Comunicació estratègica i creativa en les organitzacions Codi:  M0.751    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Comunicació estratègica i creativa en les organitzacions aporta els coneixements i les competències  perquè els estudiants siguin capaços d'entendre què és la planificació estratègica des de diferents models teòrics , assumir els conceptes propis de la nova gestió creativa i estratègica de marca i saber escollir els criteris d'avaluació d'un pla, des de les mètriques apropiades fins a la seva periodització i tipologies. L'estudiant haurà de conèixer i entendre aquest procés clau de la comunicació per tal de poder dissenyar, desenvolupar i valorar estratègies de comunicació adequades per a cada marca.  


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch?v=A3xjEyQ6Yi4

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures de matèria obligatòria del Màster.  

Amunt

L'estudiant ha d'adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir funcions professionals com les següents : Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions ; Responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional ; Director de relacions públiques, encarregant d'establir i mantenir relacions entre una empresa o institució i els seus grups d'interès o públics objectiu (stakeholders); Assessor de comunicació; Executiu o director de comptes en agència de comunicació.  

Amunt

És recomanable , haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació :

- Titulacions de l'àmbit de les ciències socials, en àrees de coneixement com a comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting , turisme , administració d'empreses o titulacions afins.

- Qualsevol persona que tingui un títol superior, que estigui interessada en la comunicació i les relacions públiques i que desenvolupi la seva activitat professional en els àmbits esmentats.


No obstant això, aquest programa està dissenyat perquè estudiants provinents d'àmbits diferents puguin seguir-lo amb èxit.  

Amunt

 Objectius

- Entendre què és la planificació estratègica des de diferents models teòrics.

- Aprendre la terminologia bàsica de la planificació estratègica, així com les fases bàsiques de la mateixa.

- Entendre l'evolució del model de comunicació en el seu context actual.

- Assumir els conceptes propis de la nova gestió creativa i estratègica de marca, així com el valor de les accions promocionals.

- Incorporar els coneixements necessaris per al desenvolupament de la fase 1 del pla estratègic (investigació) i de la fase 2 (estratègia).

- Incidir en la relació entre estratègia i creativitat.

- Treballar el concepte creatiu, la seva projecció en campanya i els seus elements.

- Entendre i saber diferenciar les tàctiques de comunicació interpersonal, les dels mitjans de l'organització, dels mitjans de comunicació i les publicitàries.

- Saber redactar el programa de relacions públiques, amb l'agrupació d'accions i el seu calendari.

- Saber escollir els criteris d'avaluació del pla, des de les mètriques apropiades fins a la seva periodització i tipologies. 


Competències bàsiques

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

Competències generals

CG2 - Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).

CG5 - Lideratge i presa de decisions.
 

Competències transversals

CT2 - Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiva. 
 

Competències específiques

CE1 - Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

CE6 - Dominar la metodologia d'investigació rigorosa de la manera en què es produeixen les relacions amb els stakeholders en l'entorn digital, per aplicar noves tendències de comunicació en social media i dissenyar propostes innovadores.

CE8 - Adquirir la capacitat per a prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una investigació rigorosa.

CE12 - Saber aplicar de forma creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i/o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

 

Resultats d'aprentatge

- Analitzar el valor estratègic de la comunicació corporativa com element essencial per establir relacions amb els diferents públics d'una organització, tot demostrant una àmplia comprensió, detallada i fonamentada dels seus aspectes teòrics i pràctics. 

- Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i les institucions.

- Dissenyar estratègies de relacions públiques capaces d'identificar possibles riscos reputacionals i de resoldre els problemes a nivell comunicatiu d'una organització, controlant l'evolució de situacions complexes.

- Elaborar projectes i plans de comunicació corporativa originals i creatius que s'ajustin als objectius de l'organització, basats en una rigurosa anàlisi de les seves necessitats, i que incloguin el seu disseny i/o execució, així com els seus canals de difusió. 

- Demostrar domini de les habilitats comunicatives, mitjançant presentació oral, per defesnar un projecte de comunicació corporativa.

Amunt

- Planificació estratègica.

- Gestió estratègica de marca.

- Creativitat estratègica.

- El pla de comunicació
(anàlisi de la situació de partida, redacció d'objectius, mapa de públics, posicionament, estratègia, tècniques, tàctiques, accions, avaluació, etc.). 

- Innovació en comunicació corporativa.   

Amunt

Material Suport
Comunicación corporativa, protocolo y eventos Audiovisual
Casos prácticos. Innovación en comunicación corporativa Web
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje XML
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje DAISY
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje EPUB 2.0
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje MOBIPOCKET
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje KARAOKE
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje HTML5
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje PDF
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos XML
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos DAISY
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos EPUB 2.0
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos MOBIPOCKET
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos HTML5
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos PDF
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Bloque 1 Audiovisual
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Bloque 2 Audiovisual
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Bloque 3 Audiovisual
El concepto creativo Audiovisual
Identificación y selección de Públicos Estratégicos Audiovisual
Evaluación de las tácticas Audiovisual
Estrategias de comunicación Audiovisual

Amunt

Bowman, S. Et al. (2018). Public Relations and the Power of Creativity : Strategic Opportunities, Innovation and Critical Challenges. Bingley: Emerald Publishing Limited.

Cuesta, Ubaldo. (2012). Planificación estratégica y creatividad. Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC.

Matilla, Kathy. (2011). Los Modelos de planificación estratégica en la teoría de las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC.

Smith, Ronald D. (2013). Strategic planning for public relations. New York, N.Y. : Routledge.

Wilcox, Dennis .L.; Cameron, G.T.; Xifra, Jordi. (2012). Relaciones Públicas: Estrategias y tácticas. 10ª ed. Madrid : Pearson.

Webgrafia recomendada:

 

- The art of innovation | Guy Kawasaki | TEDxBerkeley

https://www.youtube.com/watch?v=Mtjatz9r-Vc

 

- Creative thinking - how to get out of the box and generate ideas: Giovanni Corazza at TEDxRoma

https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM

Amunt

Webgrafia recomenada:

https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM

Amunt

 La proposta metodològica i docent de l'assignatura es concretarà a partir dels textos i vídeos del material didàctic proporcionat, que l'estudiant haurà de comprendre.

Al llarg de tot el període docent l'alumne podrà aclarir qualsevol dubte o fer qualsevol comentari al seu consultor. Per tal d'assolir els objectius proposats, aquesta assignatura requereix, a més de l'estudi personal, la participació activa i dinàmica del conjunt del grup. Així, la utilització del Fòrum serà vital per a la consecució dels objectius de l'assignatura. En aquest espai es podrà treballar tant les propostes de reflexió contingudes en el material com aquells aspectes o elements relacionats que puguin ser d'interès per a una millor comprensió de les implicacions dels continguts en l'anàlisi de situacions, casos o esdeveniments concrets

Alhora, entenem que és bàsic el procés de construcció conjunta del coneixement, tant en el fòrum com en el desenvolupament de les activitats que es proposen. L'avaluació continuada, doncs, no és només una eina d'avaluació, sinó que ha de ser, sobretot, una eina d'aprenentatge amb la qual l'alumne pugui enriquir els seus coneixements i al mateix temps desenvolupar les seves destreses en el treball intel·lectual i en les pràctiques pròpies de la seva projecció professional.

Durant el semestre es realitzaran 3 proves d'avaluació contínua (PAC).

Aquestes proves s'hauran de lliurar en la data indicada (vegeu l'apartat de Dates Clau) a la bústia de Lliurament d'Activitats. Les proves s'enviaran etiquetades amb els cognoms de l'estudiant i el nombre de PAC (per exemple la primera prova d'avaluació continuada seria: "Cognom1Cognom2PAC1.doc").

Els estudiants hauran de lliurar totes les activitats d'avaluació contínua proposades en el pla docent per obtenir una qualificació final d'AC diferent de N (A, B, C +, C-, o D). Tots els estudiants que no lliurin totes les activitats d'avaluació contínua propostes tindran com a qualificació final d'AC una N.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

 

Aquesta assignatura només es pot superar per la via de l'Avaluació Contínua(AC). Cal lliurar totes les PACS obligatòries per poder aprovar l'assignatura.

 

Matrícules d'Honor

Per aconseguir la qualificació de Matrícula d'Honor serà necessari tenir les qualificacions d'A en totes les proves d'avaluació, demostrar un alt grau de participació en les activitats proposades a l'aula i, a més, haver participat obligatòriament en totes les activitats proposades.

 

INFORMACIÓ IMPORTANT:

L'alumnat que no hagi superat l'Avaluació continuada (AC) de l'assignatura disposarà d'una opció addicional per recuperar-lo a través de la realització d'una PAC Global que es proposarà al final del semestre. Aquesta última PAC no s'aplica als estudiants que hagin superat l'AC ni tampoc als estudiants que, tot i tenir l'AC suspesa, no hagin realitzat i lliurat almenys dos dels tres reptes ordinaris.

La nota d'aquesta PAC Global serà a tots els efectes la nota final de l'assignatura.

La PAC Global s'enviarà per correu només a aquells estudiants en la situació esmentada.

Abans de la data indicada per al lliurament, els alumnes que hagin realitzat la PAC Global hauran de pujar-la al RAC (Registre de l'Avaluació Contínua).

 

PLAGI

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de PAC, de materials, manuals o articles (sense la citació corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en l'avaluació contínua (AC) comporta l'obligació de fer l'examen presencial (si n'hi ha) per a superar l'assignatura. Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les PAF presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Feedback personalitzat per part del consultor que permeti comprendre l'estudiant la qualificació d'avaluació obtinguda.  

Amunt