Gestió avançada de projectes TIC Codi:  M1.200    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La gestió de projectes s'està convertint en una de les competències més sol·licitades per les empreses i una de les principals capacitats de les professions TIC. Des de la perspectiva del Cap de Projectes, en aquesta assignatura treballarem en profunditat els conceptes, mètodes i eines per a la gestió de projectes dins de les professions TIC, cobrirem el cicle complet de gestió de projectes i les diferents àrees de coneixement que el professional ha de dominar per a gestionar amb èxit un projecte. El curs també inclou una introducció a la "gestió de programes" (és a dir, com cal gestionar una col·lecció estructurada de diferents projectes amb un objectiu coordinat).

Cal recordar que la gestió del projecte no pot ser considerada una disciplina científica, sinó més aviat un "cos de coneixement" codificat de les "millors pràctiques" dels professionals de les pràctiques de gestió de projectes en la vida real. Per això, el desenvolupament del curs és molt pràctic i es basa en estudis de casos reals. Els materials són principalment guies de treball teòriques  i les "eines" que s'apliquen en la pràctica. Per  aquest enfocament s'utilitza sobretot com a referència el cos metodològic contingut en la Project Management Body of Knowledge. El PMBOK s'està convertint en l'estàndard de facto dins de la professió. A més, s'utilitzen altres fonts i la pròpia pràctica professional dels autors dels materials i dels professors i consultors.

Amunt

Aquesta assignatura és comuna a diferents plans d'estudi. Recomanem als estudiants  consultar aquesta secció en el programa en el qual estigui matriculat, o consultar-ho  amb el seu tutor

Amunt

L'assignatura proporciona una comprensió i aplicació avançada de les funcions pràctiques del rol de cap, gerent o director de projecte en un projecte de TIC de qualsevol tipus, i per tant té un objectiu professionalitzador. No obstant això, per a aconseguir el domini del rol de cap de projecte, cal complementar aquesta formació amb una pràctica professional de complexitat progressiva i sota supervisió. Tingueu en compte que, en alguns casos, les empreses poden requerir una certificació externa addicional de la pràctica professional.

 

Amunt

Als estudiants que optin per aquesta assignatura cal recordar que és una de les que es consideren una part essencial i obligatòria del programa i que caldria cursar en el primer semestre del Màster. També es recomana cursar aquest curs abans del curs sobre Direcció  Estratègica de Sistemes i Tecnologies de la Informació (o assignatura equivalent) en els programes en què aquest hi estigui inclòs.

Per participar en el curs, és recomanable tenir formació prèvia equivalent a 5-6 crèdits en les competències bàsiques de gestió de projectes, el cicle complert de gestió i les àrees de coneixement, amb l'enfocament proposat pel PMBOK, o un d'equivalent, i amb una sèrie de treballs pràctics per a facilitar l'adquisició de les habilitats esmentades.

Més específicament, s'exigeix:

 • Comprendre els conceptes bàsics de la gestió de projectes, de la gestió del cicle de vida del projecte i de les àrees de coneixement que ha de desplegar una gestió professional del projecte.
 • Comprendre les fonts metodològiques més importants en relació amb la disciplina i els seus continguts, específicament el PMBOK o un d'equivalent.
 • Comprendre els processos bàsics de la gestió del cicle de vida i els principals resultats de cada procés, en particular:
  • Acta de constitució del projecte.
  • Pla integrat de projecte.
  • Informe de progrés o seguiment del projecte.
  • Informe de tancament.
  • Organigrama i matriu RACI.
  • Mapa de les parts interessades.
 • Entendre el "costat humà" de la gestió de projectes i el conjunt de processos, habilitats i destreses implicades.

Cal recordar que part dels materials d'estudi (normalment no més de 20%) i dels  materials de referència poden ser en anglès, de manera que l'estudiant ha de disposar de coneixements suficients d'Anglès a nivell de lectura i comprensió.

Amunt

Objectius

La missió d'aquest curs és que l'alumne adquireixi un domini dels mètodes generals de gestió de qualsevol projecte TIC, que s'ha de completar en cada cas amb les metodologies específiques de producció  (és a dir, d'execució) de qualsevol tipus de productes o serveis de TIC que s'hagin de dissenyar, construir, instal·lar i desplegar i, si s'escau, de la formació adequada en els aspectes legals que són propis en algunes de les professions TIC (per exemple, a Telecomunicacions).

Com hem dit, els continguts i pràctiques de l'assignatura són els equivalents a la funció i les capacitats d'un director de projecte, per així poder integrar i produir els principals processos i documents per a  gestionar i controlar adequadament qualsevol projecte. Fixeu-vos, que el mestratge en la professió s'adquireix amb la pràctica activa en projectes de complexitat progressiva sota la deguda supervisió.

Els objectius més específics són:

 • Consolidar els coneixements bàsics de la gestió de projectes adquirits en la formació acadèmica prèvia i en la pràctica professional, als quals ja hem fet esment  anteriorment, a la secció "Informació prèvia a la matrícula."
 • Ser capaç de produir els diferents resultats que són propi de l'àrea de coneixement "Integració", i que són específics de la funció del cap del projecte.
 • Comprendre l'alineació i la relació permanent dels objectius del projecte amb els objectius de negoci que el client vol aconseguir i dur a terme el projecte per tal d'assolir aquests objectius.
 • Entendre i ser capaç d'aplicar les principals tècniques d'anàlisi i avaluació de projectes de TIC abans i després de la realització del projecte, incloent la possibilitat de preparar una anàlisi de viabilitat i estimar el retorn de la inversió.
 • Conèixer i ser capaç d'implementar estratègies actives per a gestionar els diferents actors o parts interessades a través del cicle de gestió del projecte.
 • Conèixer i ser capaç de planificar i gestionar els riscos del projecte.
 • Conèixer i ser capaç de planificar i controlar la qualitat de la gestió del projecte, així com les normes comunes de qualitat utilitzats en els productes i serveis TIC.
 • Comprendre en profunditat i ser capaç d'implementar els processos d'execució del projecte, incloent la reunió inicial, els canvis i els informes de problemes oberts i diferents tipus d'informes de seguiment i control.
 • Conèixer i ser capaç d'implementar proactivament els processos de seguiment i control del projecte, fer prediccions i formular propostes sobre el futur desenvolupament del projecte.
 • Conèixer i ser capaç d'implementar els processos i eines per a assegurar el tancament efectiu del projecte en les condicions acordades, inclosa la verificació de les condicions d'acceptació.
 • Conèixer i ser capaç de desplegar en un nivell bàsic els processos  i eines per a la gestió dels contractes i les relacions jurídiques i econòmiques amb clients i contractistes.
 • Comprendre en profunditat i aplicar les habilitats i competències per a la gestió de projectes, incloent la comunicació, la motivació, la gestió de personal, la presa de decisions, negociació i resolució de conflictes.
 • Comprendre els continguts bàsics de la gestió del canvi (és a dir, aquelles coses que han d'ocórrer en el client perquè el projecte sigui un èxit, especialment aquells aspectes relacionats amb l'adopció efectiva de la tecnologia per part de l'organització usuària).
 • Conèixer i aplicar les propostes de millora contínua en les pràctiques de la seva organització, o "lliçons apreses" que permetran consolidar el coneixement de l'organització.
 • Conèixer a un nivell bàsic els aspectes i continguts clau de la gestió de programes (program management), és a dir, col·leccions estructurades de projectes que es gestionen al mateix temps o de manera relacionada, per assolir uns objectius globals de l'empresa i reduir els costos de coordinació.

 

Competències en el Màster en Enginyeria Informàtica

Des del punt de vista de les competències, aquesta assignatura té un paper central en l'adquisició d'habilitats de lideratge i de gestió comuns a qualsevol tipus de professió pròpia de l'Enginyeria Informàtica i moltes de les competències  generals o transversals del pla d'estudis. Més en concret, al llarg del curs es desenvoluparan les següents habilitats (de les indicades a la memòria del màster):

Competències generals

C1. Capacitat per a planificar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.

C3. Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

C5. Capacitat per al desenvolupament, la planificació estratègica, la direcció, coordinació tècnica i de gestió financera dels projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria Informàtica, seguint criteris de qualitat i mediambientals.

C6. Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i gestió de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics en el camp de l'Enginyeria Informàtic a.

C8. Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.

C9. Capacitat per comprendre i aplicar la responsabilitat ètica,  la legislació i la deontologia  professional de l'activitat de la professió d'Enginyer en Informàtica.

C10. Capacitat d'aplicar els principis de l'economia i la gestió dels recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les tecnologies de la informació.

C11. Capacitat d'aprendre a comunicar (oral i escrit) les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a especialistes i públic no especialitzat d'una manera clara i sense ambigüitats.

C12. Posseir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

Habilitats en Lideratge i Gestió

C13. Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes d'enginyeria informàtica, amb caràcter generalista  i contextos multidisciplinaris.

C14. Capacitat per a planificar l'estratègia, desenvolupament, gestió, coordinació i gestió tècnica i econòmica en les àrees de Ciències de la Computació relacionats amb, entre d'altres:  sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centre o factories de desenvolupament de programari, respectant la correcta aplicació del criteris de qualitat  i mediambiental i en entorns de treball multidisciplinaris.

C15. Capacitat per a la gestió de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics, amb garantia de seguretat per a les persones i els béns, la qualitat dels productes i la seva homologació.

Competències en el Màster en Enginyeria de Telecomunicació

Des del punt de vista de les competències, aquest curs té un paper central en l'adquisició d'habilitats de lideratge i de gestió comuns a totes les professions, incloent la d'Enginyers de Telecomunicació.

En concret, les habilitats (de les indicades a la memòria del màster) que es desenvolupen en aquesta assignatura són:

C29. Capacitat per a la integració de tecnologies i sistemes d'Enginyeria de Telecomunicació, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris, com la bioenginyeria, la conversió fotovoltaica, la nanotecnologia o la telemedicina.

C30. Capacitat per a la gestió del desenvolupament, direcció, coordinació i tècnica i financera de tot tipus de projectes: sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicacions, incloent la supervisió i coordinació dels subprojectes de la seva obra annexa: les infraestructures comunes de telecomunicacions en edificis o nuclis residencials, incloent projectes sobre la llar digital, la infraestructura de telecomunicacions en el transport i el medi ambient, amb les seves instal·lacions de subministrament d'energia i l'avaluació de les emissions electromagnètiques i compatibilitat electromagnètica

Amunt

L'assignatura es desenvolupa al llarg de 9 mòduls didàctics:

M1. La gestió de projectes. Conceptes bàsics.

M2. Components de la gestió de projectes: les àrees de coneixement.

M3. Iniciació del projecte i treballs previs.

M4. Planificació del projecte.

M5. Execució del projecte

M6. Seguiment i control del projecte.

M7. Tancament del projecte.

M8. El "costat humà" de la gestió de projectes.

M9. Gestió de programes.

Amunt

Gestió de programes XML
Gestió de programes DAISY
Gestió de programes EPUB 2.0
Gestió de programes MOBIPOCKET
Gestió de programes KARAOKE
Gestió de programes HTML5
Gestió de programes PDF

Amunt

Per al desenvolupament d'aquests continguts,l'estudiant ha de treballar en profunditat a través del material que s'ofereix. El contingut del curs és eminentment pràctic i realista. Entre els recursos del curs, es recomana a l'alumne l'estudi i anàlisi de l'estudi de cas de referència ("Servei de Manteniment Integrat a la FEIGAE"), en paral·lel a l'estudi del material teòric.

En el cas i els materials, l'alumne disposa de la majoria de les plantilles que s'apliquen en els projectes de la vida real, al llarg del cicle de gestió del projecte.

Per passar les diferents pràctiques proposades en el curs, l'estudiant ha d'utilitzar Microsoft Project Professional, versió 2006 o posterior, que es lliura dins el programari dels Estudis, o altre programari funcionalment equivalent.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt