Dret del treball individual Codi:  73.569    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Dret del treball individual" aborda l'estudi de les relacions laborals i, en particular, de tots els aspectes jurídics vinculats al treball per compte aliena.

En el pla d'estudis del Grau en Dret hi ha assignatures que tenen un contingut general, teòric, conceptual i formatiu, mentre que d'altres tenen un contingut més concret i de dret positiu.

L'assignatura "Dret del Treball Individual" està en aquest segon grup, i en coherència amb l'abans dit, té un contingut eminentment pràctic i amb un ampli nombre de disposicions de dret positiu, en la que es manegen una abundant quantitat de conceptes i de coneixements extrets d'altres assignatures de continguts més generals o instrumentals.

Aquesta assignatura es la primera part de l'estudi de les diverses dimensions de les relacions laborals (que es complementa amb l'assignatura obligatòria "Dret Sindical" i amb l'optativa "Dret Processal del Treball").

En aquesta assignatura es fa una aproximació a l'origen històric d'aquesta branca del dret i també es fa incidència en les seves fonts normatives i, en particular, en la manifestació privilegiada de la acció col·lectiva: el conveni col·lectiu.
 
Aquest marc conceptual permet iniciar l'anàlisi de la relació de treball per compte aliena, identificant els paràmetres que la defineixen i delimitant les figures contractuals que no poden qualificar-se com a tal. També es fa esment a la definició "treballador" i "empresari", als instruments que faciliten l'accés al mercat de treball, així com els elements que caracteritzen a aquesta relació contractual.
 
Es presta molta atenció a les diverses modalitats contractuals i es fa un estudi en profunditat del règim jurídic del salari i la jornada de treball, així com de les altres condicions contractuals i drets que, com a mínim, han de gaudir tots els treballadors.

També s'estudien les diverses vicissituds que poden afectar a la relació contractual al llarg de la seva durada (modificació, suspensió i extinció del contracte de treball).
 
Finalment, cal tenir molt present que aquesta assignatura es centra en l'estudi de la legislació nacional i internacional, prestant molta atenció a la interpretació que estan duent a terme els Tribunals nacionals i internacionals, oferint un contingut que integra coneixements teòrics i pràctics.

Amunt

L'assignatura "Dret del Treball Individual" guarda estreta relació amb altres assignatures.

Amb el Dret Constitucional, ja que hi ha drets fonamentals i principis rectors de política social i econòmica que tenen contingut específicament laboral, a més de considerar els sindicats com a institució fonamental d'una societat democràtica. Amb el Dret Civil, ja que la relació individual de treball es basa en el contracte de treball al qual li és d'aplicació la teoria general del contracte civil. I amb el Dret Administratiu ja que l'Administració Laboral intervé tant a les relacions individuals com a les col·lectives. 

Amunt

El Dret del Treball, en sentit estricte, s'aplica a la relació jurídica existent entre un treballador per compte aliena i el seu empresari, que constitueixen un col·lectiu amplíssim al nostre país.

Això suposa una important necessitat d'assessorament per a les parts implicades, i, en cas de conflicte, d'assistència lletrada davant de la jurisdicció social. Conseqüentment, els departaments de recursos humans de les empreses, i fins i tot ens públics, tenen assessors laborals que solen ser Llicenciats o Graduats en Dret.

Donat l'elevat nombre de conflictes que es plantegen en l'ordre jurisdiccional social hi ha un important col·lectiu d'advocats especialitzats en matèria laboral. Els temes que solen defensar es refereixen tant a reclamacions de treballadors davant empresaris com davant les entitats gestores de la Seguretat Social.

No és menyspreable el nombre de funcionaris estatals i de comunitat autònoma que es relacionen amb matèries laborals i de Seguretat Social: Inspectors de Treball i Seguretat Social, Controladors Laborals, Lletrats de les entitats gestores de la Seguretat Social, etc.

Amunt

És recomanable haver superat "Teoria General del Dret", "Dret civil I", "Dret civil II", "Sistema constitucional Espanyol", "Dret constitucional", "Dret mercantil I", "Dret mercantil II" i "Dret administratiu I".

Amunt

A grans trets podem dir que l'objectiu de l'assignatura és conèixer el contingut bàsic de la relació jurídica que existeix entre treballador i empresari.

Explicitant els objectius de forma més concreta, l'assignatura persegueix els següents:

· Saber identificar els elements que determinen l'existència d'una relació laboral.
· Conèixer les condicions mínimes de treball que fixen les normes legals (drets i deures d’ambdós parts contractuals) i el contingut bàsic del poder de direcció.
· La dinàmica de la relació laboral (gènesi, variacions i extinció).
· Poder desenvolupar casos pràctics en relació amb aquestes qüestions.

Competències específiques i transversals (conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit jurídic, en general, i a l'àmbit disciplinar de l'assignatura).

1. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques del Dret del Treball i de la Seguretat Social.
2. Interpretació dels texts jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
3. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
4. Aplicació dels principis del dret y la normativa jurídica a supòsits fàctics
5. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions

Amunt

-   Antecedents històrics del Dret del Treball. El contracte de treball; objecte, causa i subjectes contractants
-   Les fonts del Dret del Treball.
-   Definició del contracte de treball. Subjectes del contracte de treball.
-   La relació laboral comuna i les seves especialitats: les relacions especials de treball.
-   Naixement i durada del contracte de treball.
-   Contingut del contracte de treball.
-   Les vicissituds del contracte de treball.
-   L'extinció del contracte del treball.

Descripció i relació de continguts.

L'assignatura es divideix en quatre unitats d'aprenentatge.

- La primera unitat d'aprenentatge gira entorn del contracte de treball, o relació individual de treball, i comprèn els mòduls didàctics 1 i 2. En aquest bloc, s'estudien els orígens històrics i les fonts del Dret de Treball.

- La segona unitat d'aprenentatge es correspon amb els Mòduls 3 i 4 i aborda la qüestió relativa als subjectes del contracte de treball, així com les especificitats de les anomenades relacions laborals especials.

- La tercera unitat d'aprenentatge, composta pels Mòduls 5 i 6, analitza el contingut del contracte de treball des d'una perspectiva estàtica. És a dir, s'estudia els elements que possibiliten el naixement de la relació contractual així com el conjunt de drets i obligacions que ostenta cadascú dels subjectes contractants en un moment donat.

- La quarta unitat d'aprenentatge, que inclou els Mòduls 7 i 8, analitza el contingut del contracte de treball des de la perspectiva dinàmica. És a dir, s'estudien les possibles situacions que poden afectar al contracte de treball al llarg del temps. I en concret, la modificació de condicions, la suspensió i l'extinció del contracte.

Amunt

Material Suport

Amunt

El material bàsic per preparar l'assignatura el constitueixen els mòduls didàctics que facilita la Universitat.

És imprescindible que l'estudiant manegi, tant per a les qüestions teòriques com pràctiques, els texts legals corresponents. 

La normativa bàsica (no única) que ha d'emprar-se, a més de la Constitució Espanyola, és la següent:

  • Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre).
  • Llei Orgànica de Llibertat Sindical (Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost).
  • Reial Decret-Llei sobre Relacions de Treball (Reial Decret-Llei 17/1977, de 4 de març).
  • Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (Llei 36/2011, de 10 d'octubre).
  • Llei General de la Seguretat Social (Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny).

 

 

Amunt

Bibliografia:

Podeu consultar la bibliografia citada al final de cada Mòdul dels Materials.

Fonts d'Informació Online:

- Oficina Internacional del Treball (OIT): www.ilo.org.
- European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: www.eurofound.europa.eu.
- UE : 
http://europa.eu/pol/socio/index_es.htm 
http://www.eurofound.eu.int/
http://www.eiro.eurofound.eu.int/
- Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social: http://www.empleo.gob.es/index.htm.
- INEM: www.inem.es.
- Seguretat Social: www.seg-social.es.
- Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat/treball/
- Consell Econòmic i Social (CES): www.ces.es.
- Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.es
- Tribunal Suprem: www.poderjudicial.es
- CCOO: http://www.ccoo.es/csccoo/
- UGT: http://www.ugt.es/
- CNT: http://www.cnt.es/home.php
- CGT: http://www.cgt.es/
- CEOE: http://www.ceoe.es/webceoe/htmls/inicio/inicio.html

Bases de dades (de legislació, jurisprudència i/o doctrina) disponibles a la Biblioteca de la UOC. 

- Aranzadi (westlaw.es).
- La Ley.
- V-Lex.
- Mementos (Francis-Lefebvre)


Per trobar legislació:

 
 
 
 

Amunt

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so)".
 
NÚMERO DE PAC D'AQUESTA ASSIGNATURA:

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PAC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

1.Donat el contingut eminentment pràctic de l'assignatura, l'avaluació està composta per proves de caràcter pràctic i preguntes teòrico-pràctiques. La resolució dels casos pràctics facilitarà l'assimilació dels conceptes teòrics, la seva importància consisteix a relacionar les diferents parts del programa, a més, és clar, d'adquirir una formació pràctica que facilitarà la inserció i treball professional posterior. D'altra banda, la remissió periòdica de les proves permetrà controlar, i en el seu cas corregir, el procés d'aprenentatge de l'estudiant. Acollir-se a l'avaluació contínua és una opció voluntària per a l'estudiant i en cap cas no el podrà perjudicar.

2. L'avaluació continuada es compon de quatre activitats.

 3. El Sistema d'Avaluació Continuada pressuposa necessàriament la lectura i l'estudi dels mòduls, ja que per assolir els objectius de l'assignatura és necessari l'aprenentatge dels conceptes i continguts que s'exposen al material del curs.

4. L'estudiant es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del Pla Docent. En cas que no sigui així, a la PAC corresponent la qualificació procedent serà una "D". L'estudiant podrà continuar fent l'AC, però haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

La qualificació final d'avaluació contínua (AC) vindrà determinada per la valoració global del treball realitzat durant el semestre per l'estudiant. A aquests efectes, es ponderaran els diferents progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i l'assoliment dels coneixements i les competències que s'estableixen per aquesta assignatura. Les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera:

- Per poder superar l'AC amb una qualificació final d'AC de "C+", "B" o "A", l'estudiant ha de realitzar TOTES les PACs de l'assignatura. L'obtenció d'una "D" en una de les proves d'avaluació contínua o dues "C-" desqualifica automàticament a l'estudiant per aprovar l'AC i haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

- La qualificació final de "C-" s'adjudicarà als estudiants que hagin seguit l'AC (amb un mínim de 3 PACs lliurades), però no l'han superada.

- La qualificació final d'AC de "D" es reserva als casos de còpia, plagi o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PACs realitzades) i s'aplicarà a tots els estudiants implicats.

Amb una D en una PAC o dues "C-", l'estudiant podrà continuar l'AC, però sense ser avaluada.

- La qualificació final d'AC de "N" s'adjudicarà als estudiants que hagin realitzat menys de 3 PACs.

L'acompliment dels requisits formals i dels terminis temporals és necessari per considerar lliurada una activitat, de manera que els exercicis que no els acompleixin se'ls assignarà la qualificació de "N" (es a dir, "no s'emet qualificació").

Finalment, tingueu en compte que la cita incorrecta de fonts externes comportarà el suspens automàtic de la PAC (amb una "C-") o de les proves finals (sense possibilitat de ser corregida i avaluada encara que s'esmeni amb posterioritat).

 

"Plagi / Còpia"

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua  comportarà l'obligació de fer l'examen per a superar l'assignatura. Així mateix, cal tenir present que, d'acord amb la normativa acadèmica i segons la gravetat, aquestes conductes també podrien comportar el suspens directe de l'assignatura (sense possibilitat de superar-la amb l'examen).

D'altra banda, segons les circumstàncies, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC disposa de mecanismes i eines eficients de detecció de plagi i de còpia entre estudiants. Per ajudar-vos a citar correctament i evitar aquests problemes, podeu consultar la "Guia d'elaboració de lesPAC", disponible a l'apartat de "Materials i fonts" de l'aula.

Amb independència de qui sigui l'estudiant que hagi estat causant de la còpia/plagi, l'amonestació acadèmica per mal ús del sistema de l'avaluació continuada recaurà, per igual, sobre tots els estudiants implicats, i d'aquestes conductes s'en podran derivar les sancions disciplinàries corresponents per infracció de la Normativa de drets i deures.

La possibilitat de qualificar una conducta com a còpia/plagi i l'eventual imposició d'una amonestació acadèmica i/o sanció disciplinària pot produir-se en qualsevol moment de l'Avaluació Continuada del semestre en curs respecte de totes les Proves d'Avaluació, encara que ja hagin estat avaluades i/o estigui posada la nota final de l'Avaluació Continuada".

 

Espai de síntesi

Coincidint amb la publicació de les notes finals de l'avaluació continuada, comença l'anomenat espai de síntesi destinat a afavorir un contacte més pròxim entre professor i estudiant per a la preparació de l'examen. L'objectiu és dotar l'estudiant d'un espai específic i visible a l'aula a fi que puguin formular el seu professor totes les qüestions formals i materials que consideri adequades sobre l'assignatura.

 

Amunt

L'avaluació final s'efectuarà, segons s'hagi seguit o no l'avaluació continua (AC).

Per als estudiants que hagin realitzat l'AC satisfactòriament (obtenint una qualificació "A", "B" o "C+"), l'avaluació final d'aquesta assignatura consistirà en una Prova de Síntesi,  d'un màxim d'una hora de durada, que tindrà com a objectiu completar el procés d'aprenentatge realitzat al llarg del curs i on caldrà acreditar que s'han treballat satisfactòriament les diferentes competències de l'assignatura.  La nota d'AC farà encreuament amb la nota que s'obtingui a la prova final i donarà lloc a la qualificació final de l'assignatura, d'acord amb el quadre del model d'avaluacions finals.

Per preparar correctament la prova de síntesi, cal repassar tots els elements didàctics de l'assignatura.

La resta d'estudiants (amb qualificacions "C-", "D" o "N") hauran d'acreditar a l'Examen, d'un màxim de dues hores de durada, que han assolit els objectius de l'assignatura (tant els coneixements acadèmics i disciplinars, com les competències professionals), tal com es descriuen en aquest pla docent, en base a tot el material docent i les activitats que s'han treballat al llarg del curs.

Amunt

  • A les dates assenyalades a la planificació de l'Avaluació Continuada, l'estudiant té accés als enunciats de les proves d'avaluació continuada.

  •  Les solucions a les activitats en forma de respostes tipus han de constituir una eina d'aprenentatge de l'assignatura. Les respostes preparades pel consultor procuraran reflectir els errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades i la seva lectura ha de constituir una eina important de autorevisió i preparació de l'assignatura. Cal remarcar que el sentit de les respostes tipus és el de permetre que l'estudiant les contrasti amb les seves pròpies respostes i en detecti els encerts i els errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació.

  • Mitjançant el registre d'avaluació continuada accedireu a la nota de cada prova d'avaluació. El consultor/a introduirà les notes amb la major celeritat possible sense que transcorrin més de 7 dies hàbils des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent.

Amunt