Disseny i gestió de projectes d'e-learning Codi:  M1.045    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Disseny i gestió de projectes d'e-learning forma part, juntament amb Fonaments de disseny tecnopedaggic, Ensenyar i aprendre en línia, Fonaments tecnològics de l'e-learning i Projecte d'aplicació professional, de les assignatures troncals obligatòries del màster.

Aquesta assignatura pretén situar a l'alumnat davant una situació molt similar a la qual es trobarà en la vida real en haver de dissenyar, desenvolupar i gestionar un projecte d'intervenció d'e-learning. Per això, pràcticament totes les activitats acadèmiques que es duran a terme al llarg del desenvolupament de l'assignatura, es basen en l'assumpció d'un paper dins de l'empresa fictícia de la qual formarà part i que emmarcarà tota la seva activitat en un joc de rol o "role playing", del començament a final.

Aquest joc de rol permetrà una immersió en els camps d'aplicació educativa i formativa en l'àmbit de les TIC, en els diversos nivells i sectors formatius (primària, secundària, formació d'adults, universitat, ONG, formació ocupacional, formació permanent, empresarial, etc.), de manera que constitueixi una experiència molt propera a la realitat que després servirà als estudiants per aplicar-la en el seu treball final de Màster.

El disseny d'aquesta assignatura s'ha realitzat per promoure l'adquisició de coneixements específics i aplicats des dels diferents enfocaments i situacions en les quals puguem trobar-nos com a professionals del sector. Per a això es parteix d'una base teòrica sobre la gestió i l'organització en e-learning per dotar als estudiants d'aquells coneixements bàsics sobre la gestió d'un projecte en aquest àmbit.

 Per tal d'iniciar les activitats de l'assignatura, es posarà en situació als alumnes davant d'un cas pràctic relacionat amb la vida real, com és la proposta d'un projecte d'aplicació d'e-learning per ser presentat a un concurs convocat per una entitat promotora.

En aquest sentit es plantegen quatre activitats avaluables que pretenen que l'alumnat desenvolupi totes les accions necessàries i utilitzi tots els recursos precisos per al disseny del seu propi projecte virtual.

 Donat el caràcter general de l'abast d'aquesta assignatura el camp professional d'aplicació estarà relacionat amb totes aquelles activitats que requereixin una fase prèvia a l'engegada o consolidació de processos de formació virtuals que necessitin de la utilització d'un entorn virtual de formació.

 Les quatre activitats, que s'emmarquen en un procés seqüencial són:

 1. Camps d'intervenció professional de l'e-learning.
 2. Formació d'equips de treball i proposta esquemàtica d'un projecte d'e-learning .
 3. Presentació i defensa virtual del projecte.
 4. Portal del projecte i proposta de difusió a la Xarxa.

Amunt

El programa del màster d'Educació i TIC (e-learning) consta de 60 crèdits, que l'estudiant podrà cursar de diverses maneres, depenent de si tria fer un màster d'especialització professional o un màster d'iniciació a la recerca.

Per a l'obtenció del màster d'Educació i TIC es requereixen 60 crèdits, dels quals 24 són troncals i 36 s'orienten a especialitzar-se en un dels itineraris següents:

- Direcció i gestió de l'e-learning.

- Disseny tecnopedagògic per a l'educació.

- Docència universitària en línia.

- Investigació en e-learning.

Distribució de crèdits per tipologia:
Obligatòries                                               24 crèdits
Optatives                                                   24 crèdits
Treball final de màster/ pràctiques           6 + 6 crèdits
o
Seminari d'investigació                             12 crèdits

Total                                                          60 crèdits

L'assignatura en l'estructura curricular del programa

Com hem dit abans, l'assignatura Disseny i gestió de projectes d'e-learning forma part del grup d'assignatures troncals del programa i és obligatòria per a qualsevol dels quatre camps d'especialització del màster.

Obligatòries

Crèdits

Disseny i gestió de projectes d'e-learning

6

Fonaments del disseny tecnopedagògic

6

Ensenyar i aprendre en línia

6

Fonaments tecnològics de l'e-learning

6

Projecte d'aplicació professional

6

Pràctiques externes

6

Seminari de recerca

12

 

Amunt

Donat l'abast general d'aquesta assignatura, el camp professional d'aplicació estarà relacionat amb totes aquelles activitats que requereixin una fase prèvia a la posada en marxa o consolidació de processos de formació virtuals que necessitin de la utilització d'un entorn virtual de formació.

Amunt

Competències i objectius a desenvolupar

Aquesta assignatura té com a objectiu principal saber aplicar les eines i els recursos que permeten dissenyar i desenvolupar un projecte en línia.

Així doncs, permetrà als participants obtenir les següents

Competències:

a) S'inicia en el disseny d'un projecte d'aplicació.

b) Identifica els principals factors que intervenen a la planificació d'un projecte.

c) Pren consciència de la importància de la planificació per al desenvolupament d'un projecte.

d) Planifica la interacció dels actors i els recursos en un context d'aprenentatge en línia determinat.

i) Coneix, identifica i selecciona les eines tecnològiques necessàries per al desenvolupament d'un projecte en línia.

f) Adapta els recursos a les necessitats i preferències de l'estudiant en línia.

g) Gestiona el procés d'ensenyament-aprenentatge mitjançant eines tecnològiques apropiades.

h) Adquireix habilitats per al tractament de la informació digital.

i) Adquireix habilitats de presentació i difusió de la informació digital.

j) Té capacitat crítica en l'ús de les noves eines.

k) Actua de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a millorar aquestes pràctiques.

Les activitats de l'assignatura detallen específicament les competències a desenvolupar en cadascuna d'elles. Les activitats estan precedides per un fòrum per a cada cas, on es busca incentivar el treball en grup i la discussió. Les competències transversals lligades a aquest enfocament són:

a) Usa i aplica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

b) Treballa en equip.

c) Col·labora amb companys i professors en la cerca de recursos i solucions als projectes plantejats.

d) Intercanvia coneixement amb la comunitat d'aprenentatge, aportant dosi de discussió constructiva i soci-crítica.

i) Argumenta les decisions preses.

f) Planifica i organitza els processos i equips interdisciplinaris.

g) Incorpora l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.

h) Analitza les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe i de gènere i formular accions a fi de contrarrestar-les.

i) Dissenya i avalua projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.

j) Avalua críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.

k) Actua de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional i evitar el plagi o qualsevol altre ús indegut de la feina de tercers.

l) Resol als propis textos acadèmics o de recerca, dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, d'acord amb l'ètica i la integritat del treball intel·lectual.

Objectius:

 1. Adquirir experiència i capacitat per al treball en grup.
 2. Iniciar-se en el disseny d'un projecte d'aplicació.
 3. Prendre consciència de la importància de la planificació per a la realització d'un projecte.
 4. Conèixer i utilitzar eines col·laboratives per a la planificació i el control de tasques de grup.
 5. Adquirir habilitats per a tractar la informació digital.
 6. Adquirir habilitats de presentació i difusió de la informació digital.
 7. Ser crític en l'ús de les noves eines.

Amunt

Camps d'intervenció professional de l'e-learning (Activitat 1)

 • Possibles camps d'intervenció professional que ofereix el mercat laboral relacionades amb l'e-learning.
 • Tendències emergents de l'e-learning cap a l'aprenentatge mòbil m-learning Gamificació o Flipped Classroom..
 • Argumentació de cerca d'informació per obtenir elements per poder opinar i debatre sobre temes relacionats amb l'e-learning
 • Identitat digital.

Formació d'equips de treball i proposta esquemàtica d'un projecte d'e-learning  (Activitat 2)

Acords de Grup: activitat prèvia i fonamental en la qual es concretaran els següents aspectes:

 • Elecció el nom del grup / empresa.
 • Definició de l'àmbit en el qual es desenvoluparà el projecte, el context d'aplicació i el disseny del possible àmbit d'aplicació.
 • Descripció de les tasques, la planificació, les eines.
 • Descripció i utilització d'eines per al control de la planificació.
 • Proposta esquemàtica de projecte.

Presentació i defensa virtual del projecte (Activitat 3)

 • Elaboració de la proposta del projecte que participarà en el concurs, en format resumit (en una presentació elaborada amb una eina de presentacions).
 • Discussió a l'espai de Debat del grup sobre els projectes assignats per a la seva anàlisi, analitzant i valorant els punts forts i febles, les amenaces i oportunitats que presenta cada projecte mitjançant una Anàlisi DAFO.
 • Elaboració de la proposta definitiva de projecte en un document de text que es presentarà en format PDF. 

Portal del projecte i proposta de difusió a Xarxa (Activitat 4)

 • Creació d'un portal web que contingui el desenvolupament del projecte.
 • Elecció, disseny i desenvolupament d'accions de difusió mitjançant la utilització de diverses eines comunicatives i / o de treball col·laboratiu d'Internet: eines web 2.0, webs dinàmiques (CMS), bloc ...
 • Utilització de xarxes socials per donar la màxima difusió al projecte.

Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH
Camps d'intervenció professional en e-learning PDF
El disseny d'un projecte formatiu en e-learning: la virtualització de formacions presencials amb DISform Web
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web

Amunt

AUTOR Clark, Ruth Colvin

TÍTOL    E-learning and the science of instruction : proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning ; Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer

PUBLICAT San Francisco : Jossey-Bass/Pfeiffer, cop. 2003

DESC.FÍSICA       XIV, 322 p.

MATÈRIA             Enseñanza asistida por ordenador

MATÈRIA             Internet en l'educación

MATÈRIA             Personal -- Formación -- Metodología

MATÈRIA             Formació permanent -- Ensenyaament assistit per ordenador

AUTOR SEC.       Mayer, Richard E.

ISBN      0-7879-6051-9

CDU       004.738.5:37

CDU       658.3:371.333

AUTOR Clark, Ruth Colvin

TÍTOL    E-learning and the science of instruction : proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning ; Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer

Publicat               San Francisco : Jossey-Bass/Pfeiffer, cop. 2003

DESC.FÍSICA       XIV, 322 p.

MATÈRIA             Enseñanza asistida por ordenador

MATÈRIA             Internet en la educación

MATÈRIA             Personal -- Formación -- Metodología

MATÈRIA             Formación permanente -- Enseñanza asistida por ordenador

AUTOR SEC.       Mayer, Richard E.

ISBN      0-7879-6051-9

CDU       004.738.5:37

CDU       658.3:371.333

Aquestes i moltes altres referències es poden trobar a la Biblioteca Virtual de la UOC:http://biblioteca.uoc.edu

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt