Investigació en e-learning Codi:  C0.747    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura forma part de l'itinerari d'especialització en recerca en e-learning del Màster, i s'orienta cap a l'adquisició de coneixements teòrics i aplicats i la consolidació de les competències professionals que es van desenvolupant al llarg d'aquest programa. En concret, la present assignatura ofereix als professionals de l'educació i la formació l'oportunitat d'adquirir els coneixements, competències i recursos necessaris per al disseny i posterior realització d'investigacions en el camp educatiu i, concretament, en l'àmbit de l'educació i les noves tecnologies (e-learning).

El disseny de l'assignatura s'ha realitzat per promoure l'adquisició de coneixements específics i aplicats des de les diferents perspectives des de les quals podem abordar l'estudi, comprensió i / o explicació de la realitat educativa. Per a això, l'assignatura comença amb un primer bloc en què es proposa una reflexió i anàlisi sobre els principals àmbits i línies de recerca (tant consolidades com emergents) relacionades amb l'Educació i les TIC (e-learning).

Aquesta reflexió inicial, clau per conèixer l'actual panorama investigador, ha de servir de base perquè l'alumne / a es centri en una línia d'investigació i es familiaritzi amb els elements bàsics del procés científic. Per a això, es proposa l'elaboració d'un article científic que suposi una revisió de la literatura.

Un tercer i quart bloc de l'assignatura tenen com a finalitat que l'alumne / a sigui capaç d'identificar un problema de recerca, així com concretar a través de la formulació adequada de preguntes d'investigació, objectius i / o hipòtesis, en funció de la naturalesa quantitativa, qualitativa o mixta en què se situa el problema de recerca que es pretén abordar.

Cal assenyalar que aquesta assignatura està estretament relacionada amb altres de l'especialitat en què se situa, especialment Mètodes d'investigació, així com el seminari de recerca en el qual l'alumne / a ha de desenvolupar el seu TFM.
 

Amunt

L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis

L'assignatura Recerca en e-learning  s'inscriu en la especialitat "Recerca en e-learning" del programa de Màster en Educació i TIC.

Especialitat I

Especialitat II

Especialitat III

Especialitat IV

Direcció i gestió en e-learning

Disseny tecnopedagògic per a l'educació

Recerca en e-learning

 Docència Universitària en línia

Obligatoris

Obligatoris

Obligatoris

Obligatoris

24 ECTS

24 ECTS

24 ECTS

24 ECTS

Especialitat III: Recerca en e-learning

Aquesta especialitat està orientada a dotar els estudiants de les competències necessàries per iniciar-se en la investigació, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l' e-learning. Igualment, se'ls faciliten eines que els seran de gran utilitat per desenvolupar la investigació en xarxa i a la xarxa i, en particular, per poder desenvolupar els projectes d'iniciació a la Investigació. Les seves assignatures:

Recerca  en e-learning                                       6 ECTS

 Mètodes de recerca                                              6 ECTS

Tècniques d'anàlisi de dades                                  6 ECTS

Construcció d'instruments per a la recerca              6 ECTS

Amunt

Educació a distància, e-learning, educació primària, educació secundària, educació superior, educació no formal, educació vocacional

Amunt

Si bé són recomanables algunes nocions bàsiques sobre la investigació i el propi mètode científic, l'assignatura Investigació en e-learning es planteja com una assignatura introductòria, a l'inici de l'itinerari d'investigació del Màster en Educació i TIC (e-learning).

En el referit a les assignatures que s'ofereixen en el Màster, són òbvies les connexions amb Mètodes i tècniques d'investigació en línia, pertanyent a aquest mateix bloc modular - Iniciació a la investigació en l'aplicació de les TIC a l'educació i a la formació (e-learning). En aquesta assignatura, l'objectiu és aprofundir en les diverses opcions metodològiques per respondre amb èxit a les preguntes d'investigació. Per aquesta raó, i atès el seu caràcter aplicat, l'opció ideal és començar per una aproximació introductòria a la investigació en Investigació en e-learning, o almenys cursar-les simultàniament.

La realització d'ambdues assignatures habilita l'estudiant per finalitzar amb èxit l'itinerari de recerca, culminant amb el Seminari d'investigació. En aquest context, és important assenyalar que les assignatures metodològiques es poden considerar com a «preparatòries» per a l'elaboració el Treball Final de Màster (TFM). Per tant, l'estudiant ha d'anar fent les PAC d'aquestes assignatures pensant en el seu TFM. Aquest Treball Final de Màster, versarà algun àmbit/línia del nostre programa (Educació i TIC/ e-learning). 

Amunt

Recomanem a l'alumnat que tingui uns coneixements bàsics sobre epistemologia, paradigmes, models i dissenys d'investigació, així com tot allò relacionat amb els codis deontològics i ètics en investigació educativa. De totes maneres l'assignatura es planteja com una assignatura introductòria i tractarà tots aquests temes amb detall.

 

Nota: Aquesta informació és orientativa, i es pot veure modificada per part del professorat de l'assignatura, si així es considera convenient. En aquest sentit, és el Pla Docent el que actualitza i estableix sempre la darrera versió respecte les característiques de cadascuna de les assignatures. 

Amunt

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant les bases conceptuals sobre el propi procés d'investigació, la seva aplicació al camp de l'educació i les TIC (e-learning), i donar començament a l'elaboració d'una proposta original de projecte de recerca . Així doncs, permetrà als estudiants obtenir les següents competències específiques en investigació educativa:

 • Posicionament crític davant la confrontació o complementriedad de les metodologies quantitatives i qualitatives de la recerca en educació
 • Familiarització amb les àrees de recerca en e-learning.
 • Conèixer els rudiments científics d'una recerca en l'àmbit de l'e-learning.
 • Ús efectiu de recursos en xarxa per a la investigació.
   

Les activitats de l'assignatura detallen específicament les competències a desenvolupar en cadascuna d'elles. Les activitats estan articulades al voltant del intercanvi a l'aula, on es busca incentivar el treball grupal i la discussió, la creació de coneixement en grup. Les competències transversals lligades a aquest enfocament són:

 •  Treball en grup
 •  Discussió crítica i intercanvi de dades
 •  Informació i coneixements amb els companys i els professors al Campus Virtual de cara a la consecució dels objectius proposats
 •  Adquisició dels coneixements metodològics interpersonals per afrontar reptes professionals o d'investigació de forma rigorosa
 •  Argumentació de les decisions preses.

Amunt

Els continguts a treballar estan estructurats en base a les PAC que cal realitzar:

 

- Bloc 1. Àmbits i línies de recerca en Educació i TIC (e-learning)

- Bloc 2. Com realitzar una revisió de literatura científica.

- Bloc 3. Formulació d'un problema d'investigació

- Bloc 4. Desenvolupament de preguntes d'investigació, objectius i hipòtesis.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt