Planificació de la docència en línia Codi:  M1.055    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La planificació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge constitueix un dels factors principals de qualitat de la docència universitària i, per tant, una de les competències bàsiques de la pràctica professional del professorat universitari. Si la planificació té un paper significatiu en el desenvolupament de qualsevol acció formativa de qualitat, en la formació en línia pren una importància especialment rellevant.

L'assignatura Planificació de la docència en línia, de 6 crèdits ECTS, té com a finalitat principal desenvolupar en els estudiants les competències necessàries per a planificar el procés, els recursos, l'estratègia pedagògica i l'entorn d'aprenentatge per a posar en marxa una proposta d'ensenyament i aprenentatge en línia i en modalitats semi-presencials.

L'assignatura té un caràcter tant teòric com aplicat. Es parteix de l'anàlisi i reflexió al voltant dels elements que condicionen la planificació de la docència en entorns d'aprenentatge en línia mitjançant el debat i l'anàlisi de casos de diferents contextos d'accions formatives en entorns virtuals per a, posteriorment, dur a terme el (re)disseny de la planificació d'una acció de formació en línia específica.

Per aconseguir aquesta finalitat l'assignatura està organitzada al voltant de diferents activitats d'aprenentatge individuals i en grup que requereixen d'un alt nivell de participació, col·laboració i interacció entre els estudiants.

Amunt

L'assignatura Planificació de la docència en línia s'inscriu en l'itinerari de Docència Universitària en línia del Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya. Les assignatures que componen aquest itinerari són: 

 • Estratègies docents en línia (6 ECTS)
 • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
 • Avaluació en línia (6 ECTS)
 • Disseny de recursos i activitats (6 ECTS)

Aquest itinerari pretén proporcionar les competències que els docents universitaris necessiten per a dur a terme la docència en un entorn virtual amb eficàcia i d'acord amb els estàndards de qualitat.

Amunt

Aquesta assignatura es dirigeix tant als professionals dels àmbits educatius habituals com a totes aquelles persones que en el seu context professional puguin planificar i dissenyar continguts de formació dins de la seva organització. 

L'assignatura es projecta en diferents camps professionals relacionats amb la docència tant formal com informal i al llarg de la vida (lifelong learning). En l'àmbit educatiu formal es dirigeix a nivells de formació universitària de grau i postgrau. En l'àmbit de la formació informal i al llarg de la vida, es considera la necessitat d'un conjunt ampli de col·laboradors de les organitzacions professionals capaces de crear continguts de formació a partir del seu coneixement professional. Es treballaran casos pràctics que es basen en situacions reals d'institucions de formació que desenvolupen part o la totalitat de la seva formació en modalitat de formació en línia.

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura recomanem als participants que hagin cursat satisfactòriament els crèdits fonamentals sobre l'ús de les TIC en educació i els diferents marcs teòrics que trobem per comprendre els processos d'ensenyament i aprenentatge virtuals, d'aquest mateix programa o uns altres que siguin similars.

Així mateix, recomanem que es tinguin coneixements bàsics sobre què és un procés formatiu, els seus principals elements i els diferents aspectes des dels quals valorar la seva qualitat.

Sense aquests requisits previs, pot resultar complex entrar de ple en la reflexió i la resolució de les activitats proposades.

Recomanem una disponibilitat temporal setmanal suficient per al seguiment continu de les diferents activitats, tant en les seves modalitats individuals com les col·laboratives. En cas de dificultats en el seguiment i implicació en l'assignatura, els estudiants hauran de comprometre's a informar amb la màxima antelació, per evitar dificultats de coordinació a nivell de grup classe i a nivell dels grups de treball en les activitats col·laboratives.

Amunt

L'assignatura està estructurada al voltant de continguts i activitats que permetran als estudiants desenvolupar els següents objectius competencials específics relacionats amb la planificació de processos de formació en entorns en línia:

 • Identificar les principals variables i elements que condicionen la planificació de la docència en entorns virtuals o semi-presencials de formació en comparació amb la planificació en entorns tradicionals presencials.
 • Identificar les característiques rellevants dels actors del procés d'ensenyament-aprenentatge en línia.
 • Dominar els elements fonamentals per a la planificació de processos i escenaris de formació en línia que donin resposta a necessitats formatives específiques.
 • Planejar les estratègies i recursos més adients per a l'avaluació de situacions específiques d'aprenentatge en línia.
 • Avaluar els entorns, recursos i les estratègies pedagògiques més apropiades per a facilitar l'aprenentatge dels estudiants en contextos específics de formació en línia.
 • Planificar la interacció dels actors i els recursos en un context d'aprenentatge en línia determinat.
 • Dissenyar activitats d'aprenentatge per a entorns virtuals (e-activitats) que fomentin la interacció, la participació i la col·laboració dels participants.

A més, l'assignatura contribueix al desenvolupament dels següents objectius competencials transversals al Máster d'Educació i TIC:

 • Comunicar i intercanviar coneixement en un entorn virtual en el marc d'una comunitat d'aprenentatge.
 • Utilitzar estratègies de treball en grup en un entorn virtual.
 • Planificar col·laborativament processos de formació en línia.

Amunt

Per assolir les competències definides anteriorment, a l'assignatura es treballaran els següents continguts:

1. Aspectes diferencials de la planificació de la docència en línia

1.1. En què consisteix i per què és tan important la planificació de la formació en línia

1.2. Elements clau a tenir en compte en la planificació de la formació en línia

1.3. Paper del docent en la planificació de l'acció formativa virtual

2. Elements i eines per a la planificació dels processos de formació en línia.

2.1.El pla docent

2.2.La guia d'aprenentatge.

3. Las activitats d'aprenentatge o e-activitats com a element clau del disseny formatiu

3.1. Variables que cal considerar en el disseny de les e-activitats

3.2.Tipologia d'e-activitats d'aprenentatge

4. L'avaluació de l'aprenentatge en línia o e-avaluació

4.1.Tipus d'avaluació

4.2.Instruments per a l'avaluació en línia

5. La planificació col·laborativa de la docència en línia.

Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH
Les funcions i tasques de la docència amb TIC PDF
Planificació de la docència en línia. Estudi de casos Web
El treball col·laboratiu en entorns virtuals Audiovisual
Disseny d'una guia per a planificació de la docència en línia Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt