Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils Codi:  M1.208    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura està clarament orientada a introduir els enginyers informàtics en el desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils, amb l'objectiu de fer que els coneixements adquirits puguin ser un valor afegit important en la seva carrera professional. L'evolució de les tecnologies sense fils i el desenvolupament d'aplicacions en dispositius mòbils en els últims anys ha estat espectacular.

D'una banda, les últimes dues dècades hem viscut una revolució de les comunicacions sense fils que ha facilitat la mobilitat de les persones en reduir la dependència del cable per comunicar-nos.

D'altra banda, en l'última dècada hem vist una evolució espectacular de les prestacions i característiques dels dispositius mòbils, arribant en molts casos a ser un possible substitut de l'ordinador portàtil o de sobretaula.

Finalment, els últims anys hi ha hagut una explosió de les eines i llenguatges de programació per desenvolupar aplicacions sobre dispositius mòbils, així com , la creació de noves maneres de compartir i vendre aquestes aplicacions a partir de mercat específics, cridats Tenda d'Aplicacions o AppStores. Tot això ha fet possible que nombrosos programadors estiguin desenvolupant aplicacions per a mòbils d'una manera ràpida, barata i fàcilment comercialitzables. Mai ha estat tan fàcil crear aplicacions i poder tenir un aparador d'abast mundial per poder vendre-les.

És per això, que la major part de l'assignatura està destinada al desenvolupament de petites aplicacions i serveis sobre dispositius mòbils que utilitza les tecnologies de comunicacions sense fils com a mitjà de comunicació. També s'introdueix els conceptes de la seguretat de la comunicació i de la informació que hi ha darrere i de les mateixes aplicacions, ja que és un factor clau per a molts negocis puguin existir sobre dispositius mòbil utilitzant les tecnologies sense fils.

El següent vídeo presenta en més detall els objectius i continguts de l'assignatura:

Amunt

Aquesta assignatura forma part del pla d'estudis de dos Màsters oficials: el Màster Universitari en Enginyeria Informàtica i el Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions per Dispositius Mòbils. En ambdós Màsters, aquesta assignatura no té cap altra assignatura de la titulació com a prerequisit.

Per estudiants que accedeixin als Másters des d'un títol previ no vinculat amb la informàtica, es recomana cursar complements de formació en l'àmbit de la programació i fonaments de xarxes abans de cursar aquesta assignatura.

Després de cursar aquesta assignatura, els estudiants estaran en disposició d'especialitzar-se en plataformes mòbils específiques o realitzar un Treball Final relacionat amb les tecnologies mòbils.

Amunt

Aquesta assignatura permet assumir tasques de desenvolupament d'aplicacions per dispositius mòbils i la direcció de projectes tecnològics basats en dispositius mòbils.

Amunt

Aquesta assignatura té un enfocament molt aplicat. Per resoldre les activitats pràctiques, es requereixen coneixements bàsics de programació orientada a objectes (en llenguatge Java) i de xarxes de computadors.

No es necessiten coneixements previs sobre tecnologies mòbils.

Amunt

Els estudiants han accedit des d'un títol en informàtica ja disposen dels coneixements necessaris i no necessiten cursar cap prerequisit.

Per estudiants que han accedit des d'un títol no vinculat amb la informàtica, es recomana cursar complements de formació en l'àmbit de la programació (Disseny i Programació Orientada a Objectes) i de fonaments de xarxes (Xarxes i Aplicacions Internet) abans de cursar aquesta assignatura.

Amunt

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

Dins d'aquest Màster, l'assignatura permet assolir les següents competències i resultats d'aprenentatge:

Competències generals

 • Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal.lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.
 • Posseir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

Competències específiciques

 • Capacitat per modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis.
 • Capacitat per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
 • Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubicus.

Resultats d'aprenentatge

 • Entendre que són les comunicacions sense fils i quin és el seu abast. Veure quines avantatges comporta el fet d'utilitzar-les.
 • Conèixer els diferents tipus de dispositius mòbils i quines són les seves característiques.  
 • Tenir un coneixement ampli i variat de les alternatives per al desenvolupament d'aplicacions mòbils.  
 • Conèixer les peculiaritats del disseny d'aplicacions mòbils especialment les degudes a les limitacions dels dispositius.  
 • Ser capaços de poder dirigir un projecte relacionat amb les tecnologies de de desenvolupament sobre mòbil, sabent que fer en cadascuna de les seves fases i proporcionant les eines necessàries per afrontar amb garanties.  
 • Conèixer la problemàtica concreta de la seguretat en el desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils.  
 • Saber quines són les practiques de seguretat recomanades quan es fa servir un dispositiu mòbil.

Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions per Dispositius Mòbils

Dins d'aquest Màster, l'assignatura permet assolir les següents competències i resultats d'aprenentatge:

Competències bàsiques, generals i transversals

 • CB1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB5- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CG1- Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
 • CG2- Capacitat per a la resolució de problemes.
 • CG3- Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.
 • CG5- Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació.
 • CT1- Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
 • CT2- Capacitat per a l'expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.

Competències específiques

 • CE1- Analitzar projectes de tecnologia mòbil considerant les característiques de les comunicacions sense fils i el seu abast, els diferents tipus de dispositius mòbils i les seves característiques, i les alternatives per al desenvolupament d'aplicacions mòbils.
 • CE2- Valorar de forma crítica els avantatges i desavantatges del desenvolupament per a cadascuna de les plataformes mòbils existents.
 • CE3- Identificar les peculiaritats del disseny d'aplicacions per a dispositius mòbils, especialment aquelles derivades de les limitacions del dispositiu.
 • CE7- Utilitzar de forma efectiva els llenguatges de programació de les plataformes mòbils més representatives del mercat.
 • CE12- Conèixer i saber triar els models de negoci més adequats per a l'èxit d'un projecte de tecnologia mòbil.
 • CE13- Planificar i dirigir projectes tecnològics relacionats amb tecnologies mòbils.

Resultats d'aprenentatge

 • Entendre què són les comunicacions sense fils i quin és el seu abast. Veure quins avantatges comporta el fet d'utilitzar-les.
 • Conèixer els diferents tipus de dispositius mòbils i quines són les seves característiques.
 • Tenir un coneixement ampli i variat de les alternatives per al desenvolupament d'aplicacions mòbils.
 • Conèixer les peculiaritats del disseny d'aplicacions mòbils especialment les degudes a les limitacions dels dispositius.
 • Aplicar la tecnologia mòbil com un nou canal per al màrqueting.
 • Identificar noves possibilitats de negoci a partir dels models de negoci basats en mòbils.

Amunt

Mòdul didàctic 1: Introducció als sistemes de comunicacions sense fils .

 1. Xarxes de computadors
 2. Comunicacions sense fils
 3. Passat, present i futur de les comunicacions sense fils

Mòdul didàctic 2: Introducció als dispositius mòbils.

 1. Característiques generals dels dispositius mòbils
 2. Tipus de dispositius mòbils
 3. Components dels dispositius mòbils
 4. Xarxes a les quals pot accedir un dispositiu mòbil

Mòdul didàctic 3: Entorns de programació mòbils .

 1. Història i evolució dels entorns de programació mòbils
 2. Aplicacions web i aplicacions natives
 3. Enumeració dels diferents entorns
 4. Llenguatges de programació
 5. Exemples d'entorns

Mòdul didàctic 4: Metodologia de desenvolupament d'aplicacions mòbils.

 1. Ecosistema d'aplicacions mòbils
 2. Característiques d'un projecte de desenvolupament per a dispositius mòbils
 3. Negoci

Mòdul didàctic 5: Desenvolupament d'aplicacions mòbils sobre Android.

 1. Introducció a Android
 2. Fonaments de les aplicacions
 3. Interfície gràfica
 4. Altres parts del SDK
 5. Eines de desenvolupament Android
 6. Distribució i negoci

Mòdul didàctic 6 : Seguretat en dispositius mòbils.

 1. La problemàtica de la seguretat
 2. Comunicacions sense fils
 3. Sistemes operatiu
 4. Aplicacions
 5. Usuari
 6. Pràctiques de seguretat

Amunt

Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt