Producció d'esdeveniments Codi:  M0.762    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura acosta l'alumne al món de l'organització d'esdeveniments des del punt de vista de la producció d'aquests. D'aquesta manera, l'alumne aprendrà quines són les fases de producció d'un esdeveniment i els diferents passos a seguir. En aquest sentit, punt per punt aprofundirà en cadascuna d'aquestes fases a través dels elements a tenir en compte en la producció d'un esdeveniment, des de la definició d'objectius i el pressupost fins a les accions que cal dur a terme un cop finalitzat.

Per a l'aprenentatge de tot això, s'ha dissenyat una assignatura en la qual l'alumne haurà de treballar les fases i la producció d'esdeveniments corporatius des de perspectives diferents i en àmbits diversos. D'aquesta manera, es realitzaran pràctiques que aniran des de la planificació d'un esdeveniment en base a les seves fases de producció, l'anàlisi d'un esdeveniment o la producció completa d'un esdeveniment concret.


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch?v=LfZJ_U6JTMw&t=1s

Amunt

L'assignatura Producció d'esdeveniments s'emmarca en les assignatures especialitzades en l'organització d'esdeveniments i el protocol. Dins el Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Producció d'esdeveniments té caràcter optatiu.

Juntament amb les assignatures obligatòries Organització estratègica d'esdeveniments i Protocol empresarial, i l'optativa Protocol oficial, conformen les matèries especilitzades en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en producció d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques locals, autonòmiques i estatals-, entitats sense ànim de lucre, etc.). També per part de les consultores de relacions públiques i les agències especialitzades en l'organització d'esdeveniments. Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments requereixen coneixements sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius, amb una visió estratègica que els permeti adaptar l'esdeveniment a la missió, visió i valors de la marca o l'empresa, i, alhora, que puguin executar aquests esdeveniments des del punt de vista de la producció. En aquesta àrea, hi ha diferents perfils professionals: directiu i tècnic d'organització i producció d'esdeveniments, gestors especialitzats en esdeveniments corporatius i institucionals, responsable de relacions institucionals, responsable de protocol, organitzador professional de congressos (OPC), etc.

Un productor d'esdeveniments pot aplicar la seva feina a:

 • Fires, congressos i convencions.
 • Conferències i seminaris.
 • Cerimònies i commemoracions.
 • Esdeveniments corporatius.
 • Esdeveniments institucionals.
 • Administració pública.
 • Empreses especialitzades.
 • Corporacions amb necessitats especifiques en producció d'esdeveniments.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura optativa els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les Ciències Socials, en àrees com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

Al tractar-se, així mateix, d'una assignatura optativa dins del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments, es recomana matricular-s'hi havent cursat abans les assignatures obligatòries, fent especial èmfasi en les assignatures obligatòries Protocol empresarial i Organització estratègica d'esdeveniments.

Amunt

Al tractar-se, així mateix, d'una assignatura optativa dins del Màster Universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments, es recomana matricular-s'hi havent cursat abans les assignatures obligatòries, fent especial èmfasi en les assignatures obligatòries Protocol empresarial i Organització estratègica d'esdeveniments.

Amunt

OBJECTIUS

 • Planificar la producció d'un esdeveniment corporatiu coneixent les diferents fases de la planificació i aplicant eines específiques de gestió.
 • Desenvolupar projectes de producció d'esdeveniments corporatius ajustats a un pressupost assignat gestionant els recursos tècnics i humans necessaris.
 • Demostrar habilitats  per a defensar un projecte de comunicació corporativa.
 • Conèixer i saber aplicar les eines per a la gestió i l'avaluació d'esdeveniments.
 • Exercir el lideratge en equips de comunicació corporativa, sabent delegar i coordinar talents diversos.

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques

CB6 - Posseir i entendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

Competències generals

CG1- Organització i planificació

CG4- Direcció i treball en equip

Competències específiques

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

CE12. Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i / o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

 

INDICADORS I CRITERIS D'ACOMPLIMENT DE LES COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competències específiques

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

 1. Identificar els recursos existents que permetin desenvolupar i produir un esdeveniment corporatiu.
 2. Establir els objectius de l'esdeveniment corporatiu en harmonia amb la missió, visió i valors de l'organització; així com amb l'estratègia i els objectius de l'empresa o institució.
 3. Dissenyar esdeveniments corporatius adaptats als rescursos econòmics i humans disponibles.
 4. Analitzar els diversos elements de la producció d'un esdeveniment corporatiu.
 5. Proposar millores de producció en base a un esdeveniment real estudiat.

CE12. Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i / o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

 1. Aplicar el pensament creatiu per analitzar des d'angles diferents la situació de partida, fer propostes de comunicació noves o establir noves relacions.
 2. Desenvolupar la flexibilitat mental per ser capaç de transformar o reinterpretar idees prèvies.
 3. Desenvolupar la fluïdesa per ser capaç de produir idees en quantitat i qualitat, de forma variada i àgil.
 4. Desenvolupar l'originalitat per ser capaç de proposar idees noves i singulars.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE:

- Elaborar projectes de comunicació corporativa creatius que s'ajustin als objectius de l'organització.

- Planificar la producció d'un esdeveniment corporatiu que inclogui de forma detallada objectius, descripció d'accions, pressupost, timing, guió, proveïdors, etc.

- Utilitzar estratègicament tècniques de relacions públiques per organitzar esdeveniments que incloguin les fases de planificació, execució i avaluació.

Amunt

ÀREA TEMÀTICA 1. Producció d'esdeveniments, fases/etapes de producció i rols

 1. La producció d'esdeveniments
 2. Fases o etapes de producció: preproducció, producció, postproducció
 3. Equip de producció

 

ÀREA TEMÀTICA 2. Tipologia d'esdeveniments, instal·lacions i mitjans materials, mitjans tècnics i escenografia

 1. Tipologia d'esdeveniments
 2. Necessitats per a la producció d'esdeveniments
 3. Instal·lacions i mitjans materials
 4. Mitjans tècnics
 5. Escenografia

 

ÀREA TEMÀTICA 3.  Elements diferenciadors en un esdeveniment i eines per a la producció d'esdeveniments

 1. Creativitat
 2. Decoració
 3. Eines per a la producció d'esdeveniments: guions, programes, escaletes, cronogrames i pressupost

Amunt

Material Suport
Producción especializada de eventos XML
Producción especializada de eventos DAISY
Producción especializada de eventos EPUB 2.0
Producción especializada de eventos MOBIPOCKET
Producción especializada de eventos KARAOKE
Producción especializada de eventos XML
Producción especializada de eventos HTML5
Producción especializada de eventos PDF
Producción especializada de eventos OAI-MPH
Gestión empresarial de eventos XML
Gestión empresarial de eventos DAISY
Gestión empresarial de eventos EPUB 2.0
Gestión empresarial de eventos MOBIPOCKET
Gestión empresarial de eventos KARAOKE
Gestión empresarial de eventos XML
Gestión empresarial de eventos HTML5
Gestión empresarial de eventos PDF
Gestión empresarial de eventos OAI-MPH
Case studies de Producción de eventos XML
Case studies de Producción de eventos DAISY
Case studies de Producción de eventos EPUB 2.0
Case studies de Producción de eventos MOBIPOCKET
Case studies de Producción de eventos HTML5
Case studies de Producción de eventos PDF
Vídeo Audiovisual
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos XML
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos DAISY
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos EPUB 2.0
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos MOBIPOCKET
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos HTML5
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos PDF
La gestión presupuestaria Reaprofitament
Producción de eventos. Elementos materiales y técnicos XML
Producción de eventos. Elementos materiales y técnicos DAISY
Producción de eventos. Elementos materiales y técnicos EPUB 2.0
Producción de eventos. Elementos materiales y técnicos MOBIPOCKET
Producción de eventos. Elementos materiales y técnicos KARAOKE
Producción de eventos. Elementos materiales y técnicos HTML5
Producción de eventos. Elementos materiales y técnicos PDF
El presupuesto en la organización de eventos XML
El presupuesto en la organización de eventos DAISY
El presupuesto en la organización de eventos EPUB 2.0
El presupuesto en la organización de eventos MOBIPOCKET
El presupuesto en la organización de eventos KARAOKE
El presupuesto en la organización de eventos HTML5
El presupuesto en la organización de eventos PDF
Producción de eventos. La visión de los expertos. Audiovisual
Speed Dating. Producción de eventos XML
Speed Dating. Producción de eventos DAISY
Speed Dating. Producción de eventos EPUB 2.0
Speed Dating. Producción de eventos MOBIPOCKET
Speed Dating. Producción de eventos KARAOKE
Speed Dating. Producción de eventos HTML5
Speed Dating. Producción de eventos PDF
Case Study ComCorp RACC XML
Case Study ComCorp RACC DAISY
Case Study ComCorp RACC EPUB 2.0
Case Study ComCorp RACC MOBIPOCKET
Case Study ComCorp RACC KARAOKE
Case Study ComCorp RACC HTML5
Case Study ComCorp RACC PDF
¿Cómo organizar eventos virtuales? Web

Amunt

Material en PDF: ESTANYOL, E. (2015). Producció especialitzada d'esdeveniments: UOC

Llibre de lectura obligatòria: Campos García de Quevedo, G. (2008). Producción de eventos: La puesta en escena del protocolo. Ediciones Protocolo.

(el primer capítol d'quest llibre estarà disponible en fomrat PDF a l'aula. El Manual complet s'enviarà per tramesa a l'adreça postal de cada estudiant)

Ambdós materials inclouen el contingut especificat en l'apartat CONTINGUT d'aquest Pla Docent:

 • ÀREA TEMÀTICA 1. Producció d'esdeveniments, fases/etapes de producció i rols
 • ÀREA TEMÀTICA 2. Tipologia d'esdeveniments, instal·lacions i mitjans materials, mitjans tècnics i escenografia
 • ÀREA TEMÀTICA 3.  Elements diferenciadors en un esdeveniment i eines per a la producció d'esdeveniments

Material en PDF: Lectura de casos d'estudi

Amunt

Alcaide Hernández, F. (2007). Retos, tendencias y oportunidades en el sector de eventos. Madrid: Druk Comunicación.

Aliai Crispino, Francesca (2011) "A flor de piel: los eventos utilizan el tacto para comunicar". Eventos nº 37, Novembre-Desemebre de 2011, pp. 80-83.

Allen, J. (2002). The business of event planning :Behing-the-scenes secrets of successful special events. Ontario: Wiley.

Barriga Hidalgo, A. (2010). La creatividad en los eventos. Madrid: Protocolo.

Busslinger, N. (1983) Armonía de fragancias: el maravilloso mundo del perfume. Barcelona: Tusquets

Campos García de Quevedo, G. (2008). Producción de eventos :La puesta en escena del protocolo. Madrid: Protocolo.

Collell, Maria Rosa (2003) Etiqueta social: preguntas y respuestas. Barcelona: Gestión 2000

Collell, Maria Rosa (2003) Guía de la etiqueta social y empresarial. Barcelona: Gestión 2000

Craven, R. E., Johnson Golabowski, L., & Waldoch, D. (2006). The complete idiot's guide to meeting and event planning (2nd ed.). New York: Alpha Books.

De Bono, E. (1994) El pensamiento creativo. El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas. Madrid: Paidós.

DE GROOT, Eric; VAN DER VIJVER, Mike (2013) Into the heart of meetings: basic principles of meeting design. MindMeeting BV.

Diputació de Barcelona (2000) Manual de protocol municipal de la Diputació de Barcelona. Barcelona: Institut d'edicions de la Diputació de Barcelona

Fernández, F.; Barquero, José D. (2004) El libro azul del protocolo y las relaciones públicas. Madrid: McGraw-Hill

FERNANDEZ, L. A.; GARCÍA FERNANDEZ, I. Diseño de exposiciones: concepto, instalación y montaje. 2º ed. Madrid: Alianza Forma, 2010.

Fuente Lafuente, C. (2006). Manual práctico para la organización de eventos: Técnicas de organización de actos. Madrid: Protocolo.

Fuente Lafuente, Carlos (2009) Manual práctico para la organización de eventos. Técnicas de organización de actos II. Madrid: Ediciones Protocolo

Herrero, P. (2000) Gestión y organización de congresos. Madrid: Síntesis

Hola.com. "Cenas a ciegas: una divertida experiencia para poner a prueba el paladar".http://www.hola.com/gastronomia/noticiaslibros/2006/03/21/13252_cenas_a_ciegas_3A.html

Hoyle, L. H. (2002). Event marketing :How to successfully promote events, festivals, conventions, and expositions. New York: John Wiley.

HUGHES, Philip. Diseño de exposiciones. Barcelona: Promopress, 2010.

Informe Club Eventoplus. "Medir es mejorar: claves de la medición del ROI en eventos"

Jiménez Morales, M. (2007). Manual de gestió d'esdeveniments :La construcció de la imatge de marca. Vic: Eumo.

LINDSTROM, Martin (2010). Buyology. Verdades y mentiras de por qué compramos. Gestión 2000

López Nieto, Francisco (1998). La documentación del protocolo. Madrid: Editorial Bayer.

Marín Calahorro, F. (2004). El protocolo en los actos de empresa :La gestión de eventos corporativos. Madrid: Fragua.

Marín Calahorro, Francisco (2004) El protocolo en los actos de empresa. La gestión de eventos corporativos. Madrid: Editorial Fragua

Masterman, G., & Wood, E. H. (2006). Innovative marketing communications :Strategies for the events industry. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

Monferrer, C. A. (2007). Organización de congresos, exposiciones y otros eventos (5ª ed.). Buenos Aires: Dunken.

Nurkanovic Egea, M. (2005). La organización de congresos y su protocolo. Madrid: Protocolo

Nurkanovik Egea, M. (2005) La organización de congresos y su protocolo. Madrid: Ediciones Protocolo

Organízate :Revista anual de comunicación y organización de eventos (2003; 2005). . Leganés: SCP, Sistemas de Comunicación Puntual.

Phillips, J. J., Myhill, M., & McDonough, J. B. (2005). Proving the value of meetings and events :How and why to measure ROI. Birmingham: ROI Institute.

Raj, R., Walters, P., & Rashid, T. (2009). Events management :An integrated and practical approach. London: Sage Publications.

Ramos Fernández, Fernando (2007) El Protocolo universitario : historia, tradiciones y práctica actual del ceremonial en la universidad española. Vigo : Consello Social. Universidade de Vigo.

Revista protocolo :Actualidad, análisis y tendencias en la organización de eventos (2010). . Oviedo: Ediciones Protocolo.

Richero, A. (1993). Eventos :Guía práctica para su planeación y ejecución. México: Trillas.

Sánchez, M.F. (2006) Manual práctico de aceites esenciales, aromas y perfumes. Múrcia: Aiyana

Sanchez, R. J. (2003). Eventos/events: Como organizarlos con Exito/How organizing them successfully Nobuko Sa.

Silvers, J. R. (2004). Professional event coordination. Hoboken, N.J.: Wiley.

Siskind, B. (2007). Marketing de eventos :Estrategias clave para ferias comerciales, presentaciones, conferencias y otros eventos. Barcelona: Deusto.

TARSA Relaciones Públicas, & Federación Española de Asociaciones de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos. (2011). OPC 2.0 :Guía sobre el uso de medios sociales para organizadores profesionales de congresos, convenciones y eventos. Elche: Tarsa.

TARSA y OPC España (2011). OPC 2.0: Guía sobre el uso de medios sociales para organizadores profesionales de congresos, convenciones y eventos. Teleimprenta.

Torrents Fernández, R. (2005). Eventos de empresa :El poder de la comunicación en vivo. Barcelona: Deusto.

VANNESTE, Maarten (2008). Meeting Architecture a manifesto. Meeting Support Institute

Vilarrubias, Felio A. (2004) Tratado de protocolo : Reino de España, organismos internacionales, corporaciones e instituciones públicas y privadas.  Oviedo: Nobel, D.L.

Villanúa Fungairiño (2009) "El maravilloso mundo de los aromas". Discursos

VVAA (2011). Els vins i caves de Catalunya. Les Denominacions d'Origen: història, patrimoni i paisatge.Barcelona: Edicions i Propostes Culturals Andana, SL.

Zala Martínez, D. (2008). La comunicación en los eventos. Madrid: Protocolo.

Consulta de la bibliografia recomanada a la biblioteca

En l'apartat Materials i fonts d'informació de l'Aula Virtual de l'assignatura trobareu també altres capítols del llibre, articles i case studies per a consulta optativa.

En tot cas, el professor col·laborador pot aportar nous documents de consulta durant el desenvolupament del curs que per la seva actualitat puguin ser d'interès i d'utilitat.

Amunt

La proposta metodològica i docent de l'assignatura s'estructura al voltant del contingut del material didàctic de l'assignatura, que l'estudiant haurà de llegir i comprendre de forma paral·lela a l'activitat que es durà a terme a l'aula.

Al llarg del semestre s'aniran treballant els continguts de l'assignatura d'una forma progressiva i, per tant, és recomanable optar pel sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema d'avaluació es caracteritza per facilitar l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts de l'assignatura, alhora que ajuda a dominar les eines conceptuals, abordades de forma gradual i amb una orientació pràctica que permet a l'alumne enriquir els seus coneixements i alhora desenvolupar les seves destreses en el treball intel·lectual i en les pràctiques pròpies de la seva projecció professional.

Les metodologies d'aprenentatge que s'aplicaran en l'assignatura són:

 • Metodologies participatives que promoguin la capacitat de reflexió i la capacitat crítica, a través d'activitats de discussió i de treball en equip.
 • Activitats d'exposició d'opinions, posicionaments, hipòtesis, plantejaments, etc., que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva, de negociació, i la utilització d'un llenguatge apropiat.
 • Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
 • Aprenentatge basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos reals.
 • Realització d'activitats de recerca i gestió d'informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.

Les activitats formatives sobre les que es basen les proves d'avaluació continua són:

 1. Debats.
 2. Redacció de textos, informes d'aprenentatge i activitats pràctiques.
 3. Lectures, anàlisis i reflexió de textos, articles i materials docents.
 4. Resolució de problemes a situacions plantejades hipotètiques i reals i estudis de cas.
 5. Activitats de recerca i gestió d'informació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

En aquest assignatura es demanarà als alumnes realitzar 4 Proves d'Avaluació Contínua (PACs), en format REPTES:

 • REPTE 1. Aproximació a las fases de producció d'un esdeveniment, fent especial èmfasi en alguns aspectes concrets i des del rol del productor d'esdeveniments extern al qual una institució requereix els seus serveis.
 • REPTE 2. Anàlisi crítica de la producció d'un esdeveniment. Caldrà detectar punts forts i fer propostes de millora d'alguns aspectes concrets. Aquest repte s'emmarca en una hipotètica prova per a ocupar una vacant de producció en una empresa d'organització d'esdeveniments.
 • REPTE 3. Preparació de la producció d'un esdeveniment en base a l'anàlisi de cas o casos reals. Caldrà treballar des del brífing fins a la proposta inicial. L'estudiant adoptarà el rol de productor d'una petita agència d'esdeveniments. 
 • REPTE 4. Posat en el rol de responsable de Producció d'una gran empresa d'organització d'esdeveniments, i a partir d'un brífing que presenta un client, l'alumne haurà de dissenyar la producció d'un esdeveniment que acompleixi amb els objectius d'aquest i justificar els diferents recursos que utilitza per aconseguir els resultats esperats. S'haurà d'adaptar a un pressupost establert i utilitzar també les eines per a la producció d'esdeveniments.

 

CITACIÓ BIBLIOGRÀFICA

En el màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments s'han de citar correctament les obres consultades per a l'elaboració dels treballs (PACs, TFM), ja sigui dins del propi text i també en el llistat final de  referències bibliogràfiques.

Per elaborar les referències correctament us facilitem l'enllaç al document on trobareu una explicació detallada:

Amunt

Valor de cada PAC/REPTE:

 • REPTE 1. (valor 15% de la nota final de l'assignatura)
 • REPTE 2. (valor 20% de la nota final de l'assignatura)
 • REPTE 3. (valor 30% de la nota final de l'assignatura)
 • REPTE 4. (valor 35% de la nota final de l'assignatura)

 

Repte global

L'alumnat que no hagi superat l'Avaluació Continuada (AC) de l'assignatura disposarà d'una opció addicional per a recuperar-la a través de la realització d'un Repte global que es proposarà al final del semestre. Aquest últim Repte no aplica als estudiants que hagin superat l'AC ni tampoc als estudiants que, tot i tenint l'AC suspesa, no hagin realitzat i entregat al menys tres dels quatre Reptes ordinaris. 

 

Autoria de las PACs

«La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el proce¿s d'avaluacio¿ es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o mal u¿s de les condicions en què es fa l'avaluacio¿ de l'assignatura e¿s una infraccio¿ que pot tenir consequ¿ències acadèmiques greus.

L'estudiant serà  qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna prova d'avaluacio¿ conti¿nua (PAC) o final (PAF), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de PAC, de materials, manuals o articles (sense la citacio¿ corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoacio¿ d'un procediment disciplinari i l'aplicacio¿, si escau, de la sancio¿ que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.»

 

MATRÍCULES DE HONOR

Per aconseguir la qualificació de Matrícula d'Honor serà necessari tenir les qualificacions d'A en totes les proves d'avaluació i demostrar un alt grau de participació en les activitats proposades a l'aula.

Amunt

El professor col·laborador de l'assignatura, sota la direcció i coordinació del professor responsable d'assignatura (PRA), és per a l'estudiant la figura que l'orientarà en el procés d'ensenyament-aprenentatge, i en el seu progrés acadèmic. És la guia i el referent acadèmic de l'estudiant, al qual estimula i avalua durant el procés d'aprenentatge, i garanteix una formació personalitzada. El seu paper se centra en el següent:

 • Ajudar l'estudiant a identificar les seves necessitats d'aprenentatge.
 • Motivar-lo per mantenir i reforçar la seva constància i esforç.
 • Oferir-li una guia i orientació del procés que ha de seguir.
 • Resoldre els dubtes i orientar-lo en l'estudi.
 • Avaluar les seves activitats i reconèixer el nivell d'assoliment dels objectius d'aprenentatge i del nivell de competències assumides, proposant, quan sigui necessari, les mesures per millorar-les.

Un cop finalitzat el termini de lliurament de les activitats d'avaluació continuada, el professor col·laborador facilitarà als estudiants la resolució indicativa de l'exercici mitjançant el Tauler de l'espai de comunicació de l'aula.

A la data establerta, el professor col·laborador farà constar en el Registre d'Avaluació Continuada la qualificació assignada individualment a les activitats que han estat lliurades.

Amunt