final d'avaluació contínua (AC) vindrà determinada per la valoració global del treball realitzat durant el semestre per l'estudiant. A aquests efectes, es ponderaran els diferents progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i l'assoliment dels coneixements i les competències que s'estableixen per aquesta assignatura.

 Les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera:

- Per poder superar l'AC amb una qualificació final d'AC de "C+", "B" o "A", l'estudiant ha de realitzar TOTES les PACs de l'assignatura. L'obtenció d'una "D" en una de les proves d'avaluació contínua o dues "C-" desqualifica automàticament a l'estudiant per aprovar l'AC i haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

- La qualificació final de "C-" s'adjudicarà als estudiants que hagin seguit l'AC (amb un mínim de 3 PACs lliurades), però no l'han superada. 

- La qualificació final d'AC de "D" es reserva als casos de còpia, plagi o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PACs realitzades) i s'aplicarà a tots els estudiants implicats.

Amb una "D" en una PAC o dues "C-", l'estudiant podrà continuar l'AC, però sense ser avaluada.

- La qualificació final d'AC de "N" s'adjudicarà als estudiants que hagin realitzat menys de 3 PACs.

L'acompliment dels requisits formals i dels terminis temporals és necessari per considerar lliurada una activitat, de manera que els exercicis que no els acompleixin se'ls assignarà la qualificació de "N" (es a dir, "no s'emet qualificació").

 

"Plagi / Còpia"

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua  comportarà l'obligació de fer l'examen per a superar l'assignatura. Així mateix, cal tenir present que, d'acord amb la normativa acadèmica i segons la gravetat, aquestes conductes també podrien comportar el suspens directe de l'assignatura (sense possibilitat de superar-la amb l'examen).

D'altra banda, segons les circumstàncies, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC disposa de mecanismes i eines eficients de detecció de plagi i de còpia entre estudiants. Per ajudar-vos a citar correctament i evitar aquests problemes, podeu consultar la "Guia d'elaboració de lesPAC", disponible a l'apartat de "Materials i fonts" de l'aula.

Amb independència de qui sigui l'estudiant que hagi estat causant de la còpia/plagi, l'amonestació acadèmica per mal ús del sistema de l'avaluació continuada recaurà, per igual, sobre tots els estudiants implicats, i d'aquestes conductes s'en podran derivar les sancions disciplinàries corresponents per infracció de la Normativa de drets i deures.

La possibilitat de qualificar una conducta com a còpia/plagi i l'eventual imposició d'una amonestació acadèmica i/o sanció disciplinària pot produir-se en qualsevol moment de l'Avaluació Continuada del semestre en curs respecte de totes les Proves d'Avaluació, encara que ja hagin estat avaluades i/o estigui posada la nota final de l'Avaluació Continuada".

Finalment, tingueu en compte que la cita incorrecta de fonts externes comportarà el suspens automàtic de la PAC (amb una "C-") o de les proves finals (sense possibilitat de ser corregida i avaluada encara que s'esmeni amb posterioritat).

Espai de síntesi

Coincidint amb la publicació de les notes finals de l'avaluació continuada, comença l'anomenat espai de síntesi destinat a afavorir un contacte més pròxim entre professor i estudiant per a la preparació de l'examen. L'objectiu és dotar l'estudiant d'un espai específic i visible a l'aula a fi que puguin formular totes les qüestions formals i materials que consideri adequades sobre l'assignatura.

Amunt

L'avaluació final s'efectuarà, segons s'hagi seguit o no l'avaluació continua (AC).

Per als estudiants que hagin realitzat l'AC satisfactòriament (obtenint una qualificació "A", "B" o "C+"), l'avaluació final d'aquesta assignatura consistirà en una Prova de Síntesi,  d'un màxim d'una hora de durada, que tindrà com a objectiu completar el procés d'aprenentatge realitzat al llarg del curs i on caldrà acreditar que s'han treballat satisfactòriament les diferentes competències de l'assignatura.  La nota d'AC farà encreuament amb la nota que s'obtingui a la prova final i donarà lloc a la qualificació final de l'assignatura, d'acord amb el quadre del model d'avaluacions finals.

Per preparar correctament la prova de síntesi, cal repassar tots els elements didàctics de l'assignatura.

La resta d'estudiants (amb qualificacions "C-", "D" o "N") hauran d'acreditar a l'Examen, d'un màxim de dues hores de durada, que han assolit els objectius de l'assignatura (tant els coneixements acadèmics i disciplinars, com les competències professionals), tal com es descriuen en aquest pla docent, en base a tot el material docent i les activitats que s'han treballat al llarg del curs.

Amunt

- A les dates assenyalades a la planificació de l'Avaluació Continuada, l'estudiant té accés als enunciats de les proves d'avaluació continuada.

- Les solucions a les activitats en forma de respostes tipus han de constituir una eina d'aprenentatge de l'assignatura. Les respostes preparades pel consultor procuraran reflectir els errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades i la seva lectura ha de constituir una eina important de autorevisió i preparació de l'assignatura. Cal remarcar que el sentit de les respostes tipus és el de permetre que l'estudiant les contrasti amb les seves pròpies respostes i en detecti els encerts i els errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació.

- Mitjançant el registre d'avaluació continuada accedireu a la nota de cada prova d'avaluació. El consultor/a introduirà les notes amb la major celeritat possible sense que transcorrin més de 7 dies hàbils des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent.

Amunt