Plataformes de publicació i distribució Codi:  M1.206    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La societat en la que vivim avui en dia ja ha estat etiquetada com a societat de la informació. I no és d'estranyar, doncs el volum d'informació que maneguem diàriament és d'ordres de magnitud major que el que manegàvem fa no molts anys. Una de les claus per arribar a la situació actual ha estat la capacitat de digitalització de tot tipus d'informació, facilitada per màquines electròniques conegudes com ordinadors.

No obstant, la informació per sí mateixa, digitalitzada o no, no té cap valor si no es mou, és a dir, si no circula a través de les persones, a través de la societat. Aquí és on apareixen els avantatges de la digitalització, que facilita la distribució de la informació a qualsevol lloc i a qualsevol persona de forma extremadament ràpida i sense perdre qualitat.

En aquesta assignatura es treballen competències relacionades amb la distribució de la informació digital, dels continguts digitals, coneixent les possibilitats, els límits i les característiques principals per dur a terme aquesta acció, de vital importància a la societat actual.

Amunt

Aquesta assignatura és optativa dins del pla d'estudis del Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia i està especialment recomanada a tot aquella persona interessada en la gestió de la informació en format digital i, concretament, en la distribució de continguts digitals.

Amunt

En desenvolupar competències relacionades amb la distribució de continguts digitals, i en el fons, amb informació digitalitzada, els camps professionals associats són molt amplis. Els gestors de continguts, la distribució de material audiovisual i/o aplicacions multimèdia, la presència a la xarxa, la publicitat, el periodisme, etc. són alguns dels exemples de camps d'activitat professional que estan experimentant un creixement del volum de treball amb continguts digitals, emmagatzemant-los, classificant-los, cercant-los, recuperant-los, publicant-los i distribuint-los arreu.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs, tot i que pot ajudar tenir competències relacionades amb la digitalització de continguts.

Amunt

En aquesta assignatura es tracten les diferents tecnologies i canals de distribució de continguts audiovisuals aprofitant els avantatges que ofereix la seva digitalització. També s'analitzen les diferents plataformes tecnològiques actuals sobre les quals distribuir aquests continguts, donant exemples dels seus dispositius associats i utilitzant eines per produir-los.

Amunt

Aquesta assignatura treballa les següents competències de màster:

- Uso del inglés como lengua vehicular en el ámbito tecnológico

- Capacidad para proponer, diseñar, desarrollar e implantar aplicaciones y contenidos multimedia

- Capacidad para ejercer la actividad profesional de acuerdo al código ético y a los aspectos legales actuales en el entorno de las TIC y en la sociedad red

- Capacidad para estudiar y valorar propuestas de proyectos que traten sobre aplicaciones y contenidos multimedia teniendo en cuenta los recursos, las alternativas disponibles y las condiciones de mercado

També presenta els següents objectius específics:

- Capacitat per establir les característiques oportunes del contingut digital per a el seu emmagatzematge i accés

- Capacitat de decidir la via de transmissió més adient per un contingut digital.

- Coneixement de les principals plataformes de distribució broadcast de contingut digital.

- Capacitat de decidir el transport físic (connexió) més adient segons el tipus de contingut digital, els costes i les prestacions requerides.

- Capacitat de decidir la forma més adient de publicar un contingut digital sota demanda.

Amunt

L'assignatura està organitzada en tres mòduls principals

Mòdul 1. Codificació de vídeo

Mòdul 2. Transmissió

Mòdul 3. Arquitectures de distribució

Mòdul 4. Audiències

Mòdul 5. Protecció de continguts

A meitat de curs es realitza un debatsobre el llibre adjunt a la documentació de curs. En aquesta edició tracta sobre Digital Signage.

Amunt

Amunt

L'assignatura compta amb materials en suport paper i web per l'estudi dels continguts desenvolupats en ella.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt