Projecte en Dificultats i trastorns de l'aprenentatge Codi:  C1.717    Crèdits:  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'estudiantat ha de cursar i superar el Projecte Final de Postgrau (PFP) per a poder obtenir la titulació de Diploma de Postgrau. El PFP és un projecte orientat al desenvolupament d'una intervenció en el camp professional. Mitjançant el PFP, l'estudiant ha d'integrar i aplicar -amb criteri professional, creatiu i innovador- les competències adquirides al llarg del Diploma de Postgrau, incorporant-ne de noves relacionades específicament amb el PFP (autonomia, iniciativa, posada en pràctica i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies adquirides anteriorment).

Així doncs, el PFP constitueix una de les «execucions clau» que mostra el nivell de formació adquirit als estudis cursats. El PFP té una càrrega docent de 3 crèdits ECTS, la qual cosa equival a 75 hores de treball per part dels estudiants.

Amunt

L'assignatura Projecte final de postgrau en Dificultats i trastorns de l'aprenentatge forma part del Diploma de Postgrau de Dificultats i Trastorns de l'Aprenentatge.  És una assignatura obligatòria i consta de 3 crèdits (sobre el total de 33 crèdits del Postgrau). 

Amunt

El contingut d'aquesta assignatura representa un aprofundiment en els trastorns del aprenentatge. Estan pensats per ser d'utilitat als/a les professionals de tot tipus d'entorns educatius, ja sigui d'àmbits d'intervenció educativa formal, no formal, com per a professionals de l'àmbit clínic.

Amunt

Coneixements sobre els sons de la parla, i especialment sobre els sons de la llengua catalana.

Amunt

L'objectiu fonamental del PFP és que l'estudiant hagi de resoldre un cas pràctic partint de diferents fonts reals (informes, proves, activitats, enregistraments d'àudio, etc.). En aquest sentit, el PFP es basa en el mètode de cas de tal forma que els estudiants, a partir d'una informació inicial d'una realitat concreta, hagin d'iniciar i desenvolupar tot el procés d'anàlisi de les dificultats i disseny de la intervenció.

  Competències bàsiques i generals:

- Capacitat dels estudiants per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Capacitat dels estudiants per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Capacitat dels estudiants per saber comunicar les seves conclusions - i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Capacitat per a la presa de decisions.

- Capacitat per al disseny i la gestió de projectes professionals.


Competències transversals:

- Capacitat d'expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.

 Competències específiques:

- Capacitat per comprendre els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l'aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars amb l'objectiu d'ajustar l'atenció educativa als infants amb dificultats de l'aprenentatge i el trastorn del llenguatge.

 - Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge així com les alteracions que es deriven.

- Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

- Capacitat per conèixer i seleccionar les diferents estratègies, procediments i recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

- Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

- Capacitat per dominar els mètodes d'investigació relacionats amb dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Amunt

Dins del PFP podem distingir diversos tipus de continguts. Bàsicament, podem destacar els següents:

  • Contextualització del saber en realitats específiques.
  • Ús dels coneixements específics per a la interpretació de les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
  • La pràctica en l'atenció de nens amb dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
  • Destreses vinculades a la investigació-acció (coneixement de la realitat, elaboració d'hipòtesis de treball, elaboració d'estratègies d'actuació, etc.).
  • Actituds i valors necessaris en la intervenció amb nens amb dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

Amunt

MATERIALS DISPONIBLES A LA BIBLIOTECA DE LA UOC

Aguilar, Eva M.; Serra, Miquel  (2010). A-RE-HA, anaálisis del retraso del habla : protocolos para el anáisis de la fonética y la fonología infantil. Barcelona: UB, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Aguilar, Eva M.; Serra, Miquel (2007). A-RE-PA, anàlisi del retard de la parla : protocols per a l'anàlisi de la fonètica i la fonologia infantil. Barcelona : UB, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Bishop, Dorothy V.M., Leonard, Laurence B. (Eds.) (2000). Speech and language impairments in children : causes, characteristics, intervention and outcome. Hove: Psychology Press.

Bosch, Laura (2004). Evaluación fonológica del habla infantil. Barcelona: Masson.

Estopà, Rosa; Carrera-Sabaté, Josefina; Creus, Imma (2010). Enraonar: lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica. Barcelona : Horsori, 2010.

Gimeno, Ferran; Torres, Begonya (1995). Bases anatòmiques de la veu. Barcelona: Proa.

Owens, Robert E. (2003). Desarrollo del lenguaje. Madrid: Pearson Prentice Hall.

Puyuelo Sanclemente, Miguel; Rondal, Jean-Adolphe;  Wiig, Elisabeth H. (2000). Evaluación del lenguaje. Barcelona: Masson.

Saborit, Cristóbal ; Julián, Juan Pedro (2005). L'avaluació del llenguatge infantil: ELI .Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

Serra, M.; Solé, M.R.; Serrat, E.; Bel; Aparici, M. (2000). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.    

Tatham, Mark; Morton, Katherine (2006). Speech production and perception [Recurs electrònic]. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Verhoeven, Ludo; van Balkom, Hans (Eds.) (2004). Classification of developmental language disorders: theoretical issues and clinical implications. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Amunt

 

Amunt

El PFP es construeix fonamentalment en un procés de tutorització i orientació per part del/de la professor/a col·laborador/a i de treball autònom de l'estudiant. Per a poder realitzar el PFP es portarà a terme un treball pautat amb diferents activitats per part de l'estudiant a través dels quals anirà resolent un cas pràctic.

TASQUES

El sistema de treball d'aquest PFP consisteix en realitzar 1 activitat no avaluable d'entrega obligatòria i 3 proves d'avaluació continuada (PAC). 

Teniu disponible el calendari temporal dins les aules i al final d'aquest pla docent. 

L'estudiant ha de lliurar un total de tres PAC, una per a cada unitat. L'estudiant resol de forma individual les activitats que formen part de la PAC. La fase conclou amb el lliurament de la PAC al registre d'avaluació continuada (RAC).

L'enunciat de la PAC consta directament dins l'aula. 

ESPAIS DE COMUNICACIÓ

El TAULER és l'eina bàsica de comunicació de la consultora amb els estudiants. A través del tauler, la consultora penjarà totes aquelles informacions que vulgui fer arribar a tot el grup. 

En qualsevol moment l'estudiant pot plantejar dubtes o demanar assessorament a la consultora amb relació a qualsevol aspecte del temari que li resulti dificultós o que consideri susceptible de discussió o reflexió.

Tot i que, si ho desitja, l'estudiant pot adreçar els dubtes a la consultora de forma personal, es recomana que les preguntes i reflexions s'adrecin al FÒRUM de l'aula, a fi que tothom es pugui beneficiar del procés. En aquest sentit, encoratgem els estudiants a intervenir per ajudar els seus companys en la resolució dels dubtes o per enriquir la discussió.

Les preguntes o dubtes que l'estudiant realitzi a la consultora es respondran el més aviat possible (als espais on s'hagin realitzat, al Fòrum o en el correu privat).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en un sistema denominat avaluació contínua (AC), que consisteix en la realització d'una sèrie d'activitats proposades com a pla docent de l'assignatura. La realització de les 'Proves d'Avaluació Contínua' (PAC) té com objectius principals l'estudi dels mòduls de l'assignatura i l'avaluació dels coneixements adquirits.

Els estudiants que participen del ritme d'activitats que proposa l'AC comproven, amb l'ajuda del consultor/a, el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

 Descripció de les Proves d'Avaluació Contínua (PAC) i temporització

Per complir amb els objectius de l'avaluació contínua, els estudiants hauran de realitzar les diferents activitats que es proposaran durant el curs.

Concretament, es tracta de realitzar 1 activitat no avaluable (entrega obligatòria) i 3 PAC. El/la professor/a col·laborador/a indicará la qualificació de cada PAC. La nota final del Projecte Final de Postgrau s'obtindrà amb la ponderació de les notes seguint aquesta fórmula:

-PAC 1 - Quines dificultats són rellevants en l'alumnat amb trastorn de l'aprenentatge? : 35%

-PAC 2 - Programa d'intervenció: 35%

-PAC 3 - Treball final: 30%

Per superar l'AC s'han de presentar les tres activitats proposades, aprovant (A-9/10-, B-7/8-, C+-5/6-), com a mínim, dues de les tres activitats. El suspens d'una de les tres PEC amb una qualificació de C-(3/4), dóna dret a fer mitja amb les notes obtingudes amb les altres dues PACs, mentre que un suspens amb una D(0-2), donarà lloc al suspens de l'AC. 

Segons la Normativa d'Avaluació Contínua establerta a la UOC, per tal que a l'estudiant obtingui una qualificació final d'AC de "N" (No Presentat), ha de lliurar menys d'un 50% de les activitats proposades. És a dir, tots els estudiants que lliurin menys de la meitat de les PAC's, tindran com a qualificació final d'AC una "N". En el cas d'aquesta assignatura on s'entreguen tres PACs, aquells alumnes que lliurin menys de dues, tindran com a nota al seu expedient una "N", però aquells que en presentin només dues, es farà la mitjana entre les dues presentades. Si l'estudiant obté una mitaja superior a 5 pot superar l'assignatura. 

Durant el curs s'aniran proposant les diferents PAC's, amb els enunciats, les instruccions, el temps necessari per a la realització de cada una de les proves, i els seus criteris de correcció. Les PACs s'han de lliurar dins el termini marcat, sense pròrrogues en els lliuraments. En cas de que l'estudiant tingui un justificant que demostri que no podrà o no ha pogut entregar una de les PACs dins el temps establert haurà de dirigir-se al Servei d'atenció > Tràmits > Altres tràmits, exposar la situació i adjuntar el/s justificant/s: 

Sóc estudiant del Postgrau de Dificultats i Trastorns de l'Aprenentatge. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar PAC/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

[motiu pel qual es demana l'ajornament]

Adjunto el document que ho justifica.

Normativa Acadèmica de la UOC

La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació dels estudiants es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels estudiants és indispensable que els seus treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual, i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

Per tant, cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'Internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en un PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

La UOC disposa d'eines informàtiques per a poder comparar treballs entre estudiants, aules i anys acadèmics diferents, per tant, en cas que es detecti plagi entre estudiants, ambdós estaran automàticament suspesos en aquella assignatura.

Així mateix, en la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Al mateix temps, el fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots els dubtes respecte al contingut conceptual de les preguntes de les PAC's. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta. Això es fonamenta en dues raons:

  • Donar les respostes a preguntes de les PAC es pot interpretar com un acte de còpia o plagi per part dels alumnes implicats, amb les conseqüències que es poden derivar del capítol cinquè de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, tal i com s'acaba de fer esment.
  • Les respostes que es donen poden ser incorrectes i/o induir a confusió la resta de companys/es que potser ja tenien la resposta correcta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest.

Finalment, assenyalar que les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquestes errades. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat de les errades, el professorat col·laborador podrà baixar la nota del treball.

Amunt

La nota final de l'avaluació continuada serà la mitjana ponderada de les tres PAC segons els següents percentatges: PAC 1, 35%; PAC 2, 35%; PAC 3, 30%. 

La qualificació final del PFP serà publicada el 7 de febrer de 2022. 

Amunt

Revisió de la nota de les PAC. Els estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professorat col·laborador amb una explicació raonada sobre perquè es demana la revisió on s'argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

Finalment, l'estudiantat podrà demanar una revisió de la nota final de l'assignatura durant el període d'al·legacions establert del 9 al 13 de febrer de 2022. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al/ a la professor/a col·laborador/a que ha dirigit el treball de l'alumne a l'assignatura, amb còpia al/a la PRA (professor/a responsable de l'assignatura). En aquest missatge ha d'exposar una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió. S'entén per explicació raonada el fet d'argumentar quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. A l'explicació raonada l'alumne ha de proporcionar exemples concrets del seu treball que considera no han segut avaluats correctament Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. Posteriorment, el col·laborador docent i el professor responsable de l'assignatura respondran conjuntament en un correu a la sol·licitud de revisió de l'estudiant.

Amunt