Seminari d'investigació Codi:  C0.743    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Seminari de Recerca constitueix el moment culminant del procés d'aprenentatge de el "Postgrau en Recerca e-learning". En ell se sintetitzen i es posen en pràctica de manera sistemàtica i rigorosa els coneixements treballats en les altres assignatures del programa que possibiliten avançar en el desenvolupament de les competències en recerca.

Amunt

Aquest programa, i el seminari en particular, estan orientats a dotar als estudiants de les competències necessàries per iniciar-se en la recerca, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l'e-learning. Les competències específiques a aprofundir en aquest seminari són:

  • Dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca.
  • Comunicar la recerca segons les regles de l'escriptura científica.

Amunt

Per a la realització d'aquest seminari és aconsellable haver cursat les assignatures de "Recerca en e-learning" i "Mètodes de recerca en línia", i haver cursat o estar cursant les assignatures "Construcció d'instruments per a la recerca" i "Tècniques d'anàlisis de dades" d'aquest programa. És important també comptar amb competències de comprensió lectora en anglès. L'anglès és l'idioma predominant en l'àmbit de la comunicació científica i per tant la major part de les recerques i la informació més actualitzada sol trobar-se en aquest idioma.

Amunt

Aquest seminari proposa una sèrie d'activitats d'aprenentatge amb els següents objectius:

  • Identificar una problemàtica de recerca en l'àmbit abordat al programa de postgrau.
  • Elaborar un projecte de recerca respectant principis de pertinència, coherència i viabilitat.
  • Crear o seleccionar instruments apropiats per a la recollida de dades i/o informació.
  • Analitzar dades i/o informació segons tècniques adequades en funció del problema de recerca plantejat.
  • Redactar un informe de recerca segons principis de simplicitat, cohesió i coherència.

Amunt

L'itinerari general del Seminari suposa la realització d'una sèrie d'activitats genèriques com es descriuen seguidament:

 

Definició d'un tema i problema de recerca.

Elaboració d'un projecte de recerca

Desenvolupament del projecte de recerca - Informe d'avanç 1.

Desenvolupament del projecte de recerca - Informe d'avanç 2.

Iinforme final de recerca

El recorregut d'aprenentatge es complementa amb una sèrie d'instàncies de consulta definides entre el tutor i l'alumne en funció de les característiques del projecte i de les necessitats de les parts.

Amunt

Mètodes d'investigació quantitativa. Episodi 0 Web
Intro. mètodes d'investigació en psicologia Web
Mètodes d'investigació qualitativa Web
El tema i la pregunta de recerca. Recursos i qüestions metodològiques de la recerca PDF
Mètodes d'investigació quantitativa XML
Mètodes d'investigació quantitativa DAISY
Mètodes d'investigació quantitativa EPUB 2.0
Mètodes d'investigació quantitativa MOBIPOCKET
Mètodes d'investigació quantitativa KARAOKE
Mètodes d'investigació quantitativa HTML5
Mètodes d'investigació quantitativa PDF

Amunt

Per a la realització del seminari s'han elaborat a més una sèrie d'instruments metodològics que donen suport a la realització de les activitats (veure apartat activitats). Aquests instruments metodològics consisteixen fonamentalment en una sèrie de plantilles acompanyades amb indicacions i explicacions particulars a cadascuna i un conjunt de rúbriques per la autovaloración de l'avanç del treball. Cal destacar que la rúbrica que s'utilitza per a aquesta fi és la mateixa que s'utilitzarà en l'avaluació del Treball Final de Recerca.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt