Dret processal penal Codi:  73.573    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura té com a objecte l'estudi del procés penal. S'analitza, doncs, l'instrument que permet fer efectiu el Dret penal. El procés penal presenta moltes singularitats respecte del procés civil, derivades tant de la naturalesa del dret subjacent com de disposicions constitucionals i que fan necessari el seu estudi diferenciat del procés civil.

El procés penal pot entendre's, i aquest és un dels objectius implícits en les explicacions i en el desenvolupament de l'assignatura, com un conjunt de garanties que serveixen a objectius aparentment enfrontats: per una banda, la garantia per a tots els ciutadans, que l'Estat posarà els mitjans i els efectius necessaris per a la persecució dels delictes, però per altra banda, que qualsevol persona de la que es sospiti la participació en un fet criminal, tindrà reconeguts i garantits tots i cadascun dels drets que l'ordenament jurídic consagra.

L'estudi del procés penal permet, doncs, endinsar-se en el coneixement de les fórmules legislatives de què disposem per a aconseguir aquest delicadíssim equilibri entre la persecució del fet criminal i la protecció del presumpte innocent.

Amunt

Dins del Grau en Dret, l'estudi fonamental del dret processal civil i penal queda estructurat en tres assignatures: Dret Processal Civil I, Dret Processal Civil II i Dret Processal Penal. Amb l'assignatura de Dret Processal Penal, es completa l'estudi del dret processal.

Amunt

La transcendència pràctica de l'assignatura és molt rellevant: la intervenció en el procés és connatural a la immensa majoria de les professions jurídiques (jutges, magistrats, advocats, procuradors, fiscals, lletrats de l'administració de justícia...).

Amunt

L'estudi d'aquesta assignatura requereix, per una banda, haver iniciat en l'estudi del dret processal (és a dir, l'assignatura de Dret processal civil I), en constituir la base imprescindible per cursar aquesta assignatura ja que subministra els conceptes bàsics i les nocions centrals necessàries per entendre el Dret processal en el seu conjunt. D'altra, atès el caràcter instrumental del dret processal per a la realització del dret substantiu, és necessari haver completat l'estudi del dret penal.

Amunt

És molt recomanable haver superat les assignatures de Dret processal Civil I, i el conjunt d’assignatures que integren l’estudi del dret penal.

Amunt

Per aquesta assignatura s'estableixen els següents objectius:
 
Coneixements acadèmics i disciplinars (coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura).

1. Conèixer els principis del procés penal, la seva interrelació amb el dret material, la seva influència en l'estructura del procés i la seva correlació constitucional.
 2. Saber determinar la competència dels òrgans judicials de l'ordre penal a partir dels criteris legals, i conèixer el seu tractament processal.
3. Aprendre els qui poden actuar com a parts en el procés penal, les seves funcions, facultats i pressupòsits d'actuació.
4. Conèixer la dinàmica del procés penal, a través de la regulació de les seves diferents fases distingint aquelles institucions que tenen una regulació específica en el procés ordinari i en el procés abreujat. 5.Comprendre la configuració del dret als recursos en matèria penal i la sistemàtica dels recursos previstos en l'ordenament jurídic espanyol.
6. Entendre el procés penal com el conjunt de garanties, constitucionals i legals, que assisteixen totes les persones que s'enfronten a la imposició d'una pena.
7. Conèixer detalladament l'anomenat judici ràpid i el judici per delictes lleus, per la seva important aplicació pràctica. Tant quant a la seva procedència com al seu desenvolupament.
8. Detectar els pressupòsits de procedència de la resta dels procediments especials penals, així com els seus aspectes més definitoris.

Competències professionals (conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit disciplinar de l'assignatura).

Específiques:
 
1-. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques en l'àmbit del dret.
2-. Interpretació dels texts jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
3-. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
4-. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
5-. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.
6-. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

Transversals:

1-. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
2-. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Amunt

1.Sistemes i principis del procés penal
2.Subjectes i objecte del procés penal. Jurisdicció, competències, parts i objecte
3.La fase d'instrucció
4.Fase intermitja i judici oral
5.Finalització del procés
6.Altres procediments. Procediments especials

Amunt

Material Suport

Amunt

El material didàctic de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'ensenyament i aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica d'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES) i el treball sobre els casos pràctics proposats als mòduls, i per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts a partir de documents complementaris en format electrònic.

D'altra banda, dins l'espai virtual de l'aula es troben a disposició de l'estudiant les guies d'estudi (GES), la funció de les quals és orientar i facilitar el procés d'aprenentatge.

Igualment, és imprescindible, com a material bàsic d'aquesta assignatura, el text complet i actualitzat de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) i legislació complementaria.  Aquesta normativa la podreu trobar, juntament amb d'altra d'interès, a l'Espai de l'Aula:  Materials i fonts > Fonts d'informació.

Amunt

De la Oliva Santos, A. (et al.)Derecho procesal penal, Ed. CEURA, Madrid, darrera edició.

Montero Aroca, J. (et al.)Derecho Jurisdiccional, Tomo III (Proceso penal), Editorial Tirant lo Blanch, València, darrera edició.

Moreno Catena, V., Cortés Domínguez, V.Derecho procesal penal,  Editorial Tirant lo Blanch, València, darrera edició.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau en dret (240 crèdits ECTS), dins del marc general d'adaptació de l'ensenyament universitari a l'espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

El sistema de crèdits europeu ECTS (European Credit Transfer System) es basa en la càrrega de treball de l'estudiant necessària per a aconseguir els objectius (coneixements i competències) de cada assignatura. El càlcul ECTS es fa d'acord amb unes 25 hores de treball per crèdit; sempre tenint present, però, que es tracta d'un càlcul de temps teòric amb el que es preveu que l'estudiant mitjà pugui assolir els objectius establerts per a cada assignatura. Les hores de dedicació reals, doncs, poden variar en funció dels coneixements previs i de les destreses i circumstàncies de cada estudiant.

L' assignatura està integrada per materials docents, recursos a l'aula, guies d'estudi, exercicis d'autoavaluació i activitats d'Avaluació contínua (PAC). Al calendari de l'assignatura, s'establirà el contingut concret dels mateixos. El seguiment de les activitats i els exercicis establerts com a itinerari d'aprenentatge és fonamental per al desplegament del nou format docent ECTS, ja que permetrà treballar i assolir adequadament els objectius (coneixements acadèmics i disciplinars, i competències professionals) establerts per l'assignatura. Per aquest motiu, és altament recomanable el seu seguiment.

Com a part integrant del procés d'aprenentatge, l'Avaluació Contínua està pensada per a potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i l'assoliment dels coneixements i competències de l'assignatura. El seguiment de l'avaluació contínua no només es pot traduir en una component important de la valoració del rendiment acadèmic, sinó que és una eina fonamental que es posa a l'abast de l'estudiant per tal de facilitar un ritme de treball i d'estudi rigorós i organitzat del seu procés d'aprenentatge. Per tant, encara que no es compleixi amb el ritme (temporització) de seguiment de l'Avaluació Contínua, és fonamental que l'estudiant treballi les PAC i les seves solucions com a part integrant de l'estudi de l'assignatura i de l'assoliment de les competències que s'hi estableixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

1.- L' avaluació contínua es composa de 5 activitats (PAC).  Cada PAC podrà consistir en vàries qüestions teòriques, comentaris jurisprudencials i casos pràctics.

2.- Els enunciats, instruccions, el temps necessari per a la realització de cadascuna de les proves i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC, tenint en compte que l'activitat s'ha de resoldre un cop estudiada la matèria de referència. El consultor facilitarà, a la data assenyalada en aquest pla docent i a la PAC corresponent, unes solucions tipus als exercicis proposats. És precís ressaltar que la finalitat bàsica d'aquestes solucions tipus és que l'estudiant les pugui contrastar amb les seves pròpies respostes i detecti els seus possibles errors, realitzant així ja una tasca d'autoavaluació. 

3.- El seguiment de l'avaluació contínua pressuposa necessàriament la lectura i estudi dels materials docents d'acord amb la planificació establerta. L'estudiant es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del Pla docent.  

Plagi / CòpiaLa UOC disposa de mecanismes i eines eficients de detecció de plagi i de còpia entre estudiants. Per ajudar-vos a citar correctament i evitar aquests problemes, podeu consultar la "Guia d'elaboració de les PAC", disponible a l'apartat de "Materials i fonts" de l'aula.

Amb independència de qui sigui l'estudiant que hagi estat causant de la còpia/plagi, l'amonestació acadèmica per mal ús del sistema de l'avaluació continuada recaurà, per igual, sobre tots els estudiants implicats, i d'aquestes conductes s'en podran derivar les sancions disciplinàries corresponents per infracció de la Normativa de drets i deures.

La possibilitat de qualificar una conducta com a còpia/plagi i l'eventual imposició d'una amonestació acadèmica i/o sanció disciplinària pot produir-se en qualsevol moment de l'Avaluació Continuada del semestre en curs respecte de totes les Proves d'Avaluació, encara que ja hagin estat avaluades i/o estigui posada la nota final de l'Avaluació Continuada.

En casos de còpia, plagi o mal ús del sistema d'AC, la qualificació corresponent serà una D i podrà determinar el suspens directe de l'assignatura, sense possibilitat de realitzar l'examen.

També tindran la qualificació de D les PAC amb un nivell molt insuficient o clarament deficient. En aquest darrer cas, amb una D en una PAC, l'estudiant podrà continuar l'AC, però haura de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

4.- Per superar l'avaluació contínua amb una qualificació de C+, B o A,  l'estudiant ha de realitzar totes les PAC (CINC EN TOTAL) i que, a més, s'adeqüin a les competències acadèmiques i professionals que s'estableixen per aquesta assignatura. 

5.-  La qualificació final d'avaluació contínua vindrà determinada per la valoració global del treball de l'estudiant realitzat durant el curs. A aquests efectes es ponderarà, a més de les PAC realitzades, els diferents progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i assoliment de les competències acadèmiques i professionals que s'estableixen per aquesta assignatura.

6. Tenint en compte les consideracions anteriors, les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera:  

  • Per tal de poder superar l'AC amb una qualificació final de C+, B o A, l'estudiant ha de realitzar TOTES les PAC de l'assignatura. L'obtenció de dues C- o una D en els exercicis d'AC, desqualifica automàticament a l'estudiant per superar l'AC. L'estudiant, no obstant, podrà seguir igualment l'AC, encara que haurà de realitzar l'examen final per tal de superar l'assignatura.
  • La qualificació final de C- s'adjudicarà als estudiants que han seguit l'AC (com a mínim 50% d'exercicis lliurats) però no l'han superada.  
  • La qualificació final de D es reserva als casos de còpia o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PAC realitzades) i s'aplicarà a tots els estudiants implicats.
  • Per defecte, la qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin realitzat el 50% de les PAC.

Amunt

L'avaluació final d'aquesta assignatura consistirà en una Prova de síntesi per aquells estudiants que hagin superat l'avaluació contínua (A, B, C+) o un Examen  per aquells estudiants que no hagin seguit l'avaluació contínua o no l'hagin superada (C-, D, N).

Per als estudiants que hagin realitzat l'AC satisfactòriament (A, B, C+), la Prova de síntesi tindrà com a objectiu completar el procés d'aprenentatge realitzat al llarg del curs i l'assoliment dels objectius i competències de l'assignatura. Aquesta prova consistirà en la resolució de diversos casos pràctics.

Amb relació a les Proves de Síntesi, cal tenir en compte els següents aspectes:
- La Prova de Síntesi avalua l'assoliment de les competències de l'assignatura treballades en l'Avaluació Contínua.
- Per poder fer la Prova de Síntesi cal haver superat l'Avaluació Contínua.
- La Prova de Síntesi està pensada per poder ser realitzada en una hora.

 Per a la resta d'estudiants (qualificacions N,  C- o D) s'haurà d'acreditar a l'Examen Final que s'han assolit els objectius de l'assignatura (tant els coneixements acadèmics i disciplinars, com les competències professionals), que es descriuen en aquest pla docent. L'examen, de dues hores de duració, contindrà diversos casos pràctics.

 Criteris per determinar la qualificació final de l'assignatura

La nota final de l'assignatura es determinarà d'acord amb els criteris establerts en l'apartat "Consulta del model d'avaluació" d'aquest Pla Docent. En concret, i en funció del model d'avaluació seguit per l'estudiant, es poden plantejar els següents supòsits:

a) L'estudiant que havent superat l'AC (AC) hagi realitzat la Prova de Síntesi (PS). La nota obtinguda a la Prova de Síntesi es creuarà amb la nota d'Avaluació Contínua sempre que hagi obtingut una nota mínima de 3'5 a la Prova de Síntesi. En aquest cas, la nota final de l'assignatura resultarà del següent creuament d'acord: la nota de l'AC tindrà un valor del 60% , i la nota de la PS, un 40%.

En el supòsit que la nota de la PS sigui inferior a 3'5, no procedirà el creuament, essent la qualificació final de l'assignatura l'obtinguda a la PS.

b) L'estudiant que havent superat l'AC hagi optat per realitzar l'examen (en lloc de la PS). És necessari obtenir una nota mínima de 4 a l'examen per tal que es pugui creuar amb la nota de l'AC. En aquest cas, la nota final resultarà del següent creuament: la nota de l'AC tindrà un valor del 35% i la nota de l'examen un 65%.

En el supòsit que la nota de l'examen sigui inferior a 4, no procedirà el creuament, essent la nota final de l'assignatura l'obtinguda a l'examen.

c) L'estudiant que no hagi superat l'AC (qualificació de N,  C- o D) i hagi realitzat l'examen. En aquest cas, la qualificació final serà l'obtinguda a l'examen.

d) L'estudiant que no hagi realitzat la PS o l'examen. Amb independència de la nota d'AC, la qualificació final de l'assignatura serà una N= No presentat.

Amunt