L'execució i la resolució de controvèrsies en els contracte Codi:  C2.191    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura s’estudien les disposicions relatives a l’execució dels contractes i els mecanismes per la resolució de controvèrsies.
En aquesta assignatura s’analitza la normativa relativa a l’execució dels contractes fent una especial èmfasi la subcontractació, la cessió, la modificació contractual, la revisió de preus i la resolució dels contractes.
També s’estudien els mecanismes per a la resolució de controvèrsies en els contractes i, en particular, el recurs davant el tribunal administratiu de recursos contractuals.

Amunt

Objectius:
 •  Aprofundir en el coneixement de la regulació relativa a l’execució dels contractes i els mecanismes per la resolució de controvèrsies.  
 • Conèixer les novetats que en aquesta matèria s’han derivat de les de les directives europees i el seu trasllat a l’ordenament jurídic espanyol
Competències:
 •  Ser capaç d’interpretar la normativa vigent en matèria de contractació pública
 • Ser capaç d’aplicar coneixements especialitzats sobre contractació pública a supòsits concrets
 • Ser capaç d’utilitzar els mecanismes per a la resolució de controvèrsies en la contractació pública

Amunt

 • Efectes i compliment del contracte
 • Interpretació dels contractes
 • Modificació dels contractes
 • Cessió i subcontractació
 • Revisió de preus
 • Extinció dels contactes
 • Tutela dels licitadors i l’adjudicatari

Amunt

L'execució i la resolució de controvèrsies en els contracte Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt