Tècniques de neuroimatge Codi:  M0.277    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu general d'aquesta assignatura és el de proporcionar a l'alumnat els coneixements, eines i competències necessàries per al disseny experimental, l'adquisició i la planificació del  postprocessat dels estudis de neuroimatge en les seves diverses modalitats. 

Amb aquesta formació es pretén que els casos clínics siguin enfocats segons els estàndards científics actuals, adequant la selecció de les eines de neuroimatge per a l'obtenció d'un diagnòstic complet, així com capacitar a l'alumnat per manejar les tècniques més adients en cada cas.

Entre altres coneixements es proporcionaran les bases físiques implicades en els diferents instruments, s'explicaran les diferents tècniques avançades de neuroimatge disponibles en el context científic actual, i es capacitarà a l'alumnat per seleccionar, planificar i emprar les diferents tècniques de neuroimatge segons el model experimental proposat.

Amunt

L'assignatura, amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, s'engloba dins de les assignatures optatives de l'itinerari de recerca del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment rellevants per a l'alumnat que desitgi especialitzar-se en la recerca dels processos cognitius i les alteracions neuropsicològiques a través de les diferents tècniques de neuroimatge i neurofisiològiques existents en l'actualitat.

Amunt

Tècniques de neuroimatge és una assignatura optativa de l'itinerari de recerca; per tant, és convenient haver adquirit les competències i coneixements bàsics sobre els processos cognitius i les seves patologies, a més de com aquests s'avaluen i es rehabiliten.

A més, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana tenir coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avanços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria l'alumnat disposa de l'assessorament necessari per a configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de manera òptima. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent a través del màster de Neuropsicologia.

Amunt

Competències bàsiques i generals 

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma
 • Capacitat per a la presa de decisions: escollir la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitoritzar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.
 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 • Capacitat de compromís ètic: pensar i actuar segons principis de caràcter universal que es basen en el valor de la persona i s'orienten al seu ple desenvolupament.

Competències transversals 

 • Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • Capacitat per comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències específiques 

 • Capacitat per dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigurositat i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.
 • Capacitat per comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més adequades que permeti definir un pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.
 • Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Amunt

L'assignatura es divideix en tres activitats en les quals es treballaran els següents continguts:

Activitat 1. El cervell en alta resolució: Imatges per ressonància magnètica

- Ressonància magnètica estructural (MRI)

- Ressonància magnètica funcional (fMRI)

- Imatges per tensor de difusió (DTI)

Activitat 2. El cervell químic: Mesurament de l'activitat metabòlica mitjançant PET, SPECT i espectroscòpia per RM

- Espectroscòpia per ressonància magnètica

- Tomografia per emissió de positrons (PET)

- Tomografia per emissió de fotó simple (SPECT)

Activitat 3. El cervell a temps real: Electroencefalografia i Magnetoencefalografia

- Encefalografia (EEG)

- Magnetoencefalografia (MEG)

Els materials i recursos per al desenvolupament de cada activitat es poden consultar en l'apartat de "recursos d'aprenentatge" de cadascuna d'elles. Els recursos es presenten ordenats en funció de la seva rellevància per al desenvolupament de l'activitat.

A més es poden consultar una sèrie de recursos i eines complementàries en l'apartat de "Recursos" de l'aula.

Amunt

Material Suport

Amunt

Carter M, Shieh J. 2015. Whole-Brain Imaging, Guide to Research Techniques in Neuroscience.

Amunt

Dinàmica de l'assignatura

Al llarg del semestre es treballaran les diferents unitats de l'assignatura en funció de la temporització que pot consultar-se en l'apartat "Dates Clau" del Pla Docent i al calendari de l'aula.

Per poder assegurar una adequada dinàmica docent és recomanable seguir les següents pautes:

 • Llegir detingudament el Pla Docent al començament de l'assignatura.
 • Connectar-se diàriament al Campus encara que no es tinguin dubtes concrets, ja que pot haver-hi novetats a l'aula que poden resultar d'especial interès i rellevància, tant en el Fòrum com en el Tauler.
 • Llegir i estudiar el material associat a cada unitat al començament de la mateixa.
 • Plantejar en el fòrum de l'aula tots els dubtes, qüestions i comentaris que suggereixi la lectura, treballant així de manera conjunta amb la resta de l'alumnat i l'equip docent.
 • Llegir amb deteniment les activitats d'avaluació contínua plantejades (PAC), i començar a resoldre-les al més aviat possible per poder realitzar-la amb calma.

Ús del Campus

Les principals eines de comunicació que es disposa són les següents:

Bústia de correu electrònic:

És la via de comunicació directa i personal entre el professorat col·laborador i l'alumnat, que permetrà tenir un intercanvi d'informació personalitzada d'aquelles qüestions relacionades explícitament amb els continguts de l'assignatura. S'han de seguir els principis d'economia i concisió en la redacció dels missatges, per aconseguir una comunicació el mes de fluida possible. S'intentarà respondre als missatges en un termini no superior a les 48 hores a partir del moment de la recepció.

Tauler:

És la via mitjançant la qual el professorat col·laborador fa difusió d'aquelles activitats o informacions sobre l'assignatura que interessin al conjunt del grup. És recomanable consultar-ho assíduament.

Fòrum:

Aquest espai permet la interrelació entre tots integrants de l'aula (professorat col·laborador i alumnat). És una eina per al treball de grup, i per fer suggeriments i aportacions sobre l'assignatura que puguin enriquir al conjunt de l'aula. També aquí és important la concisió dels missatges, per agilitzar l'intercanvi d'informació al màxim. Amb la finalitat de convertir-ho en una eina veritablement docent, s'ha d'utilitzar únicament per a realitzar consultes o aportar informació que tingui interès i valor per a tot el grup,  així com per a crear una xarxa d'ajuda mútua per a l'estudi de l'assignatura. Important: el termini de resposta per part del professorat col·laborador a les qüestions plantejades en el fòrum serà de 4 dies per donar així oportunitat a la resta del grup de discutir sobre els temes plantejats.

Registre d'avaluació continuada:

Aquest espai és únicament per enviar les activitats d'avaluació continuada que es vagin realitzant al llarg del semestre. Molt important: aquest canal és l'únic a través del qual s'acceptaran els treballs d'avaluació continuada.

Ús del material

El material bàsic per a l'estudi de l'assignatura és el material associat a cada activitat. Al llarg del semestre el professorat col·laborador anirà donant les pautes per ajudar a l'alumnat amb la selecció de la informació més rellevant i en la comprensió dels conceptes més complexos. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Per seguir l'avaluació continuada (AC) en l'assignatura és necessari realitzar totes les proves d'avaluació continuada (PAC) propostes. No hi haurà prova final presencial.

Les activitats proposades seran activitats de reflexió, elaboració i síntesi sobre la temàtica dels mòduls estudiats i activitats consistents en la resolució de casos. Atès que l'objectiu de les PAC és l'aprenentatge, els dubtes que es generin durant la seva realització es poden plantejar i debatre en el fòrum de l'aula. Es recomana el fòrum, ja que des d'aquest espai es facilita la supervisió del professorat en l'evolució de les discussions i dels dubtes.

És bàsic i fonamental estudiar els mòduls abans de la realització de l'activitat proposada en l'avaluació continuada, ja que l'èxit en les activitats depèn de l'aprenentatge i visió global que proporciona haver estudiat el material prèviament.

Cada estudiant haurà de lliurar cadascuna de les activitats de forma individual mitjançant la bústia de lliurament d'activitats. És fonamental respectar escrupolosament les dates de lliurament de les PAC. No s'admetran PAC lliurades fora de termini.

És molt important que cada estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà una nova entrega de documents degut a un error d'enviament del document correcte.

Cada PAC s'avaluarà amb les notes A, B, C+, C- o D, segons la següent equivalència:

 • A (9-10): Qualificació molt bona
 • B (7-8,9): Qualificació bona
 • C+ (5-6,9): Qualificació suficient
 • C- (3-4,9): Qualificació insuficient
 • D (0-2,9): Qualificació molt baixa
 • N: No presentat

La nota final a partir de l'AC vindrà determinada pels següents criteris:

 • Per superar l'avaluació continuada és imprescindible presentar les totes activitats proposades.
 • Si no es presenta una PAC, la nota corresponent d'aquesta activitat serà una N i la assignatura estarà suspesa.
 • Si qualsevol de les PAC s'avalua amb una D, llavors la nota final serà suspès.
 • Si dues o més PAC s'avaluen amb C-, llavors la nota final serà suspès.
 • La qualificació de l'avaluació continuada serà No Presentat (N) si l'estudiant lliura únicament una PAC. Si es lliuren dos o més PAC la qualificació serà diferent de No Presentat (no es pot superar l'AC sense entregar totes les PACs).

 

Amunt

L'avaluació es farà a través de les proves d'avaluació contínua. Si se supera la AC, la qualificació final de l'assignatura serà la mitjana de les PACs. En cas de no superar la AC, l'estudiant no podrà superar l'assignatura i haurà de tornar a matricular-se.

No hi ha prova final presencial ni virtual.Amunt

En els processos d'ensenyament i aprenentatge basats en el desenvolupament d'activitats d'avaluació que es planifiquen de forma continuada i formativa, el feedback es converteix en l'ajuda educativa que permet a l'alumnat conèixer com va evolucionant en relació amb els objectius que ha d'assolir i les competències que ha de desenvolupar. En aquest sentit, el feedback és en un element clau de l'acció educativa, ja que proporciona una informació rellevant sobre què s'ha fet bé i què no, què pot millorar i com fer-ho.

Després de cada PAC es penjarà a l'aula un arxiu de feedback amb les indicacions pertinents sobre la resolució de les qüestions plantejades en les activitats. Per poder aprofitar al màxim aquestes orientacions de resposta, és necessari que contrastar les respostes donades amb les respostes de l'arxiu de feedback. Es tracta d'un procés d'autoaprenentatge de gran utilitat.

Amunt