Projectes de planificació de TI Codi:  B2.344    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El rol de la direcció de sistemes d'informació ha anat canviant al llarg dels últims anys, des d'una visió tècnica i de gestió de la infraestructura d'operacions (el 'cap' del departament de processament de dades) fins a una visió cada vegada més estratègica i d'aportació de valor al negoci. Actualment, el treball del director de sistemes consisteix, en primer lloc, a proporcionar a la resta dels directius la informació que necessiten per gestionar el negoci i, en segon lloc, administrar els sistemes informàtics de l'empresa.

 Quan ens referim a una direcció estratègica volem fer èmfasi en el paper més proactiu i transformador que tenen les tecnologies de la informació en relació al negoci i a la necessitat d'alinear els Sistemes i Tecnologies de la Informació (SI/TI) amb l'estratègia de l'empresa en conjunt. Per la influència i pel volum d'inversió i despesa que ja representen en les empreses, els SI/TU formen part cada vegada més de l'agenda de la direcció general i del comitè de direcció de les empreses. El concepte d'alineament estratègic i els temes principals de la direcció estratègica de SI/TI, i consegüentment de l'assignatura, es presenten en el primer mòdul "Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació".

 Actualment, els SI/TI no només serveixen per suportar les operacions del dia a dia, sinó que també permeten a l'empresa relacionar-se de manera diferent amb proveïdors, clients i socis i fer explotar noves oportunitats de negoci. La utilització de la informació i de la tecnologia travessa i pot transformar tota la cadena de valor de l'empresa o de sectors industrials enters. És font d'avantatge competitiu però també de risc estratègic. Els conceptes de cadena de valor, avantatge competitiu i el rol 'dual' dels SI/TI en relació amb l'estratègia de l'empresa són conceptes introduïts per Michael Porter, que presentem en el mòdul 2 "Tecnologies de la Informació i estratègia d'empresa".

 Les tecnologies de la informació permeten suportar i transformar (re-enginyeria) els processos de negoci de l'empresa i les relacions que tenen, dins d'i fora de l'empresa. En els últims anys s'han desenvolupat models d'informació integrats (ERP) i aplicacions que suporten de manera completa els processos de negoci i la Internet ha transformat els models de relació de l'empresa amb el seu entorn. En el mòdul 4, "Tecnologies de la informació i processos de negoci", presentem els conceptes de re-enginyeria de processos i els components i la utilització d'aquests tipus d'aplicacions.

 El paper de les tecnologies ha estat augmentar i accelerar el processament i el tràfic d'informació, posar-ho en valor i transformar-ho en coneixement. Però són la formació i el coneixement els que ho expliquen. La generació, tractament, explotació, difusió i utilització de la informació i el coneixement han aflorat en els últims anys com a disciplines cada vegada més importants per a l'empresa i per al personal de SI/TI. En el mòdul 3 "Gestió de la informació i el coneixement en l'empresa", presentem els conceptes bàsics d'aquestes disciplines en relació amb l'adreça de SI/TI.

L'aplicació més rellevant i coneguda de la direcció estratègica de SI/TI és el pla estratègic de SI/TI. En el pla estratègic es produeix l'alineament amb les prioritats de negoci de l'empresa, es defineixen els models d'informació i tecnologia que estaran vigents en l'organització per molts anys i s'estableixen les prioritats d'inversió en tecnologia. En el mòdul 5, "Planificació estratègica de sistemes i tecnologies de la informació" s'estableixen els conceptes i continguts del pla i un marc metodològic per abordar-ho. També es proposa un cas pràctic complet de Planificació Estratègica, com a il·lustració per als estudiants i també com a context de treball per a algunes proves i pràctiques.

No obstant això, l'èxit o fracàs del pla i, en conjunt, de la direcció estratègica de SI/TI té a veure, en sentit ampli, amb aspectes de l'organització, la relació del departament de SI/TU amb el conjunt de l'empresa i la manera de distribuir i proveir els serveis (juntament amb aspectes culturals i de gestió de les persones, que no tractem en aquesta assignatura). En el mòdul 6, " Transformació de la Funció Informàtica", introduïm els temes de l'organització i distribució els processos de SI/TI dins de l'empresa i les formes de provisió de serveis, inclosa l'externalització o outsourcing.

 

Amunt

Aquesta assignatura es comuna a diferents plans d'estudis. Recomanem a l'estudiant la consulta d'aquesta secció al Pla dels estudis dels que estigui matriculat, o la consulta amb el seu tutor.

Amunt

L'assignatura proporciona una comprensió bàsica i alguns instruments bàsics de l'ús estratègic dels sistemes d'informació a l'empresa, la seva relació amb els processos de negoci, la planificació estratègica i l'organització de la funció informàtica. Per tant, resulta útil en un nivell bàsic per la relació amb els clients i usuaris dels diferents departaments de l'empresa i per l'exercici progressiu de funcions directives dins els departaments d'informàtica.

Amunt

Tenint en compte que amb aquesta assignatura es pretén adquirir un "mestratge" en el domini de la direcció de les TIC i, en particular, en l'aportació de les TIC al negoci, és convenient que l'estudiant estigui familiaritzat en un nivell bàsic amb els continguts de l'organització i el funcionament de les empreses i de la funció i els departaments TIC, o, si escau, realitzi els complements de formació que se li ofereixen.

Més en concret, els coneixements recomanables són els següents:

 • Organització de l'empresa i dels seus processos de gestió més importants.
 • Fonaments de sistemes d'informació.
 • Integració de Sistemes d'Informació.
 • Gestió de Projectes.

 Així mateix, com la metodologia de treball està basada en l'estudi i la realització de casos pràctics i la recerca autònoma d'informació, és convenient que l'estudiant estigui familiaritzat amb aquestes tècniques i competències: recerca de fonts d'informació, anàlisi d'informació quantitativa i qualitativa, capacitat de síntesi i obtenció de conclusions, capacitats de comunicació escrita.

 Finalment, aquesta matèria inevitablement requereix el maneig a nivell de comprensió i lectura de la llengua anglesa, ja que una part dels materials de referència, així com les fonts de recerca són sovint textos en anglès.

Amunt

Veure si us plau l'apartat anterior de "Coneixements previs"


Amunt

Objectius

En acabar l'estudi de l'assignatura, els estudiants hauran de ser capaços de comprendre els conceptes bàsics de l'estratègia d'empresa i el paper que tenen els SI/TI en l'assoliment dels objectius del negoci i, en particular:

 1. Entendre el concepte d'alineament estratègic dels SI/TI i els temes principals de la direcció estratègica de SI/TI, en particular, l'evolució del rol de la direcció d'informàtica i el paper de la direcció general i el comitè de direcció en la definició de les estratègies de sistemes i tecnologies.
 2. Entendre els conceptes principals d'estratègia d'empresa, tal com han estat exposats per Michael Porter i altres autors: la cadena de valor, les estratègies competitives i l'atractiu d'un mercat; el rol doble de la tecnologia (alhora font d'avantatge i de risc competitiu) i particularment d'Internet.
 3. Comprendre el funcionament operatiu de la cadena de valor mitjançant la gestió dels processos de negoci i la utilització de la tecnologia per a suportar i transformar els processos, el concepte de reenginyeria i les noves aplicacions de gestió per processos.
 4. Comprendre les estratègies, les polítiques, els processos i les eines principals de la gestió de la informació i el coneixement en l'empresa, i el valor de la informació com a actiu estratègic principal de les empreses en l'entorn competitiu actual.
 5. Entendre el procés i continguts de la planificació estratègica de SI/TI i disposar d'una aproximació metodològica per a emprendre-la en l'empresa.
 6. Comprendre l'evolució i transformació de la funció informàtica en l'empresa, els factors que l'han produïda i les formes que adopta, tant pel que fa al negoci com pel que fa a la relació amb proveïdors i socis.

 

Competències

Per als estudiants del Master en Enginyeria Informàtica les competències a treballar i adquirir són les següents:

 

Competències Generals

C2. Capacitat per la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.

C5. Capacitat per l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació, gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria en Informàtica, seguint criteris de qualitat i mediambientals.

C6. Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.

C7. Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

C8. Capacitat per l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.

C9. Capacitat per comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'Enginyer en Informàtica.

C10. Capacitat per aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica.

C11. Capacitat per saber comunicar (de forma oral i escrita) les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

C12. Posseir habilitats per l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

 

Competències en Direcció i gestió

C13. Capacitat per la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

C14. Capacitat per la planificació estratègia, elaboració, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'Enginyeria Informàtica relacionats, entre unes altres: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambiental i en entorns de treball multidisciplinaris.

C15. Capacitat per la direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat dels productes i la seva homologació.

 

Master en Aplicacions Multimèdia

C1. Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.

C5. Capacitat per planificar, gestionar, dirigir i coordinar projectes d'àmbit multimèdia.

C6. Capacitat per proposar, dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i continguts multimèdia.

C7. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals a l'entorn de les TIC i en la societat xarxa.

 

Master en Seguretat Informàtica

En aquesta assignatura es treballen tant competències bàsiques i generals, competències transversals a tots els estudis i matèries i un conjunt de competències específiques.

 

Competències bàsiques i generals

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit i autònom.

 

Competències transversals

CT2. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals a l'entorn de les TIC.

CT3. Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.

CT4. Capacitat d'aprenentatge autònom consultant informació.

CT7. Ús de l'anglès com a llengua vehicular en l'àmbit tecnològic.

 

Competències específiques

CE46. Capacitat per a l'adreça de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

CE47. Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos amplis i multidisciplinaris.

CE48. Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, adreça, coordinació i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre uns altres, amb: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.

 

Amunt

Mòdul 1: Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació. 

Mòdul 2: Tecnologies de la informació i estratègia d'empresa. 

Mòdul 3: Planificació estratègica de sistemes i tecnologies de la informació. 

Mòdul 4: Transformació de la Funció Informàtica.

Mòdul 5. Direcció estratègica de la infrastructura tecnològica i les operacions

Mòdul 6. Innovació: Models de negoci bassats en les TIC.

Cas Pràctic: El Pla Estratègic de Sistemes d'Informació de l'Ajuntament de Barcelona.

Cas Pràctc: El cas DEFSA (no figura a l'aula; es lliurarà durant el curs).

 

 

Amunt

El plan estratégico de sistemas de información del Ayuntamiento de Barcelona. Caso práctico PDF
Dirección estratégica de sistemas de información (Vídeos) Audiovisual
Caso de estudio SITIC - GDS XML
Caso de estudio SITIC - GDS DAISY
Caso de estudio SITIC - GDS EPUB 2.0
Caso de estudio SITIC - GDS MOBIPOCKET
Caso de estudio SITIC - GDS KARAOKE
Caso de estudio SITIC - GDS HTML5
Caso de estudio SITIC - GDS PDF
Introducción al business intelligence y big data PDF

Amunt

 1. El material de referència que consta de sis capítols que serà la referència on consultar els continguts teòrics de l'assignatura disponible tant en format PDF com web.
 2. La documentació d'un cas pràctic que servirà de context per a realitzar les activitats de l'assignatura.
 3. Addicionalment, durant el decurs del semestre, els estudiants rebran informació sobre els coneixements i materials que han de treballar en profunditat, així com de les proves que han de lliurar per mostrar l'assoliment de cada competència, a través de les Guies d'Estudi.
 4. Altres materials complementaris que eventualment el consultor pot anar proporcionant a través de l'aula

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt