Comunicació digital i reputació on line Codi:  M0.752    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Comunicació digital i reputació on line aporta els coneixements i les competències per a què els estudiants siguin capaços de conèixer i aplicar estratègies de comunicació digital en diferents xarxes així com avaluar la reputació en línia d'una empresa o institució. 


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch? v=ZbVRMKC0bb0&t=6s

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures de matèria obligatòria del Màster.  

Amunt

L'estudiant ha d'adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir funcions professionals com les següents: Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions; Responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional; Director de relacions públiques, encarregat d'establir i mantenir relacions entre una empresa o institució i els seus grups d'interès o públics objectiu (stakeholders); Assessor de comunicació; Gestor de comunitats o community manager.  

Amunt

 

És recomanable, haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació :

- Titulacions de l'àmbit de les ciències socials, en àrees de coneixement com a comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme , administració d'empreses o titulacions afins.

- Qualsevol persona que tingui un títol superior, que estigui interessada en la comunicació i les relacions públiques i que desenvolupi la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

 

No obstant això, aquest programa està dissenyat perquè estudiants provinents d'àmbits diferents puguin seguir-lo amb èxit.  

 

Amunt

Objectius

 

- Entendre les noves tècniques i estratègies de la comunicació.

- Comprendre i saber aplicar estratègiques de comunicació en els nous mitjans.

- Ser capaç de realitzar avaluacions de reputació en línia.

 

Competències

 

Competències bàsiques

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;

 

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

 

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

- Generació de noves idees ( creativitat , iniciativa i innovació ) .

 

Competències transversals

- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències específiques

- Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

- Dominar la metodologia d'investigació rigorosa de la manera en què es produeixen les relacions amb els stakeholders en l'entorn digital, per aplicar noves tendències de comunicació en xarxes socials i dissenyar propostes innovadores.

- Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (offline i online) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management) per elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.

- Adquirir la capacitat per prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una investigació rigorosa.

- Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en què opera l'organització, identificant els stakeholders, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.


Resultats d'aprenentatge

- Analitzar el valor estratègic de la comunicació corporativa com a element essencial per establir relacions amb els diversos públics d'una organització demostrant una comprensió àmplia, detallada i fonamentada dels seus aspectes teòrics i pràctics. 

- Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i les institucions.

- Analitzar, interpretar i avaluar l'impacte dels mitjans digitals en la comunicació corporativa i institucional de les organitzacions. Analitzar la reputació online d'una empresa o institució.

- Dissenyar un pla de comunicació específic per a una organització, aplicant estratègies de comunicació digitals avançades a les xarxes més adequades, tenint en compte el seu encaix en el seu pla de comunicació global.

Amunt

 - Identifica una crisi de Reputació Online

- Audita la Reputació d'una empresa a la xarxa

- Dissenya el teu Pla de Comunicació a la xarxa.

Amunt

Material Suport
Reputación digital XML
Reputación digital DAISY
Reputación digital EPUB 2.0
Reputación digital MOBIPOCKET
Reputación digital KARAOKE
Reputación digital XML
Reputación digital HTML5
Reputación digital PDF
Reputación digital OAI-MPH
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
RKUOC Audiovisual
Mapa conceptual de la reputación y otros términos afines Web
Social media Toolkit Web
Monitorización y reputación en línea XML
Monitorización y reputación en línea DAISY
Monitorización y reputación en línea EPUB 2.0
Monitorización y reputación en línea MOBIPOCKET
Monitorización y reputación en línea KARAOKE
Monitorización y reputación en línea HTML5
Monitorización y reputación en línea PDF
Comunicación digital y reputación en línea. Reto 3 Audiovisual
Comunicación digital y reputación en línea. Reto 2 Audiovisual
Comunicación digital y reputación en línea. Reto 1 Audiovisual
Reputación digital para empresas (Take Away) Web
Importancia de la reputación digital Audiovisual

Amunt

Aced, C. (2018). Relaciones Públicas 2.0: Cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Aced, C. (2017). Webinar UOC Alumni: Toma las riendas de tu reputación online. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

ADECEC (2018). Guía práctica de medición. Madrid: Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (ADECEC).

ADECEC (2016). Trabajar con influencers. Fórmulas para una relación eficaz. Madrid: Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (ADECEC).

Alastruey, R. (2017). Webinar UOC Alumni: Gana visibilidad en Linkedin. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Blog del Máster en Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos (2018). Cómo definir una estrategia de comunicación con un influencer. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Lalueza, F. (2017). Mapa conceptual de la reputació i altres termes afins. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Leiva, J. (2017). Monitoratge i reputació en línia. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Martínez, S.; Leiva, J. (2017). Social Media Toolkit. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

RKUOC (2017). Monitoratge i reputació en línea. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

 

 

Amunt

Aced, C. (2018). Relaciones Públicas 2.0: Cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Beal, A. (2008). Radically transparent: monitoring and managing reputations online. Indianapolis: Wiley Technology.

Chartered Institute of Public Relations (CIPR)(2013). Share this too: more social media solutions for PR professionals. Chichester, West Sussex : Wiley.

 Climent, L. (2015). La gestión de la reputación corporativa. Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya.

Font Aulet, X. (2014). Responsible marketing and reputation management. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Gómez Díez, R. (2017). Comunicación y estrategia : casos prácticos en gestión de la reputación. Madrid : Pearson.

Helm, S. et alt. (ed.) (2011). Reputation management. Berlin, Heidelberg : Springer.

Leiva Aguilera, J. (2012). Gestión de la reputación online: crea fácilmente tu estrategia de presencia en la red. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Martín de Castro, G. (2008). Reputación empresarial y ventaja competitiva. Pozuelo de Alarcón (Madrid) : ESIC.

Pursals Puig, C. (2013). La Reputación de marca : 100 ejemplos de construcción, destrucción y reconstrucción. Barcelona : Editorial UOC.

Amunt

La proposta metodològica i docent de l'assignatura es concretarà a partir dels textos i vídeos del material didàctic proporcionat, que l'estudiant haurà de comprendre.

Al llarg de tot el període docent l'alumne podrà aclarir qualsevol dubte o fer qualsevol comentari al seu consultor. Per tal d'assolir els objectius proposats, aquesta assignatura requereix, a més de l'estudi personal, la participació activa i dinàmica del conjunt del grup. Així, la utilització del Fòrum serà vital per a la consecució dels objectius de l'assignatura. En aquest espai es podrà treballar tant les propostes de reflexió contingudes en el material com aquells aspectes o elements relacionats que puguin ser d'interès per a una millor comprensió de les implicacions dels continguts en l'anàlisi de situacions, casos o esdeveniments concrets

Alhora, entenem que és bàsic el procés de construcció conjunta del coneixement, tant en el fòrum com en el desenvolupament de les activitats que es proposen. L'avaluació continuada, doncs, no és només una eina d'avaluació, sinó que ha de ser, sobretot, una eina d'aprenentatge amb la qual l'alumne pugui enriquir els seus coneixements i al mateix temps desenvolupar les seves destreses en el treball intel·lectual i en les pràctiques pròpies de la seva projecció professional.

Durant el semestre es realitzaran 3 proves d'avaluació contínua (PAC).

Aquestes proves s'hauran de lliurar en la data indicada (vegeu l'apartat de Dates Clau) a la bústia de Lliurament d'Activitats. Les proves s'enviaran etiquetades amb els cognoms de l'estudiant i el nombre de PAC (per exemple la primera prova d'avaluació continuada seria: "Cognom1Cognom2PAC1.doc").

Els estudiants hauran de lliurar totes les activitats d'avaluació contínua proposades en el pla docent per obtenir una qualificació final d'AC diferent de N (A, B, C +, C-, o D). Tots els estudiants que no lliurin totes les activitats d'avaluació contínua propostes tindran com a qualificació final d'AC una N.

És responsabilitat de l'estudiant comprovar que ha lliurat correctament la PAC. No es faran excepcions per errors de PACs lliurades en blanc o PACs d'una altra assignatura.

També es faran dos Debats, de participació voluntària, però puntuables amb el 5% de la qualificació final d'AC cadascun d'ells.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

 Aquesta assignatura només es pot superar per la via de l'Avaluació Contínua (AC).

 

Matrícules d'Honor

Per aconseguir la qualificació de Matrícula d'Honor serà necessari tenir les qualificacions d'A en totes les proves d'avaluació, demostrar un alt grau de participació en les activitats proposades a l'aula i, a més, haver participat obligatòriament en totes les activitats proposades.  

INFORMACIÓ IMPORTANT:

L'alumnat que no hagi superat l'Avaluació continuada (AC) de l'assignatura disposarà d'una opció addicional per recuperar-lo a través de la realització d'una PAC Global que es proposarà al final del semestre. Aquesta última PAC no s'aplica als estudiants que hagin superat l'AC ni tampoc als estudiants que, tot i tenir l'AC suspesa, no hagin realitzat i lliurat almenys dos dels tres reptes ordinaris.

La nota d'aquesta PAC Global serà a tots els efectes la nota final de l'assignatura.

La PAC Global s'enviarà per correu només a aquells estudiants en la situació esmentada.

Abans de la data indicada per al lliurament, els alumnes que hagin realitzat la PAC Global hauran de pujar-la al RAC (Registre de l'Avaluació Contínua).

 

 

PLAGI

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de PAC, de materials, manuals o articles (sense la citació corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en l'avaluació contínua (AC) comporta l'obligació de fer l'examen presencial (si n'hi ha) per a superar l'assignatura. Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les PAF presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

feedback personalitzat per part del consultor que permeti comprendre l'estudiant la qualificació d'avaluació obtinguda.  

Amunt