Protocol empresarial Codi:  M0.754    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Partim en aquesta assignatura de la necessitat de les organitzacions i entre elles les empreses, de comunicar amb uns objectius diferents als del màrqueting, la publicitat o el periodisme: crear, gestionar i millorar les seves relacions amb els seus públics. Per aconseguir-ho, una de les estratègies més antigues, efectives i rendibles ha estat i és l'organització d'actes o esdeveniments, i en ells el cerimonial és el sistema que els sistematitza i el protocol la tècnica de gestió de públics que apliquem quan es troben presents autoritats o institucions de l'estat.


El nostre objectiu, més que proporcionar una llista de receptes a aplicar en situacions concretes, és establir un marc conceptual i funcional que permet ubicar a cada activitat cerimonial en el seu context, i en funció del seu emissor, objectius i públics, realitzar una planificació estratègica i indicar unes tècniques de gestió i funcionament que ens condueixin a culminar-la amb èxit. La ubicació dels convidats, l'ordre de les banderes o l'etiqueta a seguir, són mers instruments que ens permeten gestionar la presència pública organitzacional i les relacions d'una organització amb seu univers i els seus stakeholders per assolir els nostres objectius.


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch?v=wuP9fjncwJ4&t=169s

Amunt

Dins el Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Protocol a l'empresa, té caràcter obligatori. Aquesta assignatura, juntament amb la també assignatura obligatòria Organització estratègica d'esdeveniments dóna a l'estudiant una visió global sobre com aplicar el cerimonial corporatiu i com organitzar esdeveniments per a empreses i institucions.

Les assignatures optatives Protocol oficial i Producció d'esdeveniments, complementen la formació especialitzada en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (Empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques locals, autonòmiques i estatals-, entitats sense ànim de lucre, etc.). Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments i els assessors en cerimonial i protocol requereixen de coneixements sobre relacions institucionals, sobre l'aplicació de les normatives de protocol oficial i sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius. En aquesta àrea, hi ha diferents perfils professionals: director de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades, director de relacions institucionals, tècnic en protocol, tècnic en producció d'esdeveniments, assessor de protocol i organitzador de congressos.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura obligatòria els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les Ciències Socials, en àrees com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions publiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afines; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats

Amunt

Objectius

 • Adquirir una formació acadèmica complementària amb major vinculació pràctica al sector professional que gestiona la presència pública d'empreses i institucions.
 • Conèixer les noves línies d'investigació obertes en cerimonial i protocol com a disciplines vinculades a la comunicació verbal i no verbal i a les relacions publiques corporatives.
 • Aplicar la planificació estratègica al sistema cerimonial organitzatiu, donant accés a les noves estratègies, tàctiques i tècniques amb què s'està enfocant.
 • Individualitzar les diferents etapes o fases en l'organització d'actes.
 • Conèixer els principis rectors que han de seguir-se en l'organització d'esdeveniments.
 • Identificar els diferents tipus d'actes i la normativa a aplicar en ells.

Competències

Competències bàsiques

CB6 - Adquirir  i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències específiques

CE4. Ser capaç de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.

CE10. Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en què opera l'organització, identificant els stakeholders, i mitjançant els diferents canals de comunicació, tant tradicionals com emergents.

Resultats d'aprenentatge

 • Gestionar la presència pública de l'organització des d'uns plantejaments professionals de caràcter estratègic amb sòlida base acadèmica.
 • Reconèixer les característiques pròpies del cerimonial empresarial i corporatiu i comprendre l'aplicació de les normes de protocol en ell.
 • Afrontar qualsevol activitat del cerimonial propi o aliè amb els coneixements més avançats sobre protocol, honors i etiqueta.
 • Elaborar un manual de cerimonial per a una empresa, aplicant els fonaments del protocol adaptats a les característiques específiques d'una organització privada.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen al voltant de les tres Proves d'Avaluació Continuada (PAC's) que es demanarà als alumnes realitzar al llarg del semestre.

1. PAC 1

1.1. INTRODUCCIÓ

1.1.1. El punt de partida

1.1.2. la terminologia

1.1.3. El marc teòric

1.2. EL CERIMONIAL CORPORATIU I EL PROTOCOL A  L'EMPRESA

1.2.1. La identitat cerimonial de l'organització

1.2.1.1. L'univers corporatiu i el mapa de públics

1.2.1.2. Models de relacions públiques i estils directius en cerimonial

1.2.1.3. Els sistemes cerimonials

1.2.2. El diagnòstic relacional

1.2.3. Cerimonial i protocol a les organitzacions

1.3. LA GESTIÓ DELS PÚBLICS ORGANITZACIONALS

1.3.1. L'organigrama corporatiu

1.3.2. El lideratge

1.3.3. Els honors

1.3.4. L'ordre de precedències

1.3.5. Categories de públics en l'univers empresarial o corporatiu

1.3.5.1. Ciutadans enfront de consumidors

1.3.5.2. Autoritats i personalitats

1.4. LA TEVA PRIMERA PAC

 

2. PAC 2

2.1. Les funcions del director / a de cerimonial i protocol

2.1.1. Els espais cerimonials: logística, decoració i simbologia

2.1.1.1. La logística

2.1.2.2. La decoració

2.1.1.3. La simbologia

2.1.2. La comunicació cerimonial.

2.1.2.1. Les comunicacions escrites

2.1.2.2. Les comunicacions orals. El telèfon.

2.1.2.3. Les comunicacions virtuals

2.1.3. El manual de cerimonial.

2.1.3.1. Necessitat del manual

2.1.3.2. Elaboració del manual de cerimonial

2.1.3.3. Continguts

2.2. La planificació estratègica en el sistema del cerimonial

2.2.1. Les fases en la planificació estratègica del cerimonial.

2.2.1.1. Recerca

2.2.1.2. Formació de la política

2.2.1.3. Planificació i programació

2.2.1.4. Comunicació

2.2.1.5. Acció

2.2.1.6. Retroacció, valoració i ajust

2.2.2. Els principis rectors del sistema cerimonial.

2.2.2.1. Titularitat de l'acció

2.2.2.2. Caràcter de l'activitat

2.2.2.3. Identificació dels objectius

2.2.2.4. Definició del missatge

2.2.2.5. Enumeració de persones i entitats implicades

2.2.2.6. Harmonització de presidència, amfitrions i precedències

2.2.2.7. Selecció d'espais i temps

2.2.2.8. Ordenació amb criteris sistemàtics

2.2.2.9. Avaluació global

2.3. LA TEVA SEGONA PAC

 

3. PAC 3

3.1. Tècniques d'ordenació espai - temporalitat

3.1.1. Les presidències

3.1.2. El sistema d'ordenació de convidats

3.1.2.1. Taules de menjars

3.1.2.2. Taules de Treball

3.1.2.3. Salons

3.2. Etiqueta

3.3. Tipologies d'actes

3.4. LA TEVA TERCERA PAC

Amunt

Material Suport
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa XML
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa DAISY
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa EPUB 2.0
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa MOBIPOCKET
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa KARAOKE
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa XML
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa HTML5
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa PDF
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa OAI-MPH
Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments Audiovisual
¿Cómo se organizan los actos corporativos? PDF
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos XML
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos DAISY
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos EPUB 2.0
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos MOBIPOCKET
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos HTML5
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos PDF
Protocolo en la empresa. Guía de estudio XML
Protocolo en la empresa. Guía de estudio DAISY
Protocolo en la empresa. Guía de estudio EPUB 2.0
Protocolo en la empresa. Guía de estudio MOBIPOCKET
Protocolo en la empresa. Guía de estudio HTML5
Protocolo en la empresa. Guía de estudio PDF
Protocolo empresarial. Reto 1 Audiovisual
Protocolo empresarial. Reto 2 Audiovisual
Protocolo empresarial. Reto 3 Audiovisual
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Entrevista a Antonio Rodríguez de Rivera, director de eventos corporativos en Banco Sabadell Audiovisual
Entrevista a Cristina De la Vega Guerrero, directora de protocolo y eventos del Gabinete de la Presidencia de Iberdrola Audiovisual

Amunt

Les lectures obligatòries les trobareu a l'apartat RECURSOS de l'aula.

Recursos d'aprenentatge:

Llibre manual: Otero Alvarado, M. T. (2011). Protocolo y empresa: el ceremonial corporativo.   Editorial UOC.

Llibre manual de l'assignatura que podreu descarregar en format E-PUB a l'Aula Virtual de l'assignatura. 

El llibre es compon de tres parts:

1. Introducció i conceptes bàsics.

2. El cerimonial empresarial i el protocol. 

a. Els esdeveniments corporatius: estils directius i sistemes cerimonials.

b. L'univers corporatiu: els públics organitzacionals.

c. Normativa protocol·lària d'aplicació en els actes d'entitats privades a Espanya.

3. Estratègies, instruments i tècniques de cerimonial i protocol a les organitzacions.

a. Fases i principis rectors de l'ordenació cerimonial i protocol·lària.

b. La gestió dels públics organitzacionals.

c. El manual de cerimonial corporatiu.

d. Instruments de cerimonial i protocol aplicats a la gestió empresarial.

e. Tècniques d'ordenació.

Llibre H2PAC: Otero Alvarado, M. T. (2016). H2PAC Com s'organitzen els actes corporatius? Oberta Publishing.

Llibre pràctic disponible en PDF a l'Aula Virtual de l'assignatura, on trobareu la descripció de la situació de partida de cinc casos, el coneixement imprescindible per resoldre'ls i les solucions.

El contingut del llibre inclou:

1. Relacions públiques, esdeveniments, cerimonial i protocol

2. Els subjectes en l'organització d'actes

3. Identificació del tipus d'acte en funció de la seva titularitat

4. Objectius de l'acte

5. Planificació estratègica

6. Tècniques d'ordenació

 

Els casos que es recopilen en el document són:

Cas nº 1. Premi als "Millors Empresaris 2015" de la Cambra de Comerç local.

Cas nº 2. Desè aniversari de l'obertura d'un hotel de cinc estrelles gran luxe.

Cas nº 3. Organització del sopar de Nadal del Col·legi de Farmacèutics de la teva ciutat.

Cas nº 4. Inauguració d'instal·lacions d'un diari amb visita de SS els Reis.

Cas nº 5. Taula de negociació i dinar amb motiu de la fusió entre dues empreses.

Guia d'Estudi: Otero Alvarado, M. T. (2016). GES Protocol a l'empresa. Oberta Publishing.

Guia d'estudi que ajuda a l'estudiant a enfocar el pla d'estudis i a resoldre les 3 Proves d'Avaluació Continuada (PAC's) de l'assignatura. La guia aborda la gestió del cerimonial i el protocol en les empreses i en d'altres organitzacions, indicant als estudiants els capítols que han de llegir del llibre manual de l'assignatura, del llibre pràctic H2PEC realitzant al seu torn un resum dels conceptes claus per a resoldre cadascuna de les PAC's.

A l'apartat Materials i fonts d'informació de l'Aula Virtual de l'assignatura trobareu també altres capítols de llibre, articles i case studies per a consulta optativa.

Amunt

Consulta de la bibliografia recomanada a la biblioteca

En l'apartat Materials i fonts d'informació de l'Aula Virtual de l'assignatura trobareu també altres capítols de llibre, articles i case studies per a consulta optativa.

En tot cas, la professora col·laboradora pot aportar nous documents de consulta durant el desenvolupament del curs que per la seva actualitat puguin resultar interessants i d'utilitat.

Bibliografia i fonts d'informació

BONILLA, C. (1988) La comunicación función básica de las relaciones públicas, México, Ed. Trillas

COLLELL, M.R. (1996) Guía de la etiqueta social y empresarial, Barcelona, Ed. Gestión 2000. CUTLIP, S.M., CENTER, A.H. (2001) Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona, Ed. Gestión 2000

GRUNIG, J.E., & HUNT, T. (2000) Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona, Gestión 2000. KNAPP, M.L. (1995) La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno, Barcelona, Paidós. LÓPEZ- NIETO Y MALLO, F. (1998) La Documentación del Protocolo, Barcelona, Bayer Hnos.

MARÍN CALAHORRO, F. (2004) El protocolo en los actos de empresa: la gestión de eventos corporativos, Madrid, Ed. Fragua.

OTERO ALVARADO, M. T. (2000) Teoría y estructura del ceremonial y el protocolo, Sevilla, Ed. Mergablum.

-(2006) "Relaciones públicas y gestión de públicos en eventos: los principios rectores del ceremonial y el protocolo", en Anàlisi,Quaderns de Comunicació i Cultura, nº 34, págs.255-269.

-(2009) Protocolo y organización de eventos, Barcelona, Ed. UOC.

-(2011) Protocolo y empresa: el ceremonial corporativo, Barcelona, Ed. UOC.

Amunt

La proposta metodològica i docent de l'assignatura s'estructura al voltant del contingut del material didàctic de l'assignatura, que l'estudiant haurà de llegir i comprendre de forma paral·lela a l'activitat que es durà a terme a l'aula.

Al llarg del semestre s'aniran treballant els continguts de l'assignatura d'una forma progressiva i, per tant, és recomanable optar pel sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema d'avaluació es caracteritza per facilitar l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts de l'assignatura, alhora que ajuda a dominar les eines conceptuals, abordades de forma gradual i amb una orientació pràctica que permet a l'alumne enriquir els seus coneixements i alhora desenvolupar les seves destreses en el treball intel·lectual i en les pràctiques pròpies de la seva projecció professional.

Les metodologies d'aprenentatge que s'aplicaran a  l'assignatura són:

 • Metodologies participatives que promoguin capacitat de reflexió i la capacitat crítica, a través d'activitats de discussió i de treball en equip.
 • Activitats d'exposició d'opinions, posicionaments, hipòtesis, plantejaments, etc., que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva, de negociació, i la utilització d'un llenguatge apropiat.
 • Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
 • Aprenentatge basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos reals.
 • Realització d'activitats de recerca i gestió d'informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.

 Les activitats formatives sobre les quals es basen les proves d'avaluació contínua són:

 1. Debats.
 2. Redacció de textos, informes d'aprenentatge i activitats pràctiques.
 3. Lectures, anàlisi i reflexió de textos, articles i materials docents.
 4. Resolució de problemes a situacions plantejades hipotètiques i reals i estudis de cas.
 5. Activitats de recerca i gestió d'informació.

En aquesta assignatura es demanarà als alumnes realitzar 3 Proves d'Avaluació Continuada (PAC's):

 

PAC 1. Resolució d'un cas pràctic a partir d'un briefing facilitat per a la professora col·laboradora al voltant de l'auditoria cerimonial d'una organització, els seus públics i model organitzatiu.

PAC 2. Resolució de diferents exercicis com elaborar algun document (invitacions, cartes, etc. ); ubicar una activitat sobre un pla; plantejar una llista de convidats a una acció específica; aportar una part d'un manual de cerimonial per a una entitat o definir els objectius, les estratègies i les tècniques a seguir en una activitat de cerimonial.

PAC 3. Resolució d'algun exercici com organitzar i dissenyar la taula per a una reunió de treball o un banquet; indicar l'etiqueta a seguir en una activitat pròpia determinada o muntar la presidència d'un congrés. Així mateix, se sol·licitarà la presentació d'un vídeo (6 minuts) en què es defensi el treball realitzat.

PAC Global

L'alumnat que no hagi superat l'Avaluació Continuada (AC) de l'assignatura disposarà d'una opció addicional per a recuperar-la a través de la realització d'una PAC Global que es proposarà al final del semestre. Aquesta última PAC no aplica als estudiants que hagin superat l'AC ni tampoc als estudiants que, tot i tenint l'AC suspesa, no hagin completat i entregat al menys dos de les tres PAC/Reptes ordinaris. La nota d'aquesta PAC Global serà a tots els efectes la nota final de l'assignatura. L'alumnat que compleixi amb els requisits indicats, haurà de sol·licitar l'enunciat de la PAC Global a l'Equip Docent.

 

CITACIÓ  BIBLIOGRÀFICA

En el Màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments s'han de citar correctament les obres consultades per a l'elaboració dels treballs (PAC's, TFM), ja sigui dins el mateix text i també en el llistat final de referències bibliogràfiques.

Per elaborar les referències correctament us facilitem l'enllaç al document on trobareu una explicació detallada:

http://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/convencions/referencies- bibliografiques/criteris/index.html (en català)

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/31841/1/Guia-practica-de-catala-

20140321.pdf (en català)

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8602/1/guia_ling_ES_ver_provisional_

< style="position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:84.6pt;margin-top:7.1pt;width:50.95pt; height:7pt;z-index:-251657728;mso-position-horizontal-relative:page" coordorigin="1692,142" coordsize="1019,140"> < style="position:absolute;left:2002;top:216;width:701; height:0" coordorigin="2002,216" coordsize="701,0" path="m2002,216r701,e" filled="f" strokecolor="#1154cc" strokeweight=".82pt"> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> < o:title=""> 250711.pdf (en castellà)

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Avaluació: Avaluació contínua

L'avaluació continuada (AC) es realitza durant el semestre. És l'eix fonamental del model educatiu de la UOC i és aplicable a totes les assignatures dels programes formatius que la UOC ofereix. El seguiment de l'AC és el model d'avaluació recomanat per la UOC i el que millor s'ajusta al perfil dels seus estudiants.

L'AC consisteix en la realització i superació d'una sèrie de proves d'avaluació contínua (PAC) establertes en el pla docent, d'acord amb el nombre i el calendari que es concreta. L'AC de cada assignatura s'ajusta als objectius, competències, continguts i càrrega docent de cada assignatura.

El mètode d'avaluació d'aquesta assignatura es basa en la superació de l'avaluació contínua, consistent en 3 o 4 proves d'avaluació contínua (PAC) que l'alumne ha de lliurar de forma obligatòria en el termini indicat en el pa docent i la nota mitjana haurà de ser superior al 50% (C +). L'alumne haurà de tenir una participació activa a l'aula virtual.

A la barra calendari superior de l'aula, així com en aquest mateix pla docent, figuren les dates clau en què el professor col·laborador publicarà l'enunciat de les diferents PAC's de l'assignatura.

A les PAC's es demana a l'estudiant la realització d'uns treballs escrits d'extensió limitada on es valorarà que l'alumne aprofundeixi en els continguts proposats en els respectius mòduls, amb l'aportació dels propis raonaments i l'aplicació dels criteris exposats en la proposta de exercici. El grau d'aprenentatge es mesurarà segons el grau de raonament i la capacitat de reflexió i interrelació que mostri l'estudiant en les proves pràctiques.

La realització de les PAC's permetrà anar seguint la consecució dels objectius d'aprenentatge proposats i redreçar, si fos necessari, algun aspecte de la comprensió de la matèria per part dels alumnes. Cadascuna de les proves obtindrà la qualificació corresponent ( A, B, C +, C-, o N ).

Valor de cada PAC:

PAC 1. Resolució d'un cas pràctic a partir d'un briefing facilitat per a la professora col·laboradora (25% de la nota final de l'assignatura)

PAC 2. Resolució de diferents exercicis pràctics (35% de la nota final de l'assignatura).

PAC 3. Resolució de diferents exercicis pràctics a partir del contingut de tota l'assignatura (40% de la nota final de l'assignatura).

PAC GLOBAL

L'alumnat que no hagi superat l'Avaluació Continuada (AC) de l'assignatura disposarà d'una opció addicional per a recuperar-la a través de la realització d'una PAC Global que es proposarà al final del semestre. Aquesta última PAC no aplica als estudiants que hagin superat l'AC ni tampoc als estudiants que, tot i tenint l'AC suspesa, no hagin completat i entregat al menys dos de les tres PAC/Reptes ordinaris. La nota d'aquesta PAC Global serà a tots els efectes la nota final de l'assignatura. L'alumnat que compleixi amb els requisits indicats, haurà de sol·licitar l'enunciat de la PAC Global a l'Equip Docent.

Autoria de les PAC's

La presentació dels treballs no originals, és a dir, còpies / plagis de treballs on l'autoria - total o parcialment no correspongui a l'estudiant que els ha entregat, comportarà automàticament la consideració de l'activitat com a suspesa (D). El que implica que l'estudiant no podrà continuar amb l'avaluació continuada i suspendrà l'assignatura, de la qual haurà de tornar-se a matricular en ser una assignatura obligatòria.

En el cas de detectar-se una incidència d'aquest tipus, el professor col·laborador ho ha de posar en coneixement de l'estudiant mitjançant un missatge a la bústia personal i, paral·lelament, informarà de l'incident al tutor de l'estudiant i al personal acadèmic vinculat a l'assignatura (Professor Responsable de l'Assignatura i Director de Programa).

MATRÍCULES  D'HONOR

Per aconseguir la qualificació de Matrícula d'Honor serà necessari tenir les qualificacions d'A en totes les proves d'avaluació i demostrar un alt grau de participació en les activitats proposades a l'aula.

 

 

Amunt

La professora col·laboradora de l'assignatura, sota la direcció i coordinació de la professora responsable d'assignatura (PRA), és per a l'estudiant la figura que l'orientarà en el procés d'ensenyament-aprenentatge, i en el seu progrés acadèmic. És la guia i el referent acadèmic de l'estudiant, al que estimula i avalua durant el procés d'aprenentatge, i garanteix una formació personalitzada. El seu paper es centra en el següent:

 • Ajudar a l'estudiant a identificar les seves necessitats d'aprenentatge.
 • Motivar per mantenir i reforçar la seva constància i esforç.
 • Oferir-li una guia i orientació del procés que ha de seguir.
 • Resoldre els seus dubtes i orientar el seu estudi.
 • Avaluar les seves activitats i reconèixer el nivell d'assoliment dels objectius d'aprenentatge i del nivell de competències assumides, proposant, quan sigui necessari, les mesures per millorar-les.

Un cop finalitzat el termini de lliurament de les activitats d'avaluació continuada, el professor col·laborador facilitarà als estudiants la resolució indicativa de l'exercici mitjançant el Tauler de l'espai de comunicació de l'aula.

A la data establerta, la professora col·laboradora ha de fer constar en el Registre d'Avaluació Continuada la qualificació assignada individualment a les activitats que han estat lliurades.

Amunt